"przestrzegać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przestrzegać" po angielsku

PL przestrzegać
volume_up
[przestrzegam|przestrzegałbym] {czasownik niedokonany}

Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Oczywiście, musimy przestrzegać zasady pomocniczości.
Obviously we must abide by the principle of subsidiarity.
przestrzegać
Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Oczywiście, musimy przestrzegać zasady pomocniczości.
Obviously we must abide by the principle of subsidiarity.
Przykro mi, ale to niemożliwe: musimy przestrzegać kolejności mówców.
No, I am sorry: we have to keep to the order of speakers.
Jednakże musimy przestrzegać naszego Regulaminu, w którym przewidziane są jednominutowe wystąpienia.
Yet we must keep to our Rules, and they provide for one-minute speeches.
To nasz regulamin i musimy go ściśle przestrzegać.
These are our rules, and we must keep to them very strictly.
Musimy przestrzegać ścisłej dyscypliny budżetowej w finansach publicznych.
We just have to observe strict budget discipline in public finances.
Nie musimy wprowadzać zakazu, po prostu musimy przestrzegać przepisów.
We do not need to apply a ban; we simply have to observe the rules.
Bank taki musi przestrzegać traktatu lizbońskiego i dążyć do wyznaczonych w nim celów.
Such a bank must observe the Treaty of Lisbon and its objectives.

Przykłady użycia - "przestrzegać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
PolishZapis jest bardzo ścisły i niezwykle ważne jest, aby tej reguły przestrzegać.
The wording is very strict, and it is very important that this rule is respected.
PolishDlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
We therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.
PolishPo trzecie, Panie Komisarzu, powiedział Pan, że musimy przestrzegać norm środowiskowych.
Thirdly, Commissioner, you said that we must comply with environmental standards.
PolishPacjenci muszą przestrzegać zasad „ Programu zapobiegania ciąży Thalidomide Celgene ”.
Patients must follow the Thalidomide Celgene Pregnancy Prevention Programme.
PolishNależy przestrzegać aktualnych standardów postępowania w przypadkach nagłych.
The current medical standards for emergency treatment are to be observed.
PolishParlament może być suwerenny, lecz musi przestrzegać własnego Regulaminu.
This Chamber may be sovereign but it must, nonetheless, follow its own rules.
PolishUsługodawcy muszą przestrzegać prawa państwa, w którym prowadzą działalność.
Service providers must respect the law of the State in which they operate.
PolishNależy przestrzegać aktualnych standardów medycznych leczenia w nagłych przypadkach.
The current medical standards for emergency treatment are to be observed.
PolishPrzygotowanie do podania Należy przestrzegać właściwych technik aseptyki.
Preparation for Administration Appropriate aseptic technique should be used.
PolishFrontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.
Frontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.
PolishDlatego będziemy nadal przestrzegać prawa wspólnotowego w tej dziedzinie.
We are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.
PolishUE będzie w dalszym ciągu ściśle przestrzegać standardu MFW i praktyk międzynarodowych.
The EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
PolishCzy mają państwo inną propozycję, zważywszy na ramy prawne, których musimy przestrzegać?
Do you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
PolishNależy przestrzegać procedur prawidłowego obchodzenia się z lekami przeciwnowotworowymi.
Procedures for proper handling of antineoplastic agents should be observed.
PolishW traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE.
They also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
PolishNależy uważnie przestrzegać instrukcji użytkowania wstrzykiwacza zawartej w ulotce.
The instructions for using the pen, included with the leaflet, must be followed carefully.
PolishJednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.
However, farmers need support to be able to comply with these standards.
PolishNależy przestrzegać ogólnych środków ostrożności w zakresie sterylności i radioaktywności.
Usual precautions regarding sterility and radioactivity should be respected.
PolishNależy ściśle przestrzegać wskazówek lekarza prowadzącego lub pielęgniarki.
Follow carefully all instructions given to you by your doctor or nurse.