"przeszkodzić" - angielskie tłumaczenie

PL

"przeszkodzić" po angielsku

PL przeszkodzić
volume_up
{czasownik}

przeszkodzić (też: utrudniać, utrudnić, hamować, przeszkadzać)
Czy cokolwiek może przeszkodzić w zmianie na BONUS-169?
Is there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
Tak właśnie jest, nawet jeśli są ludzie, również w Parlamencie, którzy starają się temu przeszkodzić, na przykład w związku z działalnością Euronest.
This is true even if there are people even in Parliament who try to hinder it, for example, in connection with Euronest.

Synonimy (polski) dla "przeszkodzić":

przeszkodzić

Przykłady użycia - "przeszkodzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishI przeszkodzić temu nie powinny nawet podziały polityczne na arenie krajowej.
And not even political divisions in the national arena should stop them.
PolishPotrzebujemy pozytywnego, silnie skoordynowanego wysiłku i nic, ale to nic, nie może temu przeszkodzić.
What we need is a good, strong coordinated effort and nothing - but nothing - should get in the way of that.
PolishPodjęto ten krok, aby przeszkodzić obywatelom w zdobywaniu wiedzy na temat domniemanych obelg wobec Islamu i proroka Mahometa.
The measure was taken to prevent people from learning about alleged insulting remarks on Islam or the prophet Mohammed.
PolishNie jesteśmy w stanie uprzedzić kryzysu ani nie będziemy mogli w przyszłości przeszkodzić pojawieniu się kolejnego.
Mr President, we cannot anticipate crises and nor will we be able to prevent another one from happening in the future.
PolishPlaneta chce nam przeszkodzić.
PolishNic nie powinno przeszkodzić.
PolishW trakcie podpisywania tego dokumentu kilku posłów przerwało realizowaną procedurę głośnymi okrzykami i starało się przeszkodzić mówcom.
During the signing a number of members interrupted the proceedings with loud heckling and attempted to prevent the speakers from being heard.
PolishOgraniczenia dotyczące konsumentów i przemysł samochodowy muszą tę zależność uwzględnić, ale nie mogą przeszkodzić nam w osiąganiu celu związanego z bezpieczeństwem.
The constraints facing consumers and the automobile industry must be taken into account, but they must not prevent us from achieving the objective of safety.
PolishPrzede wszystkim uważamy, że żadna z tych kwestii nie może przeszkodzić nam w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest przesiedlenie większej liczby uchodźców w Unii Europejskiej.
Above all, we believe that none of these issues must prevent us from achieving our common goal: that of resettling more refugees in the European Union.
PolishW innych miejscach coś może nam przeszkodzić np. telewizor lub wyjście na spacer, albo lodówka piętro niżej, albo może sofa lub cokolwiek innego.
Because in other places, you can have interruptions, like, you can have the TV, or you could go for a walk, or there's a fridge downstairs, or you've got your own couch, or whatever you want to do.
PolishWładze rumuńskie, w sposób jaki nie przystoi państwu unijnemu, niegodnie starały się przeszkodzić Lászlό Sόlyomowi, prezydentowi Republiki Węgierskiej, w podróży do Rumunii.
The Romanian authorities dishonourably sought in a manner unbefitting an EU country to prevent László Sólyom, the President of the Hungarian Republic, from travelling to Romania.
PolishCzwarte kryterium kopenhaskie, tj. unijna zdolność absorpcji, w żadnym wypadku nie powinno przeszkodzić w przystąpieniu tych dwóch europejskich krajów do Unii Europejskiej.
The fourth Copenhagen criterion, namely the EU's capacity to absorb, should not in any circumstances be a barrier to the accession of these two European countries to the European Union.
PolishCzy nie grozi nam zbytnie skoncentrowanie się na zawieraniu umów indywidualnych, które mogą nam przeszkodzić w tworzeniu wielostronnego systemu z odpowiednią i wystarczającą energią?
Are we not in danger of concentrating too much on concluding individual agreements, which may prevent us from pursuing a multilateral system with appropriate and sufficient vigour?
PolishMają poglądy na temat tego, czego chcą inni ludzie, czego nie chcą inni ludzie, jak wielką inni mają władzę, jak bardzo inni ludzie mogą przeszkodzić w zyskaniu tego, czego pragniecie.
And they have beliefs about what other people want, and what other people don't want, how much power other people have, how much those people could get in the way of whatever it is that you want.