"przedstawienie" - angielskie tłumaczenie

PL

"przedstawienie" po angielsku

PL przedstawienie
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

przedstawienie (też: prezentacja)
Ogólnie mówiąc było to przedstawienie stanowiska Parlamentu Europejskiego.
Generally, it was a presentation of the position of the European Parliament.
Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - 2009 (debata)
Presentation of the Court of Auditors' annual report - 2009 (debate)
Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego - 2006 (debata)
Presentation of the Court of Auditors' annual report - 2006 (debate)
przedstawienie
przedstawienie (też: opis, wyobrażenie)
volume_up
depiction {rzecz.}
Po pierwsze chciałbym podziękować sprawozdawcy za jasne przedstawienie sytuacji i zajmowanego stanowiska.
(DE) Madam President, Commissioner, first of all, I would like to thank the rapporteur for his clear depiction of the situation and the position taken.
przedstawienie (też: wydajność, wykonawstwo, występ, wyniki)
Czas już zakończyć to iście teatralne przedstawienie.
It is time to stop this theatrical performance.
Było to więc przedstawienie trwające trzy miesiące, podczas którego ściana stawała się coraz mniej stabilnym elementem.
And so this was a three-month performance piece in which the wall was made into kind of an increasingly unstable element.
Po jednym przedstawieniu, ledwo doszłam ze sceny do taksówki.
After one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
przedstawienie (też: występ, pokaz, seans, program)
volume_up
show {rzecz.}
(ET) Wczoraj w Parlamencie otwarto węgierskie przedstawienie marionetkowe.
(ET) Yesterday a Hungarian puppet show opened in Parliament.
To jest względnie nowe przedstawienie, z którym ruszamy w trasę.
So this is, relatively, a new show that we're now beginning to tour.
Who would watch such a show?
przedstawienie (też: pokaz, spektakl, widowisko)
volume_up
spectacle {rzecz.}
przedstawienie (też: złożenie, zgłoszenie, opinia, raport)
Pytania ustne i oświadczenia pisemne (przedstawienie): patrz protokół
Oral questions and written declarations (submission): see Minutes
Oświadczenia pisemne (przedstawienie): patrz protokół
Written declarations (submission): see Minutes
W dniu 14 marca 2008 r., po przedstawieniu odpowiedzi na pytania, procedura została wznowiona.
Further to the submission of responses to questions, the clock was re-started on 14 March 2008.
volume_up
enunciation {rzecz.} [form.]

2. "kogoś, czegoś"

przedstawienie (też: obraz)
volume_up
portrayal {rzecz.} (of sb, sth)

3. pejoratywny

przedstawienie (też: melodramatyczne zachowanie)
volume_up
dramatics {rzecz.} [pej.] (pl.)

Przykłady użycia - "przedstawienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
This will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
PolishÓwczesna technologia nie pozwalała na przedstawienie młodniejącego człowieka.
It was beyond the technology of the day to depict a man aging backwards.
PolishDlatego przedstawienie tego projektu przypada mnie, jako przewodniczącemu Komisji.
It therefore falls to me to present this draft as Committee chairman.
PolishDlatego też poprosił mnie o przejęcie i przedstawienie dziś jego pracy i jego sprawozdania.
He therefore asked me to take over and present his work and his report here today.
PolishUE będzie nadal naciskać na przedstawienie odpowiednich propozycji w trakcie negocjacji.
The EU will continue to press for adequate measures to be tabled in the negotiations.
PolishNasza dzisiejsza wieczorna debata umożliwia właśnie przedstawienie ważnych wyjaśnień.
Our very debate tonight allows for important clarifications to be made.
PolishChciałbym podziękować państwu w imieniu Komisji za przedstawienie poglądów.
I would like to thank you on behalf of the Commission for those views.
PolishKomisja odnotowała przedstawienie mapy drogowej przez premiera Abhisita Vejjajivę.
The Commission has taken note of the roadmap put forward by Prime Minister Abhisit Vejjajiva.
PolishKażdy mówca ma minutę na przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania.
Each speaker has one minute in which to give an explanation of vote.
PolishPonieważ przedstawienie wiarygodnego wyjaśnienia jest niemożliwe, wstrzymałem się od głosu.
As no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
PolishPrzedstawienie propozycji i koncepcji rozwiązania tych trudności wymaga czasu.
It takes time to put forward proposals and ideas as to how these difficulties can be resolved.
PolishPrzedstawienie im rozwiązań jest szczególnie ważne w czasach gospodarczego chaosu.
Especially in times of economic turmoil, it is important that we offer solutions to the people.
PolishProszę o szybkie zakończenie tych analiz i ich przedstawienie Parlamentowi.
I ask that they conclude them promptly and refer them to Parliament.
PolishNiezwykle istotne jest przedstawienie przez Komisję oceny skutków przedmiotowego porozumienia.
It is essential that the Commission provide an impact assessment on this agreement.
PolishChciałabym podziękować Komisji za przedstawienie tej dyrektywy.
(DA) Mr President, I should like to thank the Commission for presenting this Directive.
Polish(BG) I ja pragnę podziękować Komisji za przedstawienie tego dokumentu.
(BG) I, too, wish to thank the Commission for presenting this document.
PolishDziękuję panu posłowi Mannowi za przedstawienie nam tych ważnych projektów.
Mr President, I thank Mr Mann for outlining these very important proposals for us.
PolishPowinna poprosić bank o przedstawienie pisemnego uzasadnienia odmowy.
She should ask the bank for a written statement explaining the reasons for their refusal.
PolishPoprosiłem państwa członkowskie o przedstawienie mi propozycji nazwisk, w tym także kobiet.
I have asked Member States to come forward with names, including women.
PolishPragnę podziękować Komisji za przedstawienie przedmiotowego wniosku.
(ES) Mr President, I want to thank the Commission for having presented this proposal.