"przesłanka" - angielskie tłumaczenie

PL

"przesłanka" po angielsku

PL przesłanka
volume_up
{żeński}

przesłanka (też: okoliczność)
Nauka nie może być sterowana politycznie, lecz powinna uwzględniać wszystkie przesłanki i odpowiadać na wszystkie możliwe pytania.
Science must not be politically controlled, but should take account of all circumstances and answer every possible question.
przesłanka (też: forma, warunek, kondycja, stan)
volume_up
condition {rzecz.}
Należy wątpić, by art. 85 traktatu stanowił przesłankę do podjęcia działań ustawodawczych na szczeblu UE w odniesieniu do warunków panujących w więzieniach.
It is doubtful whether Article 85 of the Treaty provides a legal basis for legislative action at EU level on prison conditions as such.
Dlatego uważam, że zachodzą wszelkie przesłanki udzielenia poparcia dla uruchomienia w tym przypadku Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
I therefore believe that all the conditions are present to enable me to support the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in this case.
Celem negocjacji w sprawie przystąpienia jest pełne członkostwo, dlatego tez wypełnianie twardych, ale jasnych warunków powinno być podstawową przesłanką dla osiągnięcia przez nie celu.
The objective of accession negotiations is full membership, and therefore fulfilling tough but clear conditions should also be a basic prerequisite for them to achieve this objective.
przesłanka
przesłanka (też: założenie)
volume_up
plank {rzecz.} [przen.]
przesłanka (też: założenie)
volume_up
premise {rzecz.}
To także sprawi, że efektywność energetyczna stanie się przesłanką naszych stosunków zagranicznych.
It will also make energy efficiency a premise of our external relations.
A oto przesłanka, z jaką zacząłem pracować 27 lat temu.
Here is the premise that I began 27 years ago.
Zgadzam się z przesłanką pana odpowiedzi.
I agree with the premise of your answer.
przesłanka (też: założenie)
volume_up
premiss {rzecz.} [Bryt.]
przesłanka (też: obietnica, przyrzeczenie, promesa)
volume_up
promise {rzecz.}

Przykłady użycia - "przesłanka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMigracja jest zarówno przesłanką, jak i konsekwencją globalizacji.
Migration is both a prerequisite for and a consequence of globalisation.
PolishIstotną przesłanką zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego jest konsolidacja finansów publicznych.
The consolidation of public finances is a vital prerequisite for ensuring sustainable economic growth.
PolishMonitorowanie stężenia substancji czynnej we krwi jest najbardziej wiarygodną przesłanką do dostosowania dawki.
Monitoring the level of active substance in the blood provides the most reliable basis for dose adjustment.
PolishTo bardzo ważna przesłanka przy przygotowywaniu przez Radę decyzji w sprawie ustanowienia nowych sankcji.
This is a very important consideration when the Council is preparing a decision regarding the introduction of new sanctions.
PolishPrzesłanką tej poprawki jest chęć zwiększenia świadomości o ostatnich przypadkach represji na Białorusi.
Madam President, the rationale of this amendment is to raise awareness of recent cases of repression in Belarus.
PolishWierzę, iż powinno to być zawsze główną przesłanką w takich jak ta debatach oraz podstawowym założeniem polityki europejskiej.
That should, I believe, always be the main message in debates like this and the main underlying assumption for European policy.
PolishGłówną przesłanką stworzenia tej komisji było dla nas uzyskanie powiązania między polityką w różnych dziedzinach, które jak dotąd zawsze były traktowane zbyt odrębnie.
Our key reason for creating this committee was to obtain cross-over between policies that have always been handled too separately.
PolishPowstała przy tym naprawdę potrzebna przesłanka prawna sprzyjająca tworzeniu niezbędnych podstaw metodologicznych dla podsumowań rosnących zbiorów danych.
With this there arose the need for a legal basis that would help in the creation of the necessary methodological pillars for summarising the growing collections of data.
PolishZwracam jednak uwagę na to, że lepsze finansowanie R&D oraz powołanie nowej instytucji nie jest wystarczającą przesłanką konkurencyjności i innowacyjności Europy.
I must point out, however, that better financing of R&D and the creation of a new institution is not enough to ensure that Europe becomes competitive and innovative.
PolishW tym kontekście Komisja jasno oświadczyła, że ta wymiana pism, która jest częścią trwających negocjacji, nie może być przesłanką do uzyskania dostępu do unijnych baz danych.
In this context, the Commission made clear that this exchange of letters, which is part of ongoing negotiations, could not provide access to the EU database.
PolishCelem negocjacji w sprawie przystąpienia jest pełne członkostwo, dlatego tez wypełnianie twardych, ale jasnych warunków powinno być podstawową przesłanką dla osiągnięcia przez nie celu.
The objective of accession negotiations is full membership, and therefore fulfilling tough but clear conditions should also be a basic prerequisite for them to achieve this objective.
PolishNiemniej jednak prace Komisji Petycji stanowią zasadniczą część pracy realizowanej przez UE w imieniu obywateli, co było główną przesłanką decydującą o moim poparciu tego sprawozdania.
Nevertheless the work of the Committee on Petitions is a crucial part of the work of the EU on behalf of citizens, which for me was a crucial factor in my decision to support this report.