PL przedstawiający
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

przedstawiający (też: reprezentujący)
Jeśli spojrzycie państwo na dysk przedstawiający wszystkie dzieci, które do tej pory leczyliśmy, widać skalę problemu.
Looking ahead, if you think of this disk as representing all of the children we've treated so far, this is the magnitude of the problem.

Przykłady użycia - "przedstawiający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzygotowałam wykres przedstawiający przebieg kariery pańskiego specjalnego doradcy.
I have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
PolishTutaj maluje mural przedstawiający jego okropne ostatnie tygodnie w szpitalu.
She's painting here a mural of his horrible final weeks in the hospital.
PolishA to jest diagram przedstawiający czwarte stadium raka nerki z leku, który w końcu dostałem.
And this is the diagram of stage four kidney cancer from the drug I eventually got.
PolishPosąg Verocchia przedstawiający Dawida, do którego Leonardo pozował jako piętnastoletni chłopak.
It's a statue made by Verrocchio, of David, for which Leonardo posed as a boy of 15.
PolishCo gorsza, w ten sam sposób są prześladowani ich prawnicy, przedstawiający te same wnioski.
Worse, their lawyers, who are also presenting the same conclusions, are being hunted down in the same way.
PolishTo będzie debiut przedstawiający rozszerzoną rzeczywistość.
Today's its debut. It's a demonstration of augmented reality.
PolishOpublikujemy jednak dokument przedstawiający politykę w celu uporządkowania przyszłych dyskusji na ten temat.
However, we shall be publishing a policy document in order to structure future discussions on this question.
PolishOto rysunek przedstawiający strukturę Phi X-174.
This is a cartoon of the structure of phi X 174.
PolishJest to bardzo krótki fragment -- trwa około 30 sekund -- przedstawiający pacjenta, który dostał przeszczep organu.
And this is actually a very brief clip -- only about 30 seconds -- of a patient who actually received an organ.
PolishOto schemat przedstawiający, jak miałoby to wyglądać.
PolishI znów, powiedział: "Ten obraz przedstawiający mnie z synem, pokazuje mnie jako spełnionego człowieka, jakim się czuję."
And again, he said, "This painting of me with my son Jeremiah shows me as the successful man that I feel that I am."
PolishSprawozdawca przedstawiający sprawozdanie Parlamentu Europejskiego nie wydaje się być szczególnie zaniepokojony tymi zastrzeżeniami.
The rapporteur for the European Parliament's report does not seem to be particularly concerned by these objections.
PolishFragment to krótki tekst wyświetlany pod tytułem strony wymienionej w ramach wyników wyszukiwania, przedstawiający jej treść.
A snippet is a text excerpt that appears below a page's title in our search results and describes the content of the page.
PolishUzyskałem także list w tej sprawie, przedstawiający stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie porozumienia SWIFT.
I have also received a letter on this matter, which sets out the position of the United States Government on the SWIFT agreement.
PolishStrzykawka odmierzająca o pojemności 1 ml jest wyskalowana w kg masy ciała kota (2 do 10 kg) i posiada piktogram przedstawiający sylwetkę kota.
The 1 ml measuring syringe has a kg-body weight scale for cats (2 to 10 kg) and has a pictogram showing a cat.
PolishTo jest znany obraz Hogharta przedstawiający jakiś polityczny obiad w tawernie, jednak tak właśnie wtedy wyglądały kawiarnie.
This is Hogarth's famous painting of a kind of political dinner at a tavern, but this is what the coffee shops looked like back then.
PolishTo wykres przedstawiający estymaty UNAIDS i oparte na danych o śmiertelności w późnych latach 90. w 9 krajach afrykańskich.
So this is a graph of prevalence estimated by UNAIDS, and prevalence based on the mortality data for the years in the late 1990s in nine countries in Africa.
PolishWykres z NOAA [Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery USA] przedstawiający wzrost zakażeń spowodowanych przez przecinkowca w ciągu kilku ostatnich lat.
This is a graph from NOAA's ocean and human health initiative, showing the rise of the infections by vibrio in people over the last few years.
PolishKomisja otrzymała odpowiedzi od 27 państw członkowskich, a dokument przedstawiający te odpowiedzi zostanie opublikowany w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
The Commission has received replies from the 27 Member States and a document presenting these replies will be published in the next six months.
PolishWiosną bieżącego roku, jak zapewne posłowie pamiętają, Komisja przyjęła komunikat przedstawiający jej polityczne podejście do kwestii państwowych funduszy majątkowych.
As Members will recall, the Commission adopted, in spring of this year, a communication setting out its policy approach to sovereign wealth funds.