"priorytetowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"priorytetowy" po angielsku

PL priorytetowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. wzniosły

priorytetowy
volume_up
priority {przym.}
Oczywiste jest, że projekt priorytetowy nie wyklucza kontynuacji innych linii.
It is clear that a priority project does not exclude continuation to other destinations.
W Unii Europejskiej problem zmian klimatu jest traktowany jako priorytetowy.
In the European Union climate change is a priority issue.
Rolnictwo i rozwój wsi stanowią kolejny obszar priorytetowy z punktu widzenia Europy.
Agriculture and rural development are a further priority area for Europe.

Przykłady użycia - "priorytetowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW priorytetowy sposób traktowane jest zwiększenie konkurencyjności regionów w skali globalnej.
Indeed, a major role is given to boosting the regions' competitiveness globally.
PolishUważam, że uprawnia nas to do traktowania tej debaty w sposób priorytetowy.
I think that gives us the right degree of urgency for this debate.
PolishChociaż istnieją również różnice pod względem stropy bezrobocia w strefie euro, to obecnie niewątpliwie jest to priorytetowy problem dla Europejczyków.
Although there are also disparities in unemployment levels across the euro area, it is undoubtedly the main issue for Europeans at the moment.
PolishW związku z tym Bank Światowy powinien w sposób priorytetowy traktować lokalny dostęp do energii na małą skalę, zwłaszcza w najmniej rozwiniętych krajach Afryki i Azji.
The World Bank should therefore prioritise small-scale, local access to energy, particularly in the least developed countries in Africa and Asia.
PolishCo jeszcze chcielibyśmy w naszym czytaniu zakomunikować, to przede wszystkim jeszcze raz podkreślić trójkąt priorytetowy, trójkąt związany z młodzieżą, edukacją i mobilnością.
What we would also like to communicate in our reading is, above all, to emphasise once again the triangle of priorities, the triangle related to youth, education and mobility.