"precyzyjny" - angielskie tłumaczenie

PL

"precyzyjny" po angielsku

volume_up
precyzyjny {przym. m.}

PL precyzyjny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

precyzyjny (też: dokładny, akuratny, gruntowny, ścisły)
volume_up
precise {przym.}
Concerning VAT, I would like to be precise.
Procedury nie są wystarczająco precyzyjne i pozostawiają możliwość różnych interpretacji.
The procedures are not sufficiently precise and leave room for interpretation.
Dlatego proponujemy precyzyjną definicję tych form dyskryminacji.
We therefore propose a precise definition of these types of discrimination.
precyzyjny (też: dokładny, akuratny, gruntowny, trafny)
volume_up
accurate {przym.}
Samokrytyka jest dobra, ale powinna być precyzyjna.
Self-criticism is good, but it should then be accurate.
Jego rysunki są precyzyjne i w dobrej skