"przebywać" - angielskie tłumaczenie

PL

"przebywać" po angielsku

volume_up
przebywać {czas. ndk}

PL przebywać
volume_up
[przebywam|przebywałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Chcę przebywać w jego blasku z wami, z wszystkimi.
I want to dwell in that light with you and with everyone.
Jużem zbudował dom na mieszkanie tobie, miejsce, abyś tam przebywał na wieki.
I have surely built thee a house of habitation, a place for thee to dwell in for ever.
A do Benjamina rzekł: Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między ramiony jego przebywać będzie.
Of Benjamin he said, The beloved of Jehovah shall dwell in safety by him; He covereth him all the day long, And he dwelleth between his shoulders.
Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie;
He that dwelleth in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty.
A gdy przebywali w Galilei, rzekł do nich Jezus: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie;
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;

2. "spędzić czas"

przebywać (też: trwonić, zużywać, zużyć, wydawać)
W tym czasie pracownik nie może przebywać z rodziną, nie może zorganizować sobie wypoczynku według własnych preferencji.
After all, an employee cannot spend that time with his or her family, nor can the employee arrange to rest as he or she wishes.
Rolnicy unijni powinni znowu mieć możliwość przebywania częściej w terenie, zamiast ślęczeć za biurkiem.
The European Union's farmers should be able to spend more time in the field again, rather than behind a desk.
Przez resztę czasu możemy przebywać w Brukseli, jeżeli jest taka potrzeba - i możemy zaoszczędzić ogromną kwotę pieniędzy, a także uniknąć ogromnych niedogodności.
We can spend the rest of the time in Brussels if we have to, and we can save an enormous amount of cost and an enormous amount of inconvenience.

3. "pokonać dystans"

Organizacje pomocowe uważają, że od czasu utworzenia agencji Frontex ginie więcej uchodźców, ponieważ muszą teraz przebywać dalszą drogę.
Aid organisations believe that more refugees are dying since Frontex was established as they now have to travel further.
Należy poinformować lekarza, jeśli ostatnio pacjent przebywał poza granicami Europy.
Tell your doctor of any recent travel outside the European region.
TAK — obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zachowuje ważność, jeśli podróżujesz po innym kraju UE lub przebywasz w nim tymczasowo.
YES — Your compulsory third-party insurance remains valid if you travel to or temporarily stay in another EU country.

Przykłady użycia - "przebywać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo prawdziwy zaszczyt przebywać w samym sercu integracji europejskiej.
It has been a true privilege to be in the very engine-house of European integration.
PolishLudzie nie powinni przebywać w małych ani wielkich więzieniach za swoje przekonania.
People should not live in small or big prisons for their thoughts.
PolishChcemy przebywać w pokoju z muzykiem w dniu w którym nagrywał album.
We crave to be in the room with the musician the day it was recorded, the day it was played.
PolishZaisteć bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją; a przebywać będzie chwała jego w ziemi naszej.
Mercy and truth are met together; Righteousness and peace have kissed each other.
PolishMa 16 lat, uwielbia polować, łowić ryby, przebywać na powietrzu i wykonywać zajęcia manualne.
He is 16 years old, loves hunting and fishing and being outside
PolishPo raz pierwszy nie przebywać na słońcu dłużej niż 15 minut.
Do not stay in the sunlight for more than 15 minutes the first time.
PolishW efekcie to będą miejsca, w których nikt nie chce przebywać.
Consequently, these will be places that nobody wants to be in.
PolishNie naśladuj ludzi złych, ani żądaj przebywać z nimi;
Be not thou envious against evil men; Neither desire to be with them:
PolishTo znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.
This means that you can stay in the country as long as you want.
PolishMożna przebywać na słońcu, lecz w gorące, letnie dni należy osłaniać plaster odzieżą.
It is allowed to stay outside in the sun, but you must protect the patch with some piece of clothing during hot summer days.
PolishPrzed dwoma tygodniami miałem okazję odwiedzić ludność Birmy i przebywać na granicy tajsko-birmańskiej.
Two weeks ago, I had the opportunity to visit the people of Burma and the border between Thailand and Burma.
PolishWymienione wyżej osoby nie powinny przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, w którym podawany jest pacjentowi lek Ventavis.
These persons should not remain in a closed room where Ventavis is being administered to a patient.
PolishJak państwu wiadomo posiadacze wiz długoterminowych mogą jedynie przebywać na terytorium państwa członkowskiego, które ją wydało.
As you know, a long-stay visa allows the holder to reside in the Member State that has issued it.
PolishPo drugie, pozwala dłużej przebywać pod wodą.
Two, they allow you to stay underwater longer.
PolishPo przedawkowaniu pacjent powinien przebywać na specjalistycznym oddziale, gdzie możliwe jest dokładne kontrolowanie czynności życiowych.
In case of overdose, the patient should be kept in a specialised unit and vital functions closely monitored.
PolishWszyscy przyjaciele Afryki, którzy będą kiedyś w niej przebywać, powinni być przejęci tą żałosną sytuacją.
All friends of Africa, that will have reason to be in Africa at some point in time, should be very concerned about this deplorable situation.
PolishJednak Hans ma prawo przebywać we Włoszech przez okres do trzech miesięcy bez przedstawiania dokumentów innych niż dowód tożsamości.
But Hans is entitled to stay in Italy for up to 3 months without providing any documents other than his identity card.
PolishNie należy przebywać w ciemności, ponieważ zwykłe światło w pomieszczeniach pozwala na szybsze usunięcie leku Visudyne z organizmu.
Do not stay in the dark because exposure to normal indoor lighting will help your body to eliminate Visudyne more quickly.
PolishDowiedz się, który kraj zostanie uznany za Twoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych, zwłaszcza jeśli będziesz przebywać w kilku krajach.
Check which country will be your tax residence, particularly if you split your time between several countries.
PolishBo chcą potrzebnej im opieki bliżej swoich rodzin, chcą mówić własnym językiem i przebywać w znajomym otoczeniu.
Because they want to have the care that they need nearer to their families, they want to speak their own language and to be in a familiar environment.