"przedłużyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"przedłużyć" po angielsku

PL przedłużyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

Ustawa europejska Rady może przedłużyć ten okres.
A European law of the Council may extend this period.
Rada Prezesów postanowiła także przedłużyć termin podpisania umowy ramowej.
The Governing Council also decided to extend the deadline for the signing of the Framework Agreement.
Z tego powodu Rada zdecydowała się przedłużyć swoją operację walki z piractwem do grudnia 2010 roku.
For this reason, the Council has decided to extend the counter-piracy operation until December 2010.
przedłużyć (też: wydobyć, wyciągać, wyciągać na jaw)
volume_up
to lengthen {czas. przech.}
przedłużyć (też: przedłużać, pozostawać poza)
Każde inne rozwiązanie będzie stratą czasu i przedłuży tylko ten koszmarny stan rzeczy.
Anything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Zdecydowaliśmy się przedłużyć realizację planu D na okres poprzedzający wybory do parlamentu europejskiego, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku.
We decided to prolong Plan D in the period leading up to the European parliamentary elections in June next year.
Książę bezrozumny wielkim jest drapieżcą: ale kto nienawidzi łakomstwa, przedłuży dni swoje.
The prince that lacketh understanding is also a great oppressor; [But] he that hateth covetousness shall prolong his days.
przedłużyć (też: przedłużać, odnawiać, odnowić, odświeżyć)
Mamy niebawem przedłużyć naszą umowę z grupą wysp położonych na Północnym Atlantyku - Wyspami Owczymi.
Now we are about to renew our agreement with a group of islands in the North Atlantic, the Faroe Islands.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.
I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.

2. Muzyka

przedłużyć (też: przedłużać)
volume_up
to sustain {czas.} (note)
Musimy przedłużyć operację i poparcie Parlamentu jest tutaj niezwykle istotne.
We need to sustain the operation, and the support of the Parliament is very important in this respect.
Potrzebujemy przedłużonej strategii społecznej i zrównoważonej strategii wyjścia.
We need a sustained social and sustainable exit strategy.
Absorpcja leku jest przedłużona w czasie, a maksymalne stężenie w surowicy krwi osiągane jest po 72- 96 godzinach od podania.
The absorption of Pegasys is sustained with peak serum concentrations reached 72 to 96 hours after dosing.

Synonimy (polski) dla "przedłużyć":

przedłużyć

Przykłady użycia - "przedłużyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOdstępy między wstrzyknięciami można przedłużyć do 6- 8 godzin w okresie następnych 2 tygodni leczenia.
The dose interval may then be increased to 6 - 8 hours for another 2 weeks of treatment.
PolishW uzasadnionych przypadkach leczenie należy przedłużyć.
PolishW niektórych przypadkach leczenie należy przedłużyć.
PolishNależy przedłużyć termin uzgodnionego przyjmowania rozpowszechnianych informacji przez Europejską Agencję Leków z 60 do 120 dni.
The deadline for the tacit approval of the European Medicines Agency (EMA) should be extended from 60 to 120 days.
PolishCzłonkowie Trybunału są wyznaczeni w wyniku ustaleń pomiędzy rządami państw członkowskich, na sześcioletnią kadencję, którą można przedłużyć.
They are appointed by joint agreement of the governments of the member states for a renewable term of six years.
PolishPo trzecie, należy ustalić okres ostrożnościowy dla migracji, który w razie konieczności można by przedłużyć w ramach procedury komitetowej.
Thirdly, a precautionary period should be established for migration which, if necessary, could be extended through comitology.
PolishUważam, że należy go przedłużyć, aby osiągnąć pewność prawną i zagwarantować interesy zarówno UE, jak i państw beneficjentów.
I think that it must be extended in order to achieve legal certainty and guarantee the interests of both the EU and the beneficiary countries.
PolishByłoby to możliwe w okresie do 1 stycznia 2010 roku i przez dodatkowe trzy miesiące, jeżeli trzeba będzie przedłużyć restrukturyzację poza 1 stycznia 2010 roku.
This would be up to the period of 1 January 2010, and for an additional three months if the restructuring needs to go beyond 1 January 2010.
PolishCzy moglibyśmy przedłużyć nieco te moje dwie minuty, ponieważ moja przedmówczyni kończy nieco wcześniej.
on behalf of the PPE-DE Group. - (NL) Mr President, perhaps we can be a bit more generous with these two minutes since my predecessor is dropping out.
PolishZgadzam się, że należy przedłużyć umowę dotyczącą współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o kolejne pięć lat.
I agree that the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Ukraine should be renewed for another five-year period.
PolishKolejnym absurdem jest przepis, zgodnie z którym okres zatrzymania można przedłużyć w przypadku braku współpracy "administracyjnej” ze strony kraju pochodzenia.
Another absurdity is the provision whereby the period of detention may be increased in the absence of 'administrative' cooperation from the country of origin.
Polish., okres obowiązywania środków należy przedłużyć o kolejne 18 miesięcy, do stycznia 2013 roku.
Given that the legislation in question expires on 30 June 2011, this series of measures should be extended for an additional 18-month period, until January 2013.
PolishPreparat TRISENOX podaje się we wlewie (kroplówka dożylna) przez jedną do dwóch godzin, ale czas ten można przedłużyć do czterech godzin, jeżeli występują reakcje związane z infuzją.
TRISENOX is given as an infusion (drip into a vein) over one to two hours, but this may be increased to four hours if there are infusion reactions.
PolishW dyrektywie przewiduje się również skrócenie terminu spłaty, który obecnie wynosi trzy miesiące i który można przedłużyć do dziewięciu miesięcy, do maksymalnie kilku tygodni.
This directive also provides for a reduction in the payout delay, currently set at three months and extendable to nine months, to a maximum of a few weeks.
PolishZ uwagi na aktualny brak innego obowiązującego prawodawstwa proponuje się, aby przedłużyć okres obowiązywania tego rozporządzenia o 18 miesięcy, do 1 stycznia 2013 r.
As there is currently no other legislation in force, it is proposed that the validity of this regulation be extended for an additional 18 months, until 1 January 2013.
PolishToczący się obecnie proces reform legislacyjnych Agencji nadal wymaga dogłębnych dyskusji, w związku z czym należy przedłużyć mandat Agencji, który wygasa 13 marca 2011 r.
The Agency's legislative reform process, which is underway, still needs to be discussed at length, so the Agency's mandate, which expires on 13 March 2010, needs to be extended.
PolishKomisja zgodziła się jednak ostatnio przedłużyć okres przejściowy w zakresie badań na obecność włośnia do końca 2013 roku, żeby laboratoria miały więcej czasu na zdobycie akredytacji.
However, the Commission has recently agreed to an extension of a transitional period for trichinella testing until the end of 2013 to allow more time for laboratories to become accredited.