"przynieść" - angielskie tłumaczenie

PL

"przynieść" po angielsku

PL przynieść
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

przynieść (też: przynosić)
volume_up
to draw in {czas.} (cash, funds)
A gdy ona szła, aby przyniosła, tedy na nię zawołał, i rzekł: Przynieś mi też proszę sztuczkę chleba w ręce twojej.
And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand.
I, co najbardziej mnie zdumiewało -- siedział w swoim fotelu, wołał, żebym mu przyniósł wiatrówkę, a ja po nią biegłem.
And what was so amazing to me about that -- well he would be in his recliner, would holler for me to fetch the BB gun, and I'd go get it.

2. "plony"

Mamy nadzieję, że wniosek uzyska poparcie i przyniesie oczekiwane rezultaty.
We hope that the proposal will be supported and yield its expected results.
Przyniesie to wyniki już w perspektywie średniookresowej.
This will yield results in the medium term.
Chcę, aby szczyt przyniósł konkretne, namacalne rezultaty.
I want this Summit to yield concrete, tangible results.

3. Handel

przynieść (też: uzyskać)
volume_up
to realise {czas.} (sum)
przynieść (też: uzyskać)
volume_up
to realize {czas.} (sum)
Co ważniejsze, sądzę, że pomysły przedstawiane i urzeczywistniane tutaj mogą przynieść korzyści fundacji – mamy fantastyczną synergię.
And more important, I think, the ideas that are exhibited and realized here are ideas that the foundation can use, because there's fantastic synergy.
Zrozumiała, że nie umiałem złapać pływających pingwinów, złapała inne pingwiny i powoli mi je przyniosła, podskakując w ten sposób i wtedy je uwalniała.
So realizing I couldn't catch swimming penguins, she'd get these other penguins and bring them slowly towards me, bobbing like this, and she'd let them go.

Synonimy (polski) dla "przynieść":

przynieść

Przykłady użycia - "przynieść" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMoże to przynieść korzystne skutki dla zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich.
This may have a positive effect on levels of employment among women in rural areas.
PolishEliminacja sieci kompleksowej może więc przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.
Elimination of the comprehensive network would therefore have some perverse effects.
PolishRozumiemy także, jakie skutki takie klęski żywiołowe mogą przynieść dla innych krajów.
We also understand the effects such natural disasters have upon other countries.
PolishMyślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.
I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
PolishTo właśnie w takich dziedzinach Europa może przynieść wymierną wartość dodaną.
It is in areas like this that Europe can contribute significant added value.
PolishWczesne rozpoczęcie leczenia wspomagającego może przynieść poprawę stanu pacjenta.
Early use of supportive care measure may help ameliorate the condition.
PolishMoże to przynieść korzyści obu stronom, ale nie bądźmy zbyt optymistyczni.
This could be beneficial to both parties but let us not be too optimistic.
PolishJestem trochę sceptycznie nastawiony do efektów, które ma przynieść proponowane rozwiązanie.
I am a little sceptical about what the proposed solution is supposed to achieve.
PolishMogłoby to być niebezpieczne i nie wiem, jaką miałoby to przynieść korzyść.
This could be dangerous and I do not see how it would be of any benefit.
PolishTo oczywiste, że wszelkie próby wywierania na nich presji mogą przynieść odwrotny skutek.
It is obvious that any attempt to put pressure on them might prove counterproductive.
PolishNie takiej roli życzylibyśmy sobie i nie taka rola może przynieść nam korzyści.
This is not the role we would wish for or the role which befits us.
PolishW związku z tym nie rozumiem, jak przedkładanie dalszych wniosków może przynieść postęp.
I do not see, therefore, how submitting more proposals will mean that we move forward.
PolishDręczy mnie jednak obawa, że tego rodzaju interwencja może nie przynieść rozwiązania.
I have a nagging worry that such intervention may not be the solution.
PolishImprowizowane i jednostronne działania mogą nawet przynieść więcej szkody niż pożytku.
Improvised and unilateral actions may even cause harm rather than good.
PolishChciałbym wiedzieć jedno: testy warunków skrajnych muszą przynieść skutki.
What I would like to know is: the stress tests must have a consequence.
PolishProgram musiałby być obowiązkowy, żeby przynieść jakiekolwiek efekty.
The programme would have to be obligatory for it to have any impact at all.
PolishSiedmiotysięczna, silna armia ONZ wzorowana na MONUC może przynieść więcej złego niż dobrego.
A 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
PolishTaki język może przynieść więcej szkód niż jakiekolwiek ograniczenia handlowe.
That kind of talk can damage us more than any trade restrictions.
PolishNie mogłam przynieść rejestru skarg, który mam w posiadaniu, jak powiedzieli moi koledzy.
I could not carry down the files of complaints I have, as other colleagues have outlined.
PolishTeraz partnerstwo UE musi przynieść efekty, aby rok 2008 stał się rokiem przełomowym dla Europy.
Now the EU partnership needs to deliver, and make 2008 a landmark year for Europe.