"przeglądy" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o przegląd
PL

"przeglądy" po angielsku

volume_up
przeglądy {niemęskoos.}

PL przeglądy
volume_up
{niemęskoosobowy}

przeglądy (też: recenzje)
volume_up
reviews {l.mn.}
Umowy te ustanawiają monitorowanie i przeglądy, w których uczestniczył będzie Parlament.
The agreements make provision for monitoring and reviews that will involve Parliament.
Dwa przeglądy Cochrane’ a wskazują na skuteczność, lecz w drugim przeglądzie dane są bardziej zróżnicowane.
Two Cochrane reviews indicate efficacy but in the second review the conclusion are more hesitant.
Wszystkie państwa członkowskie poparły poprzednie przeglądy i popierają zakres obecnego - czwartego przeglądu.
All Member States have supported previous reviews and support the product coverage of the fourth review.
przeglądy (też: sondy, badania, sondaże)
volume_up
surveys {l.mn.}
Obecnie przeglądy statków dotyczą głównie jednostek dużych, ja natomiast chciałbym podkreślić problem dotyczących tych małych.
Now, ship surveys affect large ships in particular, and I would like to highlight a problem with small ships.

Przykłady użycia - "przeglądy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDysponujemy siecią urzędów dzięki którym prowadzimy przeglądy w państwach członkowskich.
We have a network of public authorities through which we are making our sweeps around the Member States.
PolishNa tym etapie przeglądy nie są konieczne; nie jest to także życzeniem większości podmiotów zainteresowanych.
Therefore no overhaul is appropriate at this point, nor is it the wish of most stakeholders.
PolishPrzeglądy budżetowe są zawsze przydatne.
Mr President, a review of budgets is always necessary.
PolishMamy wiele fragmentarycznych inicjatyw, wśród nich między innymi Państwa prace nad umowami konsumenckimi, a także inne przeglądy.
We have a whole series of fragmented initiatives, including your work on consumer contracts, and other revisions.
PolishMają temu służyć regularne przeglądy.
PolishHarmonogram uproszczenia na lata 2006-2009 zawiera 43 przeglądy, 12 kodyfikacji, 26 innych środków oraz 8 uchyleń.
The schedule of simplification for the years 2006-2009 provides for 43 revisions, 12 codifications, 26 other measures and 8 repeals.
PolishWażne jest że jak długo wyznacza ona drogę zarządzaniu rybołówstwem i jest wystarczająco elastyczna, aby umożliwić regularne przeglądy, ma spore szanse na powodzenie.
The important point is that, as long as it defines a path for fisheries management and is flexible enough to allow for regular revisions, it has good chances of success.
PolishPrzeglądy mają się odbyć w roku 2010.
At the same time, the 2010 budget will subsequently form a bridge to the budget review and to the mid-term review of the multi-annual programmes, both of which are to take place in 2010.
PolishKomisja Gospodarcza i Monetarna zaproponowała, aby Komisja Europejska przeprowadzała roczne przeglądy rezultatów działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych do 2012 r. o 25%.
The Committee on Economic and Monetary Affairs has proposed that the Commission conduct an annual follow-up on the results of reducing the administrative burden by 25% by 2012.