"produkty" - angielskie tłumaczenie

PL

"produkty" po angielsku

volume_up
produkty {niemęskoos.}

PL produkty
volume_up
{niemęskoosobowy}

produkty (też: wyroby, wytwory)
Produkty są eksportowane do państw trzecich: produkty są przechowywane przed użyciem.
Products are exported to third countries; products are stored before they are used.
Wśród produktów reklamowanych w telewizji 89% stanowią produkty niezdrowe.
Unhealthy products account for 89% of the food products advertised on television.
Sieroce produkty lecznicze Nowe produkty lecznicze (poza sierocymi)
New medicinal products (non-orphan) Scientific opinions for non-EU markets

Przykłady użycia - "produkty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.
To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.
PolishKażdy, kto kupuje produkty lecznicze w Internecie, może to robić niezależnie.
Everyone who buys medicines on the Internet can do so independently.
PolishWbrew temu co słyszymy, istnieje ogromne ryzyko, że produkty najwyższej jakości znikną.
Contrary to the claims made, production of real quality is at serious risk of disappearing.
PolishProdukty lecznicze będzie można śledzić na drodze od producenta do farmaceuty.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
PolishOpisywano przypadki ostrej niewydolności nerek u pacjentów stosujących produkty lecznicze Ig iv.
Cases of acute renal failure have been reported in patients receiving IVIg therapy.
PolishPo drugie: oba produkty były silnie reklamowane, tworząc nienaturalną żądzę.
Two: both have been marketed heavily, creating unnatural demand.
PolishSą też produkty z górnej półki, takie jak robot-zabawka Sony Aibo.
And then there's a higher price point sort of robot toys -- the Sony Aibo.
PolishGrupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, produkty proste; kod ATC C09CA04.
Pharmacotherapeutic group: angiotensin II antagonist, plain, ATC code:
PolishPonadto, tworzą się różne produkty sprzęgania (glukuronidy i siarczany) tych metabolitów.
In addition various conjugates (glucuronides and sulfates) of these metabolites are formed.
Polish59 999 mil żył dostarcza składników pokarmowych i odprowadza zbędne produkty przemiany materii.
59,999 miles that are basically bringing nutrients and taking waste away.
PolishJest ważna przez dwa lata i obejmuje produkty zakupione w UE.
However, the crucial time period here is the six months following purchase:
Polishgdy pacjent stosuje inne produkty zawierające: azatioprynę lub inne leki immunosupresyjne
Are you taking any medicines containing: azathioprine or other immunosuppressive agents (which
PolishWszyscy chorzy muszą otrzymywać uzupełniające produkty wapnia i witaminy D.
All patients must receive supplemental calcium and vitamin D.
PolishPowinny to być produkty sezonowe i pochodzić z gospodarstw lokalnych i ekologicznych.
They should be seasonal and come from local, organic farming.
PolishKażdego roku koreańscy klienci kupują produkty wspólnotowe o wartości około 25 miliardów euro.
Korean customers buy some EUR 25 billion worth of EU goods every year.
Polishjeśli pacjent stosuje inne mielosupresyjne produkty lecznicze (zmniejszające wytwarzanie krwinek
if you are taking other myelosuppressive medicines (decrease production of red, white, or
PolishNiektóre szczególne produkty zmniejszają zużycie energii nawet o 90 procent.
Some individual services even bring it down by 90 percent.
PolishKiedy patrzymy na produkty lecznicze na dzisiejszym globalnym rynku, widzimy że granice nie istnieją.
When we look at medicine in today's global markets, we see that there are no borders.
PolishAle gdy stosunek cena-wydajność sprawia, że nowe produkty są osiągalne pojawią się na rynku.
As the price performance makes new applications feasible, new applications come to the market.
PolishA być może do roku 2020 będziemy już kupowali produkty z owadów, doskonale wiedząc czym są.
And maybe by 2020, you'll buy them just knowing that this is an insect that you're going to eat.