"przekaz" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o przekaż
PL

"przekaz" po angielsku

PL przekaz
volume_up
{męski}

1. ogólne

przekaz (też: medium, pożywka)
volume_up
medium {rzecz.}
Wciąż mamy problem z radą ds. mediów obsadzoną przez rząd - radę oceniającą, czy przekaz jest zrównoważony.
We still have the problem of a government-appointed Media Council that is to assess whether the coverage is balanced.
Film jest środkiem przekazu umożliwiającym nam nagrywanie, zachowanie, portretowanie i sprzedawanie europejskiej różnorodności kulturowej.
Film is a medium which enables us to record, preserve, portray and sell Europe's cultural diversity.
Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (
Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (
przekaz
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Tak, europejski organ powinien sprawować faktyczną kontrolę nad przekazem danych.
Yes, a European authority should be able to have actual control over the data that will be transferred.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Wydaje się jednak, że wielu nie będzie w pełni usatysfakcjonowanych, dopóki nie przekażemy całości naszych krajowych budżetów UE.
However, it seems that many people will not be completely satisfied until all of the national budgets are transferred to the EU.

2. Biznes

przekaz (też: przelew)

3. "blankiet"

przekaz (też: kształt, forma, formularz, figura)
volume_up
form {rzecz.}
Jestem za promocją i informacją, choć częściej mówię o informacji jako o bardziej obiektywnej formie przekazu.
I am for promotion and information, although I more often speak of information as a more objective form of message.

Synonimy (polski) dla "przekaz":

przekaz

Przykłady użycia - "przekaz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTaka jest intencja Parlamentu i mam nadzieję, że ten przekaz został zrozumiany.
This is Parliament's intention, and I hope that this message came across.
PolishJednak chcemy, żeby ten przekaz usłyszało i zrozumiało także Europejskie społeczeństwo.
However, we also want the European public to hear and understand this message.
PolishTo jest przekaz, który przyjmiemy do siebie - Europa pomaga w tej wspólnej polityce.
This is the message that we are going to take, Europe helping with this common policy.
PolishUważam, że wysyłamy komunikat zawierający przekaz mocnej i konsekwentnej polityki.
I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.
Polish. - (NL) Uważam, że przekaz płynący z tego Parlamentu jest jasny i donośny.
rapporteur. - (NL) The message from this Parliament was, to my mind, loud and clear.
PolishPrzekaz dla Komisji Europejskiej był wystarczająco wyraźny.
(DE) Mr President, that was a clear enough message to the Commission.
PolishTo bardzo ważny krok i jestem dumny, że nasza Izba wysłała taki przekaz w świat.
This is a most important move and I am pleased that we in this House have sent out such a signal.
PolishBez względu na to, jaki jest temat filmu, musi on zawierać przekaz.
So if you're making a movie, no matter what your topic is, put in a message in there.
PolishTaki przekaz powinniśmy zdecydowanie przekazać władzom Gruzji.
That is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
PolishZdecydowanie forsujemy przekaz europejski w kampanii w okresie poprzedzającym październikowe wybory.
We are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
PolishOczywiście przekaz dla społeczeństwa dotyczący sytuacji w Japonii musi być jasny.
It is obviously important that the message to the public regarding the situation in Japan is clear.
PolishMyślę, że to jest główny przekaz tragedii i powód dlaczego jest taka ważna.
And I think that is the message of tragedy to us, and why it's so very, very important, I think.
PolishWyraźny jest również państwa przekaz dotyczący potrzeby wzmocnienia powiązań między miastem a wsią.
Your message is also clear on the need to strengthen the urban-rural relationship.
PolishJeżeli sprawozdanie to ma tak negatywny przekaz, dlaczego uzyskało poparcie tak ogromnej większości?
Why on earth did it get such a huge majority if it was such a negative report?
PolishRebecca MacKinnon: Przekaz leżący u podstaw tego nagrania nawet dzisiaj jest bardzo silny.
Rebecca MacKinnon: So the underlying message of this video remains very powerful even today.
PolishJest to w rzeczy samej przekaz wynikający z przedmiotowego kompromisu.
Indeed, I think this is the message sent out by this compromise.
PolishTo jest wyzwanie i główny przekaz, jaki przedstawimy wam w naszym jutrzejszym głosowaniu
That is the challenge and that is the central message we are going to give you in our vote tomorrow.
PolishParlament wysyła teraz jasny przekaz polityczny w tym względzie.
Parliament is now sending a clear political signal in this regard.
PolishKonferencja w Paryżu przyniosła również wyraźny przekaz polityczny dotyczący spóźnionych zmian.
However, the Paris Conference also delivered a distinct political message about overdue changes.
PolishSprawozdanie to cechuje tak czytelny przekaz i wizja, jakich zbyt często brakuje w naszych debatach.
That report speaks with a clarity and vision which is all too often absent in these debates.