"prezentować" - angielskie tłumaczenie

PL

"prezentować" po angielsku

PL prezentować
volume_up
[prezentuję|prezentowałbym] {czasownik niedokonany}

Trudno tu w inny sposób prezentować ten obszar spraw.
It would be hard to present it in a different way.
Dobrze się prezentować w sieci, podobnie jak w realu.
You have to present yourself in digital life in a similar way that you would in your analog life.
Najlepsze koncerny, przodujące kraje będą wystawiać i prezentować najlepsze rozwiązania technologiczne.
The leading firms and most advanced countries will be presenting the best technological solutions.
Przeważnie prezentuję ten wynalazek ludziom, a oni mówią, "Jest super, ale gdzie się może przydać?
I usually show this hypersonic sound and people will say, That's really cool, but what's it good for?
Ten materiał video prezentuje zalety zestawów słuchawkowych Jabra dla sektora uług finansowych
This simple show video explains the benefits of Jabra headsets for financial services
W sprawozdaniu Parlamentu jasno prezentuje się istniejące niedociągnięcia.
Parliament's report shows very clearly what the gaps are.
Chociaż samo w sobie nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, to prezentowanie sklejonych kawałków mięsa jako jednego kawałka szynki jest oszukiwaniem klienta.
Although not in itself a health hazard, parading individual pieces of glued together meat as a single piece of ham does constitute consumer fraud.
Są nimi komórki dendrytyczne lub makrofagi, które łapią wirusa i prezentują jego fragmenty.
Dendritic cells, or macrophages, capture the virus and display pieces of it.
Proszę, aby ci, którzy je prezentują, usunęli je.
I would ask those displaying them to now take them down.
Odmawiamy wyraźnego potępienia Stanów Zjednoczonych za przestępczą postawę, którą prezentują w Guantánamo.
We refuse to clearly condemn the United States for the criminal attitude it is displaying at Guantánamo.
prezentować (też: osłaniać, chronić, filtrować, wyświetlić)

Synonimy (polski) dla "prezentować":

prezentować

Przykłady użycia - "prezentować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJesteśmy posłami do Parlamentu Europejskiego i będziemy prezentować nasze poglądy.
We are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.
PolishMusi promować ambitniejsze cele i prezentować silniejszą wolę polityczną.
It must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
PolishPodczas rozmów musi prezentować jedność państw członkowskich i solidarność sił.
In the talks it must demonstrate the unity of the Member States and its solidarity as a force.
PolishMusimy jednak prezentować myślenie pozytywne, a nie defensywne, jakie okazywaliśmy w negocjacjach z Japonią.
However, we must be positive in our attitude, not defensive like we were with Japan.
PolishPrzez większość czasu jesteśmy sparaliżowani przez wszystkie sposoby na jakie możemy się prezentować światu.
Much of the time we're transfixed by all of the ways we can reflect ourselves into the world.
PolishNajlepsze koncerny, przodujące kraje będą wystawiać i prezentować najlepsze rozwiązania technologiczne.
The leading firms and most advanced countries will be presenting the best technological solutions.
PolishMusimy jednak prezentować zdecydowane i ujednolicone stanowisko.
However, we must stand together firmly and in unity.
PolishSądzę, że możemy prezentować się znacznie spójniej.
PolishBudżet na rok 2009 powinien prezentować konkretne programy dostępne dla MŚP, które muszą w pierwszym rzędzie dochodzić sądownie swoich długów.
The 2009 budget should provide a specific SME facility available to SMEs, who must first sue for their debts.
PolishPodążając za wspólnymi interesami z Rosją musimy jednocześnie prezentować jasne i stanowcze stanowisko w sprawie demokracji i praw człowieka.
While we pursue our common interests with Russia, we must nevertheless remain clear and firm on democracy and human rights.
PolishRoczne sprawozdanie Rzecznika i jego skrócona wersja są znakomitym przykładem tego, jak należy prezentować nasze prace opinii publicznej.
The Ombudsman's annual report and its summarised version are a splendid example of how our work should be presented to the public.
PolishKobiety mogą promować własne sprawy i prezentować swoje plany, lecz rzeczywista władza polega na podejmowaniu decyzji, w czym kobiety powinny uczestniczyć.
Women can promote their case and market their agenda, but the real power lies in decision making, and that is why women ought to take part.
PolishPowinny one prezentować prawdziwe partnerstwo w celu tworzenia nowych ekonomicznych i handlowych ram, korzystnych dla rozwoju wszystkich takich terytoriów.
They ought to represent a genuine partnership to create a new economic and trade framework favourable to development in all such territories.
PolishChciałbym wierzyć, że skoro podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu wspólnej waluty, to podjęliśmy już decyzję, że będziemy mówić jednym głosem i prezentować jednolity front.
I would like to believe that, when we decided to have a single currency, we had already decided that we would now have a single voice and a united front.
PolishPo trzecie, podkreślam konieczność odegrania bardziej aktywnej roli przez Unię Europejską w Radzie Praw Człowieka, gdzie powinniśmy prezentować wspólne stanowisko.
Third, I should like to emphasise the necessity of a more active role for the European Union on the Human Rights Council, where we should take a common position.
PolishMożemy jedynie prezentować siłę moralną, zatem kiedy pani baronessa Ashton przemawiała bardzo łagodnie na początku tej debaty, to niestety nie miała ze sobą wielkiego kija.
We are only capable of projecting moral power, so when Baroness Ashton spoke, very softly, at the beginning of this debate, she unfortunately did not carry a big stick as well.
PolishUnia Europejska musi prezentować się jako jedna całość oraz potrzebuje sił szybkiego reagowania zdolnych interweniować w każdej chwili, by wspierać pokój, demokrację i prawa człowieka.
The European Union must project the image of being a unitary whole and needs a rapid-reaction force capable of intervening at any time to support peace, democracy and human rights.