PL przekazać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Taki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Panie przewodniczący Pöttering, tę informacje musimy również przekazać europejskim podatnikom.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
Starałam się to przekazać w tabeli załączonej do sprawozdania.
I have tried to convey this in the table appended to the report.
Jeśli chciałaby pani przekazać jakieś informacje, to bardzo proszę przekazać mi je w formie pisemnej.
If you would like to give me some information about this, please give it to me in writing.
Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.
I want to give this clear message: coordination alone is not enough.
Pozwolę sobie przekazać Państwu nieco informacji o najnowszych wydarzeniach.
Let me give you some information on the latest state of play.
przekazać (też: minąć, mijać, zdać, podać)
volume_up
to pass {czas.}
Będzie to wyjątkowa okazja, aby przekazać mu nasze przesłanie.
That will be a unique opportunity to pass on our message.
Proszę ponownie przekazać im nasze podziękowania.
Please would you pass this message on to them once again.
W tym kontekście, jeżeli mogę, chciałbym przekazać pani pytanie, które często jest mi zadawane.
In this context, I would like, if I may, to pass on a question which is often put to me.
przekazać (też: posłać, słać, wypuścić, wypuszczać)
volume_up
to send {czas.}
W ten sposób Parlament Europejski będzie mógł przekazać sygnał Komisji.
This will allow the European Parliament to send a clear signal to the Commission.
Chciałbym przekazać obywatelom Węgier znak solidarności.
(EL) Madam President, I should like to send a message of solidarity to the citizens of Hungary.
W tym momencie musimy przekazać trzy główne przesłanki:
At the present juncture, there are three main messages that we need to send:
przekazać (też: powiadamiać, komunikować)
Albo gdy musi przekazać krewnemu diagnozę ciężkiej choroby?
Or when she has to communicate a diagnosis of a serious illness to a relative?
Jak w związku z tym Komisja zamierza w pełni przekazać wyniki tej tabeli konsumentom i przemysłowi?
Accordingly, how does the Commission propose fully to communicate the results of this scoreboard to consumers and industry?
Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.
We must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.
przekazać (też: przekazywać, przenieść, przenosić)
volume_up
to devolve {czas. przech.} (sth to/on sb/sth)
Jeżeli szczerze wierzycie w ideę przekazania władzy ludziom, to powinniśmy przekazywać im uprawnienia i pytać, czego jeszcze chcą.
If you truly believe in power to the people, we should devolve power back to them and ask them what they want.
Odniesiemy sukces, jeżeli państwa członkowskie będą utożsamiały się z prowadzonymi przez siebie działaniami, a odpowiedzialność za nie zostanie przekazana władzom na odpowiednim szczeblu.
We will achieve success if the Member States identify with the work they undertake and responsibility for it is devolved to authorities at the appropriate level.
przekazać (też: przekazywać)
volume_up
to give over {czas.} (to sb)
volume_up
to hand {czas.}
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Rząd Sudanu stanowczo odmawia przekazania ich kiedykolwiek pod opiekę MTK.
The Government of Sudan is insisting that it will never hand them over to the ICC.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czy nie oznacza to przekazania suwerennego prawa do zarządzania własnym skarbem?
Does this hand over the sovereign right to manage one's own treasury?
Ustępujący prezydent, Laurent Gbagbo, odmówił przekazania władzy.
The outgoing president, Mr Gbagbo, refused to hand over power.
I will hand over the document to the Council.
przekazać (też: dodawać, wywołać, rozbudzić, nadawać)
To jest wiadomość, którą chciałem przekazać i którą chciałem się podzielić z panią komisarz Fischer Boel.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
przekazać (też: odesłać, sięgać, sięgnąć)
Przekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.
I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Przekażę jednak pańską prośbę Konferencji Przewodniczących, która zbierze się późnym popołudniem.
I will, however, refer your request to the Conference of Presidents which will meet later this afternoon.
Sprawozdanie zostaje ponownie przekazane do Komisji Handlu Międzynarodowego.
The report is referred back to the Committee on International Trade.
Ten zakład przekaże wniosek właściwym organom.
They will forward your request to the right authority.
Z pewnością przekażę państwa opinie i uwagi komisarzowi Figlowi.
I will certainly forward your points and the concerns that you have expressed to Commissioner Figeľ.
Jeśli udostępnisz dokument osobie bez konta Google, będzie ona mogła przekazać e-maila z zaproszeniem innej osobie.
If you share a doc with someone who doesn't have a Google Account, the invitation email can be forwarded to other people.
przekazać
Możesz ewentualnie osobiście przekazać swoje dokumenty − zarówno oryginały, jak i kopie − odpowiedniemu urzędowi.
Alternatively, you can hand in your application – with original documents – in person.
Teraz, kiedy Izba przegłosowała, że jest to broń palna, jestem gotowa przekazać ją odpowiednim władzom!
Now that the House has voted that it is a firearm, I am prepared to hand it over to the authorities!
Czasami wydruk dokumentu jest przydatny, na przykład w sytuacji, gdy musisz przekazać raport menedżerowi lub nauczycielowi.
Sometimes it's useful to have a hard copy of a Google document, like if you need to hand in a report to your manager or teacher.
przekazać (też: przekazywać)
przekazać
przekazać (też: przekazywać)
Przekażę także wysokiej przedstawiciel podobnie wyraźną i kompromisową opinię na temat eksportu broni, którą tutaj wyrażono.
Likewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
Zawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.
We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.
Jako wybrana przedstawicielka Estonii oczekuję odpowiedzi i przeprosin od państwa sprawującego prezydencję, żebym mogła przekazać je Estończykom.
As a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.
przekazać (też: przewrócić, rozruszać)
Oczekujemy, że Chorwacja rozwieje wszelkie obawy dotyczące jej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze i przekaże wszystkie dokumenty, których żąda Trybunał.
We expect Croatia to dispel all concerns about their cooperation with the International Criminal Tribunal at The Hague, and to turn over all the documents which the tribunal requests.

