PL przyjmować
volume_up
[przyjmuję|przyjmowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

przyjmować (też: uważać, zdjąć, odstawić, odstawiać)
Kiedy przyjmować Starlix Należy przyjmować Starlix przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
When to take Starlix Take Starlix before the three main meals, usually:
Kiedy przyjmować Trazec Należy przyjmować Trazec przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
When to take Trazec Take Trazec before the three main meals, usually:
Zawsze należy przyjmować lek APTIVUS z rytonawirem, ponieważ zaprzestanie przyjmowania
always take APTIVUS together with ritonavir, as failure to take ritonavir will prevent
Rada jednak nie planuje przyjmować żadnych wniosków w tej sprawie.
However, the Council is not planning to adopt any conclusions in this regard.
Uważam, że nie powinniśmy przyjmować tych porównań.
Mr Hannan, I do believe we ought not to adopt these comparisons.
W związku z tym musimy przyjmować prawodawstwo, które im pomaga.
As a result, Commissioner, we must adopt legislation that helps them.
Badamy sprawy związane z tym, w jaki sposób kraje trzecie mogłyby przyjmować byłych więźniów.
We are examining the issues around how third countries might receive former detainees.
I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.
kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.
treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
Bez takiego zniesienia napiętnowania nikt nie będzie chciał takich ludzi do siebie przyjmować.
Unless they are freed from such stigma, nobody will wish to accept them.
Nie przyjmuję jej argumentu, że podstawa prawna tego sprawozdania jest nieprecyzyjna.
I do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nie musimy zgadzać się z każdym istniejącym przekonaniem i nie musimy przyjmować każdego poglądu.
We do not have to agree with every belief that exists, and we do not have to accept every view.
Pogoda powoduje, że uczucia przyjmują fizyczne cechy stanu pogodowego, który reprezentują.
Weather causes the feelings to assume the physical traits of the weather they represent.
"To zupełnie naturalne, że kiedy ktoś na mnie patrzy, przyjmuje za pewnik, że trochę ześwirowałem.
It is human nature to look at someone like me and assume I have lost some of my marbles. ~~~ People -- (Applause) People talk loudly -- ~~~ I'm so sorry.
W sektorze budżetowym Parlament przyjmuje rolę równoznaczną z rolą Rady.
In the budget sector, Parliament assumes a role equal to that of the Council.
przyjmować (też: przyjąć, zapisać, zapisywać, werbować)
przyjmować (też: przyjąć, połykać, połknąć)
volume_up
to ingest [ingested|ingested] {czas.} (food, liquid)
VIRACEPT stosuje się doustnie i należy go zawsze przyjmować z posiłkiem (patrz punkt 5. 2).
VIRACEPT is administered orally and should always be ingested with food (see section 5.2).
Preparat VIRACEPT należy zawsze przyjmować z posiłkiem (patrz punkt 5. 2).
VIRACEPT should always be ingested with food (see section 5.2).
Zarówno biodostępność, jak i przyrost BMD są mniejsze w przypadku przyjmowania posiłków lub napojów w czasie krótszym, niż 60 minut po przyjęciu kwasu ibandronowego.
Both bioavailability and BMD gains are reduced when food or beverage is taken less than 60 minutes after ibandronic acid is ingested.
przyjmować (też: przyjąć, zakładać, założyć)
volume_up
to posit [posited|posited] {czas. przech.} [form.]
Look, I'm positing a scenario.
przyjmować (też: przyjąć, przenocować, dać nocleg)
volume_up
to put up {czas.} (lodge)
Kiedy przyjmować Starlix Należy przyjmować Starlix przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
When to take Starlix Take Starlix before the three main meals, usually:
Kiedy przyjmować Trazec Należy przyjmować Trazec przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
When to take Trazec Take Trazec before the three main meals, usually:
Zawsze należy przyjmować lek APTIVUS z rytonawirem, ponieważ zaprzestanie przyjmowania
always take APTIVUS together with ritonavir, as failure to take ritonavir will prevent
Należy docenić wysiłki krajów, które przyjmują wartości demokratyczne i przyczyniają się do stabilności w tym regionie.
Countries which embrace democratic values and contribute to stability and security in a region must be appreciated for their endeavours.
Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy sposób, w jaki państwo i przewodniczący PE opowiedzieli się za tą szczególną inicjatywą i w pełni państwa wspieramy.
We very much welcome the way in which you and your President have embraced this particular initiative, and offer you our full support.
Niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie zachęt do wytwarzania wysoce wydajnych pojazdów i kar dla producentów samochodów, którzy nie zrealizują celów.
Nevertheless, I embrace the introduction of incentives for manufacturing high-efficiency vehicles and of penalties for car manufacturers that do not meet the targets.

