"przeszkadzać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przeszkadzać" po angielsku

PL przeszkadzać
volume_up
[przeszkadzam|przeszkadzałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

That does not bother me, however.
The cross does not bother us.
Tymczasem setki przedsiębiorstw w Trieście pokazują chińskie znaki i napisy, ale wydaje się, że to nikomu nie przeszkadza.
Meanwhile, hundreds of establishments in Trieste display Chinese signs and lettering, and that does not seem to bother anyone.
Nie przeszkadzają mu już inne, agresywne dźwięki.
And do not be disturbed any more by the other aggressive sound.
I would like to apologise, sir, for disturbing you.
przeszkadzać (też: niepokoić)
volume_up
to bebother {czas.} [rzadk.]
Zwracam się do tych, którzy teraz przeszkadzają - mam nadzieję, że wasi rodzice nie dowiedzą się, jak się tu zachowujecie!
To those who are heckling now, I would like to say that I hope that your parents do not discover how you are behaving here.
Jeżeli ma istnieć WPR, niech pomaga rolnikom i niech im nie przeszkadza.
If there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.
Ważne jest także stwierdzenie, że partnerstwo wschodnie nie powinno przeszkadzać w uzyskaniu członkostwa UE zainteresowanym krajom sąsiadującym.
It is important to note that the Eastern Partnership should not hinder neighbouring countries wishing to apply for membership of the EU.
W pełnym rozwinięciu potencjału Europy przeszkadzają bariery wewnętrzne, które powinniśmy próbować usunąć.
The full development of Europe's potential is hindered by a number of internal barriers that we should try to remove.
A tak lud onej krainy wątlił ręce ludu Judzkiego, i przeszkadzał im, aby nie budowali.
Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,

2. "komuś"

przeszkadzać (też: wadzić)
przeszkadzać
volume_up
to intrude [intruded|intruded] {czas. nieprzech.} (on sb)
Nie wspomniano, skąd miałyby pochodzić te środki; rzeczywistość nie może przecież przeszkadzać w snuciu fantazji.
Where this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.

Przykłady użycia - "przeszkadzać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
PolishHistoria sukcesu podatku VAT nie może i nie ma prawa przeszkadzać w dostosowaniu go do nowych czasów.
The success story of VAT cannot and must not prevent it from adapting to new times.
Polishtechnologia ziemska może przeszkadzać w poszukiwaniu technologii pozaziemskiej.
We've been searching ever since, but it's impossible to overstate the magnitude of the search that remains.
PolishCi, którzy nie chcą pracować, nie powinni przeszkadzać w pracy tym, którzy chcą i muszą pracować.
Those who do not want to work should not prevent those who want and have to work from doing so.
PolishPrezydent Kaczyński nie ma prawa w tym przeszkadzać.
President Kaczyński does not have the right to interfere with this.
PolishOczywiście mogą występować różnice kulturowe, materialne czy ekonomiczne, które będą nam w tym przeszkadzać.
There may certainly be cultural, material or economic differences preventing us from doing this.
PolishNie jest to spór europejski, choć faktycznie zaczyna on przeszkadzać w rozmowach na temat przystąpienia.
This is not a European dispute, although it is in fact starting to interfere with the accession talks.
PolishNie wspomniano, skąd miałyby pochodzić te środki; rzeczywistość nie może przecież przeszkadzać w snuciu fantazji.
Where this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.
PolishJak na razie nie wydaje się im to przeszkadzać.
PolishPrzejrzystość nie może przeszkadzać nam w kontaktach z prawdziwym życiem, z przedstawicielami grup interesu i osobami nimi niebędącymi.
Transparency must not prevent our contact with real life, with interest representatives or non-interest representatives.
PolishNie chcę przeszkadzać.
PolishNie będę przeszkadzać.
PolishOpioidy mogą przeszkadzać w klinicznym leczeniu pacjenta z urazem głowy i powinny być stosowane jedynie w przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy kliniczne.
Opioids may obscure the clinical course of a patient with a head injury and should be used only if clinically warranted.
PolishWażne jest także stwierdzenie, że partnerstwo wschodnie nie powinno przeszkadzać w uzyskaniu członkostwa UE zainteresowanym krajom sąsiadującym.
It is important to note that the Eastern Partnership should not hinder neighbouring countries wishing to apply for membership of the EU.
PolishW przyszłym roku mam ustąpić, ale dopóki tego nie uczynię, będę stał po stronie ludzi, którzy mnie wybrali, i pomagał im zamiast przeszkadzać.
I am due to stand down next year but, until I stand down, I will stand up for the people who elected me and will help them and not stand in their way.
PolishWięc chwyciłem się takiej metody, gdzie zapraszałem pacjenta, by opowiedział historię choroby przez całą pierwszą wizytę i starałem się mu nie przeszkadzać.
And so I hit on this method where I invited the patient to tell me the story for their entire first visit, and I tried not to interrupt them.
PolishWiem o trudnościach, jakich doświadcza w stosunkach z Radą, ale nie powinno to przeszkadzać jej śmiało wcielać w życie swoje pomysły i je propagować.
I know about the difficulties you have with the Council, but this should not prevent you from boldly putting your own ideas into practice and promoting them.
PolishUnia Europejska i jej państwa członkowskie nie mogą przeszkadzać tym ludziom i musimy zapewnić pokojowej opozycji na wygnaniu największą możliwą swobodę.
The European Union and its Member States must not stand in these people's way, and must allow the peaceful opposition in exile the greatest possible freedom.
PolishStrategiczne znaczenie węgla nie może przeszkadzać nam z poszukiwaniu takiego sposobu wykorzystywania tego cennego bogactwa naturalnego, który nie ma niekorzystnego wpływu na klimat.
The strategic importance of coal must not prevent us from finding a way to use this precious resource in a manner that does not have an impact on climate.
PolishTa branża, która już dzisiaj inwestuje setki milionów euro w Europie, potrzebuje tylko jednego: by jej nie przeszkadzać i traktować ją na równych zasadach.
It is a sector which is already investing hundreds of millions of euro in Europe, and it needs only one thing: for barriers not to be put in its way, and for it to be treated equally.