"przepisy" - angielskie tłumaczenie

PL

"przepisy" po angielsku

volume_up
przepisy {niemęskoos.}

PL przepisy
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. ogólne

przepisy (też: regulacje)
Podważyłaby jedynie nadrzędne przepisy krajowe w wielu państwach członkowskich UE.
It would only undermine superior national regulations in many EU Member States.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
They review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Istnieją przepisy, standardy i normy zapobiegające wypadkom.
There are regulations, standards and norms in place to prevent accidents.
przepisy (też: zasady, regulamin, reguły)
volume_up
rules {l.mn.}
Mamy obecnie surowe przepisy, a co więcej, przepisy dotyczące pozostałości i żywności.
We have strict rules at the moment and, indeed, rules on residues and food.
Komisja postępuje słusznie, rygorystyczne egzekwując przepisy dotyczące konkurencji.
The Commission is right when it applies the rules on competition strictly.
Jakie zasady i przepisy należy ustanowić na potrzeby świadczenia pomocy?
What principles and rules should be established for providing assistance?
przepisy
Nadal lekceważą one przepisy i regulacje oraz przedsiębiorczość.
They continue to flout the rules and regulations and the undertaking.
Będą kontynuować swoje praktyki do czasu, aż wprowadzimy skuteczne zasady i przepisy.
They will continue unless we have effective policing of these rules and regulations.
Powodem tego są skomplikowane zasady i przepisy, których muszą przestrzegać państwa członkowskie.
This was caused by complicated rules and regulations that Member States must adhere to.
przepisy (też: recepty, zalecenia)
Postrzegam dyrektywę jako sztuczny twór, w którym wydano identyczne przepisy dla krajów o wyjątkowo zróżnicowanych tradycjach prawnych i uwarunkowaniach środowiskowych.
I see it as an artificial exercise to seek to issue identical prescriptions to countries with extremely diverse legal traditions and environmental circumstances.
Musimy przygotować się na konsultacje z parlamentami krajowymi dotyczące ich podejścia do traktatu, zanim przyjmiemy szczegółowe przepisy na własną rękę, w ramach własnych procedur.
We ought to prepare ourselves therefore to consult national parliaments about their approach to the treaty before we set out detailed prescriptions just on our own, within our own procedures.

2. Gastronomia

przepisy
volume_up
recipes {l.mn.}
Przepisy te zapewne wyglądają znajomo wszystkim z was, którzy robili w domu ciastolinę.
And so we spent a summer looking at different Play-Doh recipes.
. ~~~ Triki magiczne przypominają przepisy.
Magic tricks, I think they're instructions, sort of like recipes: no copyright protection.
Mamy dwa ulubione przepisy - jeden zawiera te składniki w drugim zastąpiono sól cukrem.
We have two favorite recipes -- one that has these ingredients and a second that had sugar instead of salt.

Przykłady użycia - "przepisy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW tym układzie węgierskie przepisy dotyczące mediów oznaczają poważny krok wstecz.
Yet, at this level, the Hungarian measures on the media are a serious step backward.
PolishPilnie potrzebne są przepisy dotyczące monitorowania stabilności rynków finansowych.
The provisions for monitoring the stability of the financial markets are critical.
PolishA zatem przepisy muszą zostać uaktualnione, zharmonizowane i częściowo rozszerzone.
The laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.
PolishWięc już teraz musimy uściślić przepisy, a dopiero potem wprowadzić lepszą kontrolę.
Right now, then, we have to tighten up the laws and then carry out better controls.
PolishMam nadzieję, że przełożymy tę podstawę na rozsądne i przydatne przepisy prawne.
I hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.
PolishDyrektywa zawiera także przepisy obejmujące szereg zabezpieczeń proceduralnych.
The Directive also makes provision for a series of procedural guarantees.
PolishPomaga przedsiębiorstwom zrozumieć przepisy UE bezpośrednio dotyczące ich działalności.
It helps companies understand the EU laws directly related to their activities.
PolishBędziemy uważnie się przyglądać, czy te przepisy są poprawnie stosowane.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
PolishPrzepisy te wiążą się z REACH, ale także wprowadzają klasy zagrożeń i kategorie.
The regulation ties in with REACH, but it also introduces hazard classes and categories.
PolishJeżeli nasze przepisy mają być wiarygodne, muszą być wdrażane skutecznie.
If our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
PolishW Europie pojawiają się najwyżej przepisy lub projekty kompromitujące wolny świat.
In Europe, at most we only have provisions or draft laws which discredit the free world.
PolishZwłaszcza Niemcy wyszły już daleko poza poprzednie przepisy ustanowione w Brukseli.
Germany, in particular, has already gone far beyond previous stipulations from Brussels.
PolishPrzepisy w sprawie transportu na długich trasach nie są wystarczająco egzekwowane.
The enforcement of laws on long distance transport is not satisfactory.
PolishW państwach członkowskich obowiązują różnorodne przepisy, których nie da się porównać.
We have varied legislation in the Member States, which cannot be compared.
PolishWyraźnym tego sygnałem są ostatnie uciążliwe przepisy dotyczące funduszy hedgingowych.
The recent onerous legislation on hedge funds is the clear signal of this.
PolishNa przykład w moim kraju odpowiednie przepisy weszły w życie dopiero w czerwcu.
For example, in my own country, it has only been in force since June.
PolishJednak podstawowa zasada jest ta sama i te przepisy działają naprawdę dobrze.
However, the basic principle is the same, and this regulation is functioning really well.
PolishMożna zgodzić się z faktem, że przepisy w tym obszarze nie są zbyt skuteczne.
We can agree on the fact that the current legislation in this area is not very effective.
PolishOprócz tego niektóre inne przepisy wymagają harmonizacji z europejskimi normami.
Apart from that some other provisions also need to be harmonised with the European standards.
PolishPrzede wszystkim musimy wykonać naszą pracę domową i opracować odpowiednie przepisy prawne.
Above all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.