2. ", że..."

3. "z wdzięcznością"

Nie przyjmuje do wiadomości, że wspólna polityka rolna doprowadziła do paradoksalnej sytuacji.
It does not acknowledge that the common agricultural policy has led to a paradoxical situation.
Pragnę zapewnić, że przyjmujemy do wiadomości nową rolę Parlamentu na mocy traktatu lizbońskiego.
Let me reassure you that we acknowledge the new role of Parliament in line with the Treaty of Lisbon.
Przyjmujemy zapewnienia pana Jouyeta i pani Ferrero, ale musimy szybko przejść od słów do czynów.
We acknowledge the reassurances given by Mr Jouyet and Mrs Ferrero, but we need to move swiftly from words to actions.

Przykłady użycia - "przyjmować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
PolishKomisja jest jedynie organem wykonawczym i nie może przyjmować roli legislacyjnej.
The Commission is just an executive body and cannot have the role of legislator.
PolishRywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.
Rivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.
PolishKapsułki należy zawsze przyjmować doustnie, połykać w całości i nie rozgryzać.
The capsules should always be taken by mouth, and swallowed whole and not chewed.
PolishJedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Bondronat jest czysta woda.
Patients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).
PolishMusi też w coraz większym stopniu przyjmować przywództwo w budowie pokoju na świecie.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
PolishNależy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
STOCRIN must always be taken in combination with other anti-HIV medicines.
PolishNależy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
SUSTIVA must always be taken in combination with other anti-HIV medicines.
PolishTabletki Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.
VFEND tablets must be taken at least one hour before or one hour after a meal.
PolishEMEND 80 mg kapsułki twarde należy przyjmować raz na dobę przez 2 kolejne dni.
EMEND 80 mg hard capsules are taken just once a day for 2 consecutive days.
PolishKapsułki preparatu Targretin należy przyjmować raz dziennie, podczas posiłku.
Targretin capsules should be taken as a single dose once a day with a meal.
PolishTabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.
Tablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.
PolishAgopton należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem (patrz punkt 5. 2).
Agopton should be taken at least 30 minutes before food (see section 5.2).
PolishLek Apidra należy przyjmować na krótko przed (0 – 15 minut) lub tuż po posiłku.
Apidra should be taken shortly (0-15 minutes) before or soon after meals.
Polishpacjentowi, który zaprzestał z jakiegokolwiek powodu przyjmować preparat Ziagen,
patients who have stopped Ziagen for any reason, and particularly due to possible adverse
PolishLek Apidra należy przyjmować na krótko przed (0- 15 minut) lub tuż po posiłku.
Apidra should be taken shortly (0-15 minutes) before or soon after meals.
PolishTo oznacza, że należy przyjmować 5 ml zawiesiny rano i 5 ml zawiesiny wieczorem.
This means taking 5 ml suspension in the morning and then 5 ml suspension in the evening.
PolishZawiesinę Vfend przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
VFEND suspension must be taken at least one hour before or two hours after a meal.
PolishTabletki należy przyjmować co sześć do ośmiu godzin wraz z posiłkiem lub między posiłkami.
The tablets should be taken about six to eight hours apart, with or without food.
PolishNiektórych leków nie można przyjmować z preparatem Norvir stosowanym w ten sposób.
Some medicines cannot be taken with Norvir when it is used in this way.