"przecież" - angielskie tłumaczenie

PL

"przecież" po angielsku

volume_up
przecież {przysł.}
EN

PL przecież
volume_up
{przysłówek}

volume_up
certainly {przysł.}
A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.
Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
Przecież celem rozporządzenia z 2003 roku było zapewnienie swobodnego przemieszczania się psów i kotów.
Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
volume_up
indeed {przysł.}
Przecież Rada jest tym drugim współustawodawcą.
The Council is indeed the other colegislator.
Przecież kraje takie jak Hiszpania dostarczają personelu do realizacji tej misji - to w duchu UE, w duchu Brukseli.
Indeed, a country like Spain is supplying personnel to the mission - this is very EU, very Brussels.
Przecież tutaj, w Unii Europejskiej, mówimy także, iż wszyscy są równi, a to oznacza też równość wobec prawa.
Indeed, here in the European Union, we also say that all are equal, and that includes equality before the law.
przecież (też: na pewno, z pewnością, pewnie, wszak)
volume_up
surely {przysł.}
Mamy przecież własną politykę konkurencji, żeby radzić sobie z kartelami i monopolami.
Surely we have our competition policy to deal with cartels and monopolies.
Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
A przecież najważniejszy cel tej polityki to zrównoważony rozwój w różnych obszarach.
Surely, the most important objective of the policy is sustainable development in a variety of areas.

Przykłady użycia - "przecież" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.
It is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
PolishAkceptuję istnienie odmiennych zdań, które są przecież normalne w parlamentach.
I accept that there are different opinions; that is normal for parliaments.
PolishPrzecież na mocy traktatu lizbońskiego pozycja Parlamentu zostanie wzmocniona.
After all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
PolishWszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.
We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
PolishA przecież wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka na świecie.
However, freedom is the most important thing for every person in the world.
PolishPrzecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.
And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
PolishPrzecież te osoby są także beneficjentami znaczących funduszy europejskich.
After all, these people are also beneficiaries of substantial European funds.
PolishPrzecież zależy nam na stosunkach handlowych i umowie handlowej z Ukrainą.
We do, after all, want to have trade relations and a trade agreement with Ukraine.
PolishTo przecież ministrowie uzgadniają 48-godzinny maksymalny tydzień pracy w UE.
After all, the ministers agree on a 48-hour maximum working week in the EU.
PolishPrzecież Traktat jest martwy - odrzuciła go Irlandia w referendum ogólnonarodowym.
After all, the Treaty of Lisbon is dead. Ireland rejected it in a national referendum.
PolishNa miłość boską, żyjemy przecież w trzecim tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa!
For goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
PolishPrzecież po przystąpieniu do UE Chorwacja otrzyma około 4 miliardów euro.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
PolishPrzecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.
Man that is in honor, and understandeth not, Is like the beasts that perish.
PolishA przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.
Well, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.
PolishA przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się.
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
PolishA przecież podstawowe znaczenie ma dla nas pytanie, ile to będzie kosztować?
However, the question of how much it will cost is of key importance for us.
PolishNie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.
We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.
PolishPrzecież Google zeskanował miliony tytułów chronionych prawami autorskimi z całego świata.
It was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
PolishPrzecież to one generują dwie trzecie miejsc pracy w Europie i płacą 80 % podatków.
After all, they provide two-thirds of Europe's jobs and pay 80% of taxes.
PolishObawiam się, że kryzys będzie trwał latami, a tego przecież nie chcemy.
I fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.