"przewodniczyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"przewodniczyć" po angielsku

PL przewodniczyć
volume_up
[przewodniczę|przewodniczyłbym] {czasownik niedokonany}

przewodniczyć (też: poprowadzić, prowadzić)
Spotyka się on w sobotę na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, gdzie przy tej okazji będę mu przewodniczyć.
They meet on Saturday at the Munich Security Conference, where I will chair the Quartet on that occasion.
Kazakhstan is to chair the OSCE.
Nie ja będę tym razem przewodniczyć obradom.
It is not I who will be in the chair this time.

Synonimy (polski) dla "przewodniczyć":

przewodniczyć

Przykłady użycia - "przewodniczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOd 1 stycznia do 30 czerwca Irlandia będzie przewodniczyć pracom UE.
From 1 January to 30 June, the work of driving the EU agenda lies with Ireland.
PolishNajwyraźniej chce pan przewodniczyć Komisji Unii Europejskiej liczącej 500 milionów ludzi.
You clearly want to lead the Commission of a European Union that numbers 500 million people.
PolishCo się wydarzyło i czy Szwecja chce przewodniczyć w przyszłości w zakresie równości szans?
What has happened, and does Sweden want to lead the way in the future on equal-opportunities issues?
PolishUnia Europejska może przewodniczyć tej kampanii na rzecz sprawiedliwszego globalnego opodatkowania.
It is time for action and the EU can lead this campaign for global fairer taxation.
PolishZgodnie z kolejnością naprzemienną jako pierwsza przewodniczyć obradom będzie najstarsza wiekiem posłanka”.
The alternating order will begin with the oldest female Member.'
PolishUE posiada zdolności, zasoby i wolę, aby przewodniczyć globalnym staraniom na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
The EU has the capability, the resources and the will to lead the global effort to combat climate change.
PolishMiałem zaszczyt przewodniczyć wraz z panią poseł Rivasi wrześniowej delegacji AKP na Haiti.
Madam President, I had, I suppose, the honour, along with Ms Rivasi, to lead a delegation from the ACP to Haiti in September.
PolishPowinna pani przewodniczyć większości sesji.
PolishKlimat i energetyka znajdą się wśród priorytetowych punktów porządku obrad tegorocznego szczytu G8, któremu przewodniczyć będzie Japonia.
Climate and energy will be among the priority items on the agenda for this year's G8 summit chaired by Japan.
PolishMuszę podkreślić, że w ramach Komisji, której mam zaszczyt przewodniczyć, już od wielu lat mówiliśmy o nowej erze.
I must emphasise that, within this Commission over which I have the honour of presiding, we have been referring for a number of years to a new era.
PolishJest pan chyba drugim Słowianinem po Janie Pawle II, któremu przyszło przewodniczyć kulturze całej Europy, w tym jej zachodniej części.
After all, you, sir, are the second Slav, after John Paul II, to come to lead the culture of the whole of Europe, including its western part.
PolishCieszę się też, że mogłem przewodniczyć dwukrotnie dialogowi trójstronnemu, który przyczynił się do wyjaśnienia kwestii będących przedmiotem debaty i ich rozwiązania.
I am also happy to have chaired the two trialogues that helped to clarify the points to be debated and resolved.
PolishHistoria, którą wspólnie stworzyliśmy, jest taka, że kraje strefy euro zjednoczyły wszystkie siły, aby przewodniczyć walce z kryzysem finansowym.
The story that has been put together is that the countries of the Euro Zone have united forcefully and have led the fight against the financial crisis.
PolishSprawozdanie podkreśla, że państwa członkowskie powinny przewodniczyć działaniom na rzecz stworzenia odpowiednich warunków dla kobiet przebywających w ośrodkach zatrzymania.
The report stresses that the Member States must encourage the development of specific conditions for women in detention centres.
PolishKomisja Europejska, której mam zaszczyt przewodniczyć zawsze współpracuje z Parlamentem Europejskim z pełną przejrzystością i tak będzie w przyszłości.
The European Commission, over which I have the honour of presiding, always cooperates with total transparency with the European Parliament, and will always do so in the future.
PolishMam zaszczyt przewodniczyć międzyresortowym pracom w tym zakresie.
Firstly, on the Baltic Sea strategy: the Commission is working on this strategy, and I have the pleasure of chairing the inter-service work on this strategy.
PolishZe strony UE Radzie przewodniczyć będę ja, moi koledzy komisarze Piebalgs i Potočnik oraz prezydencja, a po stronie USA - sekretarze Clinton i Chu.
On the EU side, the Council will be chaired by myself, my colleagues, Commissioners Piebalgs and Potočnik, and the Presidency, and on the US side by Secretary Clinton and Secretary Chu.
PolishMamy zatem wiele powodów, aby przewodniczyć Radzie Europejskiej z ambicją, optymizmem i - mam nadzieję, że moi przyjaciele z Francji nie zrozumieją tego opacznie - z wizją.
Therefore, we have many reasons to conduct the European Council with ambition, with optimism and - I hope my French friends will not take this amiss - with vision.
PolishW składzie zarządu mają znaleźć się krajowi przedstawiciele nominowani przez państwa członkowskie, a przewodniczyć ma przewodniczący odpowiedzialny za komitet wykonawczy.
This board of directors should be made up of national representatives appointed by Member States and would be presided over by a chairman in charge of an executive committee.
PolishDlatego koleżanki i koledzy posłowie wraz ze mną uznali za stosowne dodać ten ważny temat do porządku obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której mam zaszczyt przewodniczyć.
This is why my fellow Members and I felt it appropriate to add this important topic to the agenda of the Committee on Agriculture and Rural Development, which I have the honour of chairing.