"przepis" - angielskie tłumaczenie

PL

"przepis" po angielsku

PL przepis
volume_up
{męski}

1. ogólne

przepis (też: przepis kulinarny, receptura)
volume_up
recipe {rzecz.}
To jest przepis na katastrofę, a nawet na konflikt zbrojny.
That is a recipe for disaster and even a recipe for armed conflict.
Czy nie był to gotowy przepis na katastrofę skoro całemu procesowi nie towarzyszyło żadne przywództwo?
Was it not a recipe for disaster, when there was no leadership?
Myślimy, że mamy na nie przepis, to świadomość własnych zalet.
And we think there's a recipe for it, and it's knowing what your highest strengths are.
przepis (też: recepta)
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania (Patrz Aneks I:
Medicinal product subject to restricted medical prescription (See Annex I:
Leki wydawane z przepisu lekarza różnią się od towarów konsumpcyjnych codziennego użytku.
Prescription medicines are not like ordinary consumer goods.
Dlatego informacje dotyczące leków wydawanych na receptę powinny podlegać rygorystycznym przepisom.
Therefore, information about prescription medicines should be regulated strictly.

2. Prawo

przepis (też: zapis)
volume_up
law {rzecz.}
Nie ma on kompetencji, chyba że stwierdzono, iż dany przepis narusza europejskie prawo.
That is, unless is it specifically established that some provision is in breach of European law.
Istnieje nawet przepis chroniący męskie prawo do seksualnej satysfakcji, bez słowa wzmianki o kobietach.
There is now even a law that protects the right of men to sexual gratification without any say from the women involved.
Następnie mamy tu znaczące uproszczenie mających zastosowanie przepisów prawa.
Then there is a considerable simplification of the applicable law.

Przykłady użycia - "przepis" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKażdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.
Every rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.
PolishJest to jednak bardzo interesująca kwestia i powinniśmy sprawdzić odpowiedni przepis.
It is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.
PolishJedność ma zasadnicze znaczenie i dlatego ten przepis należy radykalnie zmienić.
Unity is fundamental and, for this reason, the provision should be radically overhauled.
PolishTen przepis prawny stosuje się zarówno wobec władz, jak i dostawców Internetu.
This legal provision applies to both the authorities and to internet providers themselves.
PolishW przypadku parlamentu polskiego przepis ten nie znajduje zastosowania.
For Members of the Polish Parliament this provision is not applicable.
PolishPrzepis ten wyraźnie osłabia prawo oskarżonego do uczciwego procesu.
This regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.
PolishPrzepis ten powoduje nadmierne obciążenie biurokratyczne, w szczególności małych projektów.
This regulation imposes an excessive bureaucratic burden on small projects in particular.
PolishPoprzednie rozporządzenie dotyczące pomocy dla tego sektora zawierało podobny przepis.
There was already a similar provision in the previous regulation concerning aid to the sector.
PolishNiestety, taki przepis nie jest zawarty w nowej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych.
Unfortunately, there is no provision for such consultation in the new disability strategy.
Polish291, jeśli jest przyjęty taki przepis. Rozporządzenie obejmuje jedynie procedurę dla art.
The regulation only covers the procedure in the case of Article 291.
PolishW przeszłości austriacki przepis prawny nie był doprawdy zadowalający.
The Austrian legal provision was not really satisfactory in the past.
PolishW konsekwencji, przygotowujemy tu przepis na katastrofę dla Grenlandii.
Consequently, what is being done here is a disaster for Greenland.
PolishWalczyliśmy nie tylko o przepis dotyczący oznaczeń pochodzenia, ale również identyfikowalności.
We fought not only to achieve origin markings but also for traceability.
PolishGdy będziemy mieli przepis, moglibyśmy robić to gówno nawet w kuchni.
Once we have the formula, we could make this stuff in a kitchen.
PolishRewizja art. 139 Regulaminu PE - przepis przejściowy dotyczący jezyków (głosowanie)
Revision of Rule 139 of the Rules of Procedure (vote)
PolishPoszczególne państwa członkowskie dysponować będą dostateczną swobodą, żeby odpowiednio wdrożyć ten przepis.
Member States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
PolishPrzepis nie mówi, że "nie są obecni”, lecz że "nie są już obecni”.
It does not say 'are not in the Chamber', but 'are no longer'.
PolishJako dawna działaczka na rzecz praw człowieka szczególnie dziękuję panu posłowi Laxowi za ten przepis.
As a human rights activist in my previous life I especially thank Mr Lax for this provision.
PolishPrzepis na szczęśliwe małżeństwo brzmi: pięć pozytywnych uwag lub interakcji na każdą negatywną.
The formula for a happy marriage is five positive remarks, or interactions, for every one negative.
PolishJest to prawie przepis etykiety, aby dziękować sprawozdawcy za wykonaną pracę.
(FI) Madam President, it is almost a rule of etiquette to thank the rapporteur for his work.