2. "coś komuś"

przekazać (też: przekazywać, wyjawiać, wyjawić)
volume_up
to break to {czas.} (break sth to sb)
to break the news to sb

3. "komuś"

przekazać (też: podać, przekazywać, podawać)
volume_up
to hand down {czas.} (to sb)

4. "tradycje"

przekazać (też: spaść, schodzić, zejść, runąć)

5. Polityka

przekazać (też: przekazywać)

6. Prawo: "w spadku"

volume_up
to bequeath {czas. przech.}
    Każda osoba ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem.
Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions.

Przykłady użycia - "przekaze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMyślę, że apel ten został w pełni zrozumiany, ale oczywiście przekażę go dalej.
I think that the message has been fully understood but I will of course pass it on.
PolishPrzekażę pańskie słowa współczucia ofiarom katastrofy i mieszkańcom mojego kraju.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
PolishPrzedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
PolishPrzekażę pana prośbę i powiadomię pana o rezultatach.
I will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
PolishPrzyjąłem ten komunikat i przekażę go Radzie na posiedzeniu 9 października.
I have heard this and I will pass it on to the Council at our meeting on 9 October.
PolishFirma przekaże także lekarzom przepisującym lek informacje na temat jego bezpieczeństwa.
It will also provide prescribers with information on the safety of the medicine.
PolishW związku z tym przyniosłam przedmiotowy dokument ze sobą i przekażę go panu oraz Radzie.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
PolishRównież ja osobiście przekażę państwa dobitne przesłanie mojej koleżance, Cathy Ashton.
I will also personally pass on a clear message from you to my colleague Cathy Ashton.
PolishInstytucja ta przekaże Twój wniosek właściwym organom w innym kraju.
They'll pass on your request to the relevant authorities in the other country.
PolishWe wtorek przekażę relację w tej sprawie Komisji Spraw Zagranicznych.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
PolishPrzekaże również, w celach porządkowych, stosowne oświadczenie do Rady.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
PolishWszystko, co zostało dzisiaj tu powiedziane, przekażę mojemu koledze - panu Barrotowi.
I shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
PolishPrzekażę sprawę odpowiednim organom i one udzielą panu informacji.
I will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
PolishPrzekażę pańską skargę. Może się pan spodziewać kontaktu w tej sprawie.
I will pass on your complaint, and then perhaps you will be contacted about the matter.
PolishOdnotowałam wszystkie państwa uwagi i przekażę je zainteresowanym komisarzom.
I have taken note of all your comments and I shall convey them to the Commissioners concerned.
PolishOczywiście przekażę wszystkie państwa uwagi przewodniczącemu Barrotowi.
Of course, I will pass on all of your comments to Vice-President Barrot.
PolishW ten sposób UE przekaże całemu światu sygnał jedności i siły.
In this way, the EU will give a signal of unity and strength to the entire world.
PolishTe obawy przekażę moim koleżankom i kolegom, by się nad nimi wspólnie zastanowić.
That I will take back and will deliberate on with colleagues.
PolishPrzekażę Pani odpowiedź Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).
I will give you the response of the Group of the European People's Party (Christian Democrats).
PolishPrzyjrzymy jej się bliżej i przekażę nasze stanowisko pani poseł Benicie Ferrero-Waldner.
We will look into it and I will pass on the views of the Members to Benita Ferrero-Waldner.