PL

przemyśleć {czasownik dokonany}

volume_up
przemyśleć
Sądzę, że Unia Europejska musi przemyśleć, jak odpowiedzieć na to zaproszenie.
I think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.
Będziemy musieli jeszcze przemyśleć te ważne tematy.
We will need to reflect further on this important subject.
Cóż, zakończywszy projekt, mieliśmy okazję cofnąć się i przemyśleć kilka spraw.
Well, having completed this, we have the opportunity to step back and reflect on some of the things.
Sądzę, że najważniejsze teraz jest, żeby to porządnie przemyśleć pod kątem ekonomii.
So I think economically, the critical issue really is to now think through.
Musimy poważnie przemyśleć rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.
We need to think seriously about developing safe nuclear energy.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego musi to ponownie przemyśleć.
The European Aviation Safety Agency must think again.
przemyśleć
Powinniśmy przemyśleć to bardzo dokładnie: wizy są niezbędne i to bardzo!
We need to think about this very carefully: visas are necessary, and how!
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
You cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
Musi przemyśleć potencjalne korzyści.
It's also important to think about what the benefit is.
Sądzę, że najważniejsze teraz jest, żeby to porządnie przemyśleć pod kątem ekonomii.
So I think economically, the critical issue really is to now think through.
Wszystkie trzy instytucje muszą wspólnie przemyśleć kwestię przyszłości agencji i obszaru pracy.
All three institutions must undertake to think through with each other the issue of the agencies' future and area of work.
Europa musi w spokoju przemyśleć skutki, jakie ewentualna zmiana strategii energetyki jądrowej wywarłaby na rynek energii.
Europe must think through with a clear head the effects that a re-thinking of nuclear energy strategy would have on the energy market.
przemyśleć (też: rozważyć, wymyślić)
oto nieco inna historia: oferta wakacji na Hawajach za 2000$ jest w promocji za 700$ więc postanawiacie to przemyśleć przez tydzień.
Here's a slightly different story: $2,000 Hawaiian vacation package is now on sale for 700 dollars, so you decide to mull it over for a week.
Musimy bardzo dokładnie przemyśleć samą procedurę absolutorium.
Therefore, we must consider the discharge procedure itself very thoroughly.
Należy przemyśleć sytuację kobiet, które przybyły do Europy i trafiły do ośrodków zatrzymań.
It is essential that we consider the situation of women who have entered Europe and are being held in detention centres.
Myślę, że wszelkie poprawki należy dobrze przemyśleć, ponieważ mogą one nieść ze sobą skomplikowane reperkusje.
I think any amendments have to be considered very carefully, because they might have complex repercussions.
W ten sposób możemy umożliwić im podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji o zakupach.
By this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
Droga, która wiedzie do realizacji tego celu jest trudna i aby ją pokonać, potrzebna będzie przemyślana praca.
The road that leads to this goal is a difficult one, and deliberate work will be required to complete it.
(FR) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Stosowanie przemocy wobec kobiet stanowi przemyślaną taktykę na obszarach objętych konfliktami.
(FR) Madam President, ladies and gentlemen, in conflict areas, the use of violence against women is a deliberate tactic.
przemyśleć (też: rozmyślać)
przemyśleć
volume_up
to turn over in mind [idiom]

Synonimy (polski) dla "przemyśleć":

przemyśleć

Przykłady użycia - "przemyśleć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy także przemyśleć taktykę sankcji w stosunku do Birmy przez Unię Europejską.
The European Union must reconsider its policy on sanctions against Burma.
PolishMusimy na nowo przemyśleć cele ogólne nowej wspólnej polityki rolnej.
We have to rethink the general objectives of a new common agricultural policy.
Polishbo to nie są jakieś przebłyski, musisz dokładnie przemyśleć te rzeczy.
Because they're not just "bing" ideas; you have to really dig deep in these things.
PolishOczywiście musimy przemyśleć nasze strategie, ale nie będzie to wystarczające.
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
PolishUważam, że musimy szerzej przemyśleć założenia dialogu na rzecz poszanowania praw człowieka.
I believe that we need to reassess our dialogue on human rights more generally.
PolishW związku z tym Europa powinna ponownie przemyśleć kwestie organizacyjne takich konferencji.
Europe should, therefore, reconsider the organisational aspects of such conferences.
PolishKonferencja w Kopenhadze pokazała, że musimy ponownie przemyśleć rolę Europy na scenie światowej.
Copenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
PolishDlatego też pilnie należy przemyśleć przyszłość systemów emerytalnych.
It is therefore urgent to give thought to the future of pension systems.
PolishJeśli tak, to to dobry uczynek, a jeżeli nie, to musisz to przemyśleć.
And if it will be, it's the right thing to do, and if not, rethink it."
PolishMusimy ponownie przemyśleć naszą politykę, zanim wyrządzi ona jeszcze więcej szkód.
We need to rethink our policies before they do any more damage.
PolishSpołeczność międzynarodowa musi pilnie na nowo przemyśleć tę sprawę i stworzyć nowy plan działań.
An urgent rethink and replanning by the international community is essential.
PolishAle żeby to zrobić, i do tego was potrzebuję, musimy przemyśleć pojęcie "kapitału".
Now in order to do this -- and this brings this group -- we have to rethink the notion of capital.
PolishŚrodki należy dogłębnie przemyśleć, aby zapewnić zrównoważoną pomoc.
The measures need to be clearly thought through in order to ensure sustainable assistance.
PolishWnioski w tej dziedzinie nie są proporcjonalne i Komisja musi przemyśleć swoją strategię.
Proposals in this area have not been proportionate and the Commission must rethink its strategy.
PolishZanim jednak UE ustanowi za dużo kontroli nad sprawami gleby musimy dobrze przemyśleć wiele kwestii.
Before the EU takes too much control of soils maybe we need to do a bit of soul-searching.
PolishPowinniśmy - i tu mam na myśli UE - ponownie przemyśleć naszą strategię.
We - by which I mean the EU - should rethink our strategy.
PolishSpowodowało to również, że akustycy musieli przemyśleć swe podejście do projektowania sal koncertowych.
There are so few halls in this world that actually have very good acoustics, dare I say.
PolishDzięki temu będziemy mogli odpowiednio przemyśleć różne zagadnienia.
It allows for there to be proper consideration of the issues.
PolishNależy przemyśleć cały proces, który miał miejsce.
Consideration could have been given to the whole process that has taken place.
PolishPan Barroso powinien dobrze przemyśleć słowa Parlamentu.
Mr Barroso would be well advised to heed what this House is saying.