"przedsiębiorca" - angielskie tłumaczenie

PL

"przedsiębiorca" po angielsku

PL przedsiębiorca
volume_up
{męski}

1. ogólne

przedsiębiorca (też: handlowiec)
Potrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
Przedsiębiorca nie prowadzi księgowości, zatrudnia księgowych.
But as an entrepreneur you don't do accounting, you hire accountants.
Nie każdy z nich musi być przedsiębiorcą, który wybada, co jest najlepsze.
Each one should not be an entrepreneur going out and finding what is best.
przedsiębiorca (też: biznesmen)
Proszę porozmawiać z jakimkolwiek małym przedsiębiorcą w moim kraju.
Speak to any small businessman you like in my country.
Unia Europejska nie może przypominać tylko i wyłącznie sprawnego przedsiębiorcy, budującego sukces ekonomiczny swojej firmy.
The European Union must not behave as if it were only an efficient businessman who is building the economic success of his firm.
Już sam fakt, że jakiś przedsiębiorca otrzyma dotację na budowę zakładu, a inny nie, doprowadzi - co logiczne - do zaburzeń na rynku.
The fact that one businessman obtains a grant to construct a factory building and the other does not, will logically lead to a distortion of the market.
przedsiębiorca

2. "zwykle budowlany"

przedsiębiorca (też: dostawca, zleceniobiorca)
Wniesiono oskarżenie przeciwko polskiemu przedsiębiorcy; pracownicy w odpowiedzi wnieśli sprawę do sądu, a ostatnio ETS zagłosował na korzyść polskiego przedsiębiorcy.
The Polish contractor was prosecuted; they responded by taking the case to court, and the ECJ recently voted in favour of the Polish subcontractor.

Synonimy (polski) dla "przedsiębiorca":

przedsiębiorca

Przykłady użycia - "przedsiębiorca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzedsiębiorca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę towaru podczas dostawy.
The trader is responsible for all damage to or the loss of the item during delivery.
PolishAutoryzowany przedsiębiorca będzie korzystać z przewidzianych w kodeksie ułatwień.
The Authorised Economic Operator will benefit from the facilitations envisaged in the Code.
PolishPrzedsiębiorca, który zamierza zlikwidować firmę, musi najpierw uregulować jej zobowiązania podatkowe.
Liquidation of a company means that it is necessary to pay its tax liabilities.
PolishZgłoszenia zamiaru koncentracji powinien dokonać przedsiębiorca dokonujący koncentracji.
Notification of an intention of concentration should be made by the undertaking performing the concentration.
PolishStudia menedżerskie nie uczą, jak być przedsiębiorcą.
They teach them to go work in corporations.
PolishRóżnicę tę dobrze uchwycił Dean Kamen, wynalazca i przedsiębiorca, mówiąc: "Wolne kultury dostają to, co podziwiają".
Kamen said, "Free cultures get what they celebrate."
PolishPrzyczyną jest zakres przedmiotowej dyrektywy, który jest ograniczony do relacji przedsiębiorca-konsument.
The reason for this is that the scope of application of the Directive concerned is restricted to business-to-consumer relations.
PolishCo to takiego "upoważniony przedsiębiorca”?
PolishPrzedsiębiorca stojący w obliczu niewypłacalności składa w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.
A business entity facing the prospect of insolvency files a declaration of initiation of rehabilitation proceedings with the court.
PolishDobrym zawodem jest położnictwo, przedsiębiorca pogrzeboway, rolnik, badź budowlaniec, etc.
Good business in obstetricians, morticians, and farming, housing, etc. -- they all deal with human bodies, which require being fed, transported, housed and so on.
PolishSłowa takie jak „filantrokapitalizm”, czy „kapitalizm naturalny”, czy „filantro-przedsiębiorca”, czy „filantropia powiązana z ryzykiem”.
Words like "philanthrocapitalism," and "natural capitalism," and "philanthroentrepreneur," and "venture philanthropy."
PolishAby sprawnie znaleźć rozwiązanie, ośrodek SOLVIT, do którego zwrócił się przedsiębiorca, ściśle współpracuje z ośrodkiem kraju, w którym pojawił się problem.
To do so, the business's local SOLVIT centre works closely with the centre of the country where the problem occurred.
PolishPrzedsiębiorca powinien mieć gwarancję, iż otrzyma swoją należność w terminie bez względu na to, czy jest to Polska, Hiszpania, Francja czy Malta.
Business operators should have a guarantee that their invoices will be paid on time irrespective of whether it is Poland, Spain, France or Malta.
PolishZ delegowaniem pracowników mamy do czynienia, gdy zagraniczny przedsiębiorca (podmiot) kieruje swoich pracowników do pracy na terytorium Polski, na określony czas:
The posting of employees occurs when a foreign company (entity) sends its employees to work in Poland for a specified period of time:
PolishOtóż ten zapis bardzo mnie niepokoi, dlatego, że przedsiębiorca nie ma żadnych możliwości, żeby sprawdzić, czy podwykonawca takie osoby zatrudnia, czy też nie.
I am very concerned about this provision, because an employer has no way of checking if the subcontractor is employing such persons or not.
PolishNiestety wraz z uzupełnieniem informacji okazuje się, iż w rzeczywistości przedsiębiorca zobowiązał się do płacenia określonej kwoty przez pewien okres czasu.
Unfortunately, when the facts are revealed, it turns out that in reality, the enterprise has undertaken to pay a fixed sum for a certain period of time.
PolishTak zapewne myślał w 1919 r. brytyjski przedsiębiorca budowlany wypełniając dziurę w ścianie British Museum nasączonymi świńską krwią szmatami, aby zapewnić lepsze mocowanie.
This no doubt was also what was going through a British builder's mind when he stuffed cloths soaked in pig's blood into a hole in the wall of the British Museum in 1919 to hold a screw in place.