PL przygotować
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

przygotować (też: przyrządzić, szykować, zgotować)
Należy przygotować miejsce wstrzyknięcia zgodnie ze wskazówkami personelu medycznego.
Prepare the injection site as directed by your healthcare professional.
Parlament musi się przygotować do nowego zadania procedury komitetowej.
Parliament has to prepare itself for the new task of the comitology procedure.
Unia Europejska musi przygotować się na przyszłe wyzwania demograficzne.
The European Union must prepare itself for future demographic challenges.
przygotować (też: przygotowywać)
volume_up
to equip {czas.} [przen.]
Być może powinniśmy przygotować się do udzielenia większego wsparcia i zbudowania w sobie odwagi, którą obecnie reprezentuje Komisja.
Perhaps we need to equip ourselves to give more support to the courage which the Commission is currently demonstrating.
W naszych dążeniach usiłujemy przygotować obywateli tych państw na wejście do zintegrowanego obszaru swobodnego przepływu, z jednolitym rynkiem i wspólnymi wartościami.
We are aiming to equip their citizens to join an integrated free movement area with a single market and common values.
Inne organizacje międzynarodowe są lepiej przygotowane do koordynowania pomocy humanitarnej.
Other international organisations are better equipped to coordinate humanitarian aid.
przygotować (też: szykować się)
Żołnierze, czeka was walka, musicie się przygotować i być gotowym umrzeć.
Commander: Soldiers, you are going to fight a battle, so you must get ready and willing to die.
Następnie podają ci komendę „Przygotować się”.
Then they give you, "Get ready."
Człowiek poświęca około jedną trzecią życia, aby w toku nauki przygotować się do dorosłości.
Madam President, a human being takes about one third of his or her life to get ready for mature life through education.
przygotować
volume_up
to prearrange {czas. przech.}
przygotować (też: sporządzić, kompilować, skompilować)
Być może Biura Informacyjne mogłyby przygotować listę wszystkich medali olimpijskich zdobytych przez obywateli Unii Europejskiej.
Perhaps our Information Offices might also compile a list of all the Olympic medals won by citizens of the EU.
(RO) Po pierwsze chcę pogratulować panu posłowi Díazowi de Merze sprawozdania, które przygotował.
(RO) First of all, I want to congratulate Mr Díaz de Mera for the report he has compiled.
Sprawozdanie przygotowane przez panią poseł Teresę Riera Madurell jest bardzo ważne, gdyż tworzy ono ramy prawne niezbędne do rozwoju infrastruktury badawczej.
The report compiled by Teresa Riera Madurell is particularly important as it creates the legal framework required to develop research infrastructures.
przygotować
Przygotować czystą, twardą powierzchnię, żeby położyć na niej elementy niezbędne do wykonania wstrzyknięcia.
Find a clean, hard surface to lay out the items needed for your injection.
Należy przygotować czyste miejsce i rozłożyć:
Find a clean area and lay out everything:
przygotować (też: ustawić, ustanowić, ustanawiać, urządzić)
By to zrobić, musimy się przygotować jak do magicznej sztuczki.
Now, to do that, we needed a set up, like a magician's trick.
Wstrzykiwacz należy przygotować tylko przed jego pierwszym użyciem.
Set up your new pen just before you use it for the first time.
Musimy natychmiast przygotować szeroko zakrojone, skoordynowane, średnio- i długoterminowe plany reagowania na ten kryzys.
We must immediately set up massive, coordinated medium- and long-term common EU response plans for the crisis.

2. "kogoś do egzaminu"

przygotować (też: przygotowywać)
volume_up
to groom {czas. przech.} (sb for an examination)

4. Medycyna: "do operacji"

przygotować (też: przygotowywać)
volume_up
to prep {czas.} [Amer.] [pot.]

Synonimy (polski) dla "przygotować":

przygotować

Przykłady użycia - "przygotować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTrzeba przygotować program prac TEC, który można będzie realizować w przyszłym roku.
We need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
PolishWspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
I said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
PolishUE musi przygotować plan w zakresie odpowiednich obszarów i źródeł finansowania.
The EU has to provide a plan which will address relevant areas and sources of financing.
PolishMusimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.
We have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
PolishProtokół badania należy przygotować i przedłożyć do EMEA do lipca 2008 r.
The study protocol will be finalised and submitted to the EMEA by July 2008.
PolishRoztwór Zevalin znakowany radioizotopem [ 90Y ] należy przygotować zgodnie z punktem 12:
The [ 90Y]-radiolabelled Zevalin solution must be prepared according to section 12.
PolishPreparat Angiox należy przygotować i podać zgodnie z zasadami aseptyki.
Aseptic procedures should be used for the preparation and administration of Angiox.
PolishChciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi przygotować sprawozdanie.
I would like to thank everyone who assisted me in drafting this report.
PolishMusimy przygotować się na przyjęcie wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich.
We must be prepared to receive highly qualified workers from third countries.
PolishMusimy się przygotować na życie w przyszłości, zrozumieć, że rządzą nami skamieniałe struktury.
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
PolishZe swej strony rządy muszą przygotować programy rozwoju innowacji.
For their part, governments must draw up programmes for developing innovation.
PolishJeśli jednak zawiesina nie została przygotowana, można z łatwością przygotować ją samemu.
However, if they have not done this, then you can do it easily yourself.
PolishTeraz musimy połączyć siły, by przygotować nowe, ostateczne porozumienie.
We must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
PolishTrzeba przygotować plan remizy, ale jednocześnie trzeba pomagać poszczególnym ludziom.
You have to plan for the fire station, but you have to help the individual at the same time.
PolishPorozumienie to trzeba jednak dobrze przygotować, dobrze wynegocjować.
This agreement, however, needs to be well put together, well negotiated and ambitious.
PolishNie można przygotować prognoz odnośnie zakończenia procesu negocjacji.
Forecasts of the conclusion of the negotiating process cannot be made.
PolishPrzed podaniem dokładnie wstrząsnąć butelkę i przygotować pompkę.
Shake the bottle thoroughly before first administration and prime the pump.
PolishUważam też, że agencja ma znakomity potencjał, aby przygotować atrakcyjną ofertę.
I also believe that the agency has superb potential to draft an attractive proposal in this respect.
PolishW najgorszym przypadku dodatkowy budżet można przygotować w dalszych miesiącach roku.
If the worst came to the worst, an additional budget could be prepared for later on in the year.
PolishSądzimy, że nie będzie go w mieście, więc Einstein chciał przygotować mu coś specjalnego.
And we didn't think he'd be in town then, so Einstein wanted to do something special for him.