"przedtem" - angielskie tłumaczenie

PL

"przedtem" po angielsku

volume_up
przedtem {przysł.}

PL przedtem
volume_up
{przysłówek}

przedtem (też: wcześniej)
volume_up
before {przysł.}
Nastąpił długi jak nigdy przedtem okres pokoju i dobrobytu.
There followed a long period of peace and prosperity such as has never been seen before.
Polityka w obu dziedzinach musi być wzajemnie powiązana jak nigdy przedtem.
The two will have to be aligned with each other as never before.
I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
And for the first time, Africa mattered more to me than ever before.
volume_up
ahead {przysł.}
przedtem (też: już, uprzednio, poprzednio)
volume_up
already {przysł.}
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: and Joseph was in Egypt already.
Obecnie ludzie domagają się większej ilości pieniędzy, ale 850 milionów głodnych ludzi już przedtem potrzebowało tych pieniędzy.
Now people are calling for more money, but the 850 million starving people were already in need of that money.
przedtem (też: zawczasu, na wyrost)
volume_up
beforehand {przysł.}
Proszę nie zapominać, że oba te loty zostały w całości otoczone przez pył z wulkanów, które wybuchły tuż przedtem i które były stosunkowo niedaleko.
Do not forget that both of these flights ended up totally enveloped by dust from volcanoes which had erupted only shortly beforehand and which were relatively nearby.
Niemniej jednak używam słowa "reakcja”, ponieważ jeśli reakcja była nieproporcjonalna, to dlatego, że przedtem miało miejsce zupełnie niewłaściwe działanie.
However, I use the word 'reaction' because, if that reaction was disproportionate, it is because an entirely inappropriate act had taken place beforehand.
To tedy mówię, iż przymierza przedtem od Boga utwierdzonego względem Chrystusa, zakon, który po czterechset i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę Bożą.
Now this I say: A covenant confirmed beforehand by God, the law, which came four hundred and thirty years after, doth not disannul, so as to make the promise of none effect.
volume_up
formerly {przysł.}
przedtem (też: dawno, na przodzie, wcześniej)
volume_up
previously {przysł.}
Kilka monopoli może obecnie osiągać bezprecedensowe zyski z tego, co przedtem było wspólną własnością.
A few monopolies can now extract unprecedented profits from what was previously under common ownership.
przedtem (też: wcześniej, pierwej)
volume_up
earlier {przysł.}
przedtem
volume_up
ere now {przysł.}

Przykłady użycia - "przedtem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzedtem tylko ucho słyszało o tobie; ale teraz oko moje widzi cię.
I had heard of thee by the hearing of the ear; But now mine eye seeth thee:
PolishCzego się przedtem nie chciała dotknąć dusza moja, to teraz jest boleścią ciała mego.
My soul refuseth to touch [them]; They are as loathsome food to me.
PolishI wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał.
and the dust returneth to the earth as it was, and the spirit returneth unto God who gave it.
PolishBardziej niż kiedykolwiek przedtem, niezbędna jest zerowa tolerancja, żeby zwalczać rasizm i ksenofobię.
More than ever, zero tolerance is requested to combat racism and xenophobia.
PolishA było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
And he put the staves into the rings on the sides of the ark, to bear the ark.
PolishKtórą przedtem obiecał przez proroki swoje w pismach świętych,
which he promised afore through his prophets in the holy scriptures,
PolishA wyszedł stamtąd do mieszkających w Dabir, które zwano przedtem Karyjatsefer.
And he went up thence against the inhabitants of Debir: now the name of Debir beforetime was Kiriath-sepher.
PolishStamtąd zasię ciągnęli do mieszkających w Dabir, (a imię Dabir było przedtem Karyjatsefer.
And from thence he went against the inhabitants of Debir.
PolishA było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
And thou shalt make the staves of acacia wood, and overlay them with gold.
PolishAby skrócić czas rozpuszczania tabletek, można je przedtem rozkruszyć.
To make the tablets dissolve faster you can crush them.
PolishJest rzeczą oczywistą, że tego rodzaju współpraca jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek przedtem.
It goes without saying that we need such cooperation more than ever.
PolishNigdy przedtem manipulacje Unii nie były tak wyraźne, podobnie jak lekceważenie brytyjskich wyborców.
Never has the EU's gerrymandering been so clearly displayed alongside its contempt for UK voters.
PolishAle u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangielija.
And the gospel must first be preached unto all the nations.
PolishTedy przywiedli onego, który przedtem był ślepy, do Faryzeuszów.
They bring to the Pharisees him that aforetime was blind.
PolishA było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
And Jehovah appointed a set time, saying, To-morrow Jehovah shall do this thing in the land.
PolishI odszedł zasię za Jordan na ono miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił, i tamże mieszkał.
And he went away again beyond the Jordan into the place where John was at the first baptizing; and there be abode.
PolishA było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
The deeps cover them: They went down into the depths like a stone.
PolishI szpiegował dom Józefów Betel; (a imię miasta tego było przedtem Luz.
And the house of Joseph sent to spy out Beth-el.
PolishA było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
And they shall take the gold, and the blue, and the purple, and the scarlet, and the fine linen.
PolishA było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
And Jehovah descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of Jehovah.