PL przechodzenie
volume_up
{nijaki}

przechodzenie

Synonimy (polski) dla "przechodzić":

przechodzić

Przykłady użycia - "przechodzenie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZaczynamy już obserwować, że wczesne przechodzenie na emeryturę zaczęło się w tym roku.
We're already starting to see early retirement occur this year.
PolishMożna śledzić przechodzenie użytkowników po ścieżkach mających ten sam adres URL w każdym kroku.
You may wish to track visitors' progress through a funnel which has the same URL for each step.
PolishPrzechodzenie na ekologię to większy rynek niż internet.
Green technologies -- going green -- is bigger than the Internet.
PolishUniemożliwia Europie przechodzenie od pomysłów do faktur.
It prevents Europe from progressing from ideas to invoices.
PolishLinki te umożliwiają przechodzenie do Gmaila i pozostałych produktów Google.
PolishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. organizm – ułatwiaj c glukozie przechodzenie z krwi do komórek.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged How has Lantus been studied?
PolishInsulina zastępcza działa w taki sam sposób jak insulina naturalna wytwarzana przez organizm – ułatwiając glukozie przechodzenie z krwi do komórek.
The replacement insulin acts in same way as naturally produced insulin and helps glucose enter cells from the blood.
PolishInsulina zastępcza działa w taki sam sposób, jak insulina naturalna wytwarzana przez organizm – ułatwia glukozie przechodzenie z krwi do komórek.
The replacement insulin acts in the same way as naturally produced insulin and helps glucose enter cells from the blood.
PolishInsulina zastępcza działa w taki sam sposób jak insulina naturalna wytwarzana przez organizm – ułatwiając glukozie przechodzenie z krwi do komórek.
The replacement insulin acts in the same way as naturally produced insulin and helps glucose enter cells from the blood.
PolishUważam, że przechodzenie do zrównoważonej, ekologicznej gospodarki będzie postępować nawet bez narzucania nadmiernych środków legislacyjnych.
I think that the transition to a sustainable, green economy will progress even without imposing excessive legislative measures.
PolishNa liście dokumentów po lewej stronie znajduje się okienko nawigacyjne i kilka innych opcji umożliwiających przechodzenie do poszczególnych elementów lub dokumentów.
Your Documents List has a left-hand navigation pane and several other options to navigate to individual items or docs.
PolishInsulina zastępcza działa w taki sam sposób, jak naturalnie produkowana insulina naturalna wytwarzana przez organizm – ułatwia glukozie przechodzenie z krwi do komórek.
The replacement insulin acts in the same way as naturally produced insulin and helps glucose enter cells from the blood.
PolishZnajdujące się w tym miejscu linki umożliwiają przechodzenie do kilku innych usług Google.
If you have the new Google bar, you may see a Google logo instead of links to other Google products.Click or hover over the Google logo to access a drop-down menu with links to other Google products.
PolishCo więcej, przechodzenie kobiet do tego sektora jest pełne trudności, toteż gospodarstwa bywają często prowadzone przez kobiety powyżej 65 roku życia.
Furthermore, the entry of young women into this sector is fraught with difficulty and for this reason, women managing the farms are often over 65.
PolishGoogle+ Direct Connect umożliwia szybkie przechodzenie do strony Google+ (a nawet dodawanie takiej strony do swoich kręgów) podczas korzystania z wyszukiwarki Google.
Google+ Direct Connect lets you quickly navigate to a Google+ page (and even add that page to your circles) when using Google Search.
PolishDyrektywa zawiera zachęty do prowadzenia badań naukowych, a nasz dorobek prawny w zakresie ochrony środowiska wspiera przechodzenie na najlepsze dostępne technologie.
The directive does provide for incentives for research, and our environmental legislation encourages the transition to the best available technology.
PolishTę zasadę można będzie przenieść na inne sytuacje socjalne, kiedy przechodzenie od rzeczywistości NRD do społeczeństwa konsumpcyjnego przestanie już być palącym tematem.
And he transferred this principle to other social situations when the merger of the GDR into the consumer society faded historically as a subject.
PolishPo trzecie, co moim zdaniem jest najważniejsze, Kosowo i wszystko, co się tam dzieje, oraz pokojowe przechodzenie od obecnego statusu do dowolnego przyszłego statusu.
Thirdly and, in my opinion, most importantly, Kosovo and what is happening there, and a peaceful transition from its present status to whatever future status may emerge.
PolishSzczególnie obiecująco wygląda zintegrowana polityka przemysłowa mająca na celu stopniowe zrównoważenie, przechodzenie z działalności głównie produkcyjnej na przemysł oparty na wiedzy.
The integrated industrial policy, which is intended to bring about a gradual and sustainable transition from a mainly productive towards a knowledge-based industry, looks particularly promising.