PL

prosty {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
Jest to prosty krok, który w dość prosty sposób uratuje życie milionów dzieci.
It is a simple step that will quite simply save millions of children's lives.
W związku z radioaktywnością należy zastosować jeden prosty środek zapobiegawczy:
There is one simple precaution because of the radioactivity:
Może istnieje nawet dosyć prosta reguła, jakiś prosty program dla naszego wszechświata.
Perhaps there's even some quite simple rule, some simple program for our universe.
prosty (też: czysty, niewinny, cnotliwy)
Po prostu uważają, że wspólna polityka rybołówstwa nie sprawdziła się.
Clearly for them, the common fisheries policy has not worked.
Wiemy, że wspólna polityka zagraniczna nie jest po prostu sumą dwudziestu siedmiu polityk krajowych.
As we know, a common foreign policy is not just the sum of 27 national policies.
Ignorujemy zwykle majątek publiczny, po prostu dlatego, że należy do wszystkich. ~~~ Oto przykład z Tajlandii.
We tend to constantly ignore public wealth simply because it is in the common wealth, it's common goods.
prosty (też: niewyszukany)
prosty (też: niewyszukany)
prosty (też: niewyszukany)
prosty (też: pokorny, korny, uniżony)
Prosty język polega na zmianie treści.
Plain English is about changing the content.
Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, preparaty proste.
Pharmacotherapeutic group: angiotensin-II antagonists, plain.
Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, produkty proste; kod ATC C09CA04.
Pharmacotherapeutic group: angiotensin II antagonist, plain, ATC code:
Moje plecy są zawsze proste i nie wydaję takich dźwięków jak starzy ludzie."
My back is always straight, and I don't make old people's noises."
Uważam, że bezsensem jest, aby biurokraci w Brukseli mówili konsumentom, że mogą kupować wyłącznie proste banany czy ogórki.
I believe it is nonsense for bureaucrats in Brussels to be telling consumers that they can buy only straight bananas or straight cucumbers.
To nie było jak rekonstrukcja w medycynie, my po prostu przejęliśmy krykiet.
It was not like reengineering that we do in medicine, we just took it straight away, as is.
Kiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Był to niezwykle owocny i bardzo prosty proces.
This has been a splendidly straightforward process of cooperation.
The process has not been exactly straightforward.
prosty (też: goły, surowy)
na piśmie - W tym wypadku wybór był bardzo prosty.
. - Very easy vote, this one.
This is a really easy problem.
That's the easy thing.
2. "o włosach"
prosty (też: chudy, tyczkowaty)
3. "kąt", Matematyka
prosty
volume_up
right {przym.} (angle)
Sprawozdanie to mogłoby być kamieniem milowym, ale po prostu warunki nie były właściwe.
It could have been a milestone, but the conditions were simply not right.
Nie można po prostu poddawać w wątpliwość prawa do strajku i prawa do negocjowania układów zbiorowych.
The right to strike and the right to negotiate collective agreements cannot simply be called into question.

Przykłady użycia - "prosty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJest to prosty krok, który w dość prosty sposób uratuje życie milionów dzieci.
It is a simple step that will quite simply save millions of children's lives.
PolishIstnieje prosty pogląd, że prawdziwa wartość wymaga tworzenia rzeczy, wymaga pracy.
There is a basic view that real value involves making things, involves labor.
PolishZalecalibyśmy go tylko wówczas, gdyby był prosty, skuteczny i spełniał potrzeby MŚP.
We would only recommend it if it was simple and effective and met the needs of SMEs.
PolishWybór jest prosty: zależy nam na wzroście bezrobocia czy na wzroście zatrudnienia?
The choice is a simple one: do we want jobless growth or growth with jobs?
PolishMoże istnieje nawet dosyć prosta reguła, jakiś prosty program dla naszego wszechświata.
Perhaps there's even some quite simple rule, some simple program for our universe.
PolishTen prosty projekt rozwiąże również większość problemów dotyczących lobbingu.
This simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
PolishProsty diagram pokazuje, że jesteś na samej górze, popychając swój pomysł w świat.
The quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
PolishJeden prosty fakt: Nie dodzwoniłeś sie do Afgańczyka o 8:30 wieczorem.
One simple fact: you couldn't try to call an Afghan at 8:30 in the evening.
PolishProdukt ten jest jednocześnie dziecinnie prosty i bardzo skomplikowany.
It's actually a very low-tech and very high-tech product at the same time.
PolishCzęsto rodzice nie mogą po prosty się uczyć, ponieważ nie mają gdzie zostawić swoich dzieci.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
PolishTen bardzo prosty poziom odniesienia wciąż nie znajduje dostatecznej akceptacji wśród lekarzy.
This very simple benchmark is still not being sufficiently recognised by GPs.
PolishCel tej rezolucji jest prosty: powiedzieć prawdę.
author. - (FR) Madam President, the aim of this resolution is simple: it is to tell the truth.
PolishWreszcie, uważam, że wniosek, który powinniśmy wyciągnąć jest prosty.
Finally, I consider that the conclusion which we need to draw is simple.
PolishPodam wam przykład, bardzo prosty, na jakiej zasadzie to działa.
So I'm going to give you an example, a very simple example of how this works.
PolishPozwolę sobie przytoczyć przykład, który według mnie jest niezwykle prosty i bardzo mi się podoba.
Let me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.
PolishAle to prosty sygnał. ~~~ W niedalekiej przyszłości chcemy móc wykrywać bardziej złożone.
But this is a simple signal, and tomorrow we want to be able to find more complex signals.
PolishOd tych 150 lat, istnieje bardzo prosty podział klasowy, który także się ujawnił.
And actually, over these 150 years, there has been a very clear class system that also has emerged.
PolishTen prosty rysunek druzgocze pomysł tzw. "inteligentnego projektu”.
This single slide completely dismantles the intelligent design arguments.
PolishW związku z radioaktywnością należy zastosować jeden prosty środek zapobiegawczy:
There is one simple precaution because of the radioactivity:
PolishCzyli to jest całkowicie odwracalny cykl, bardzo wydajny i całkiem prosty do zrobienia.
So it's a complete reversible cycle, a very efficient cycle, and quite a simple thing to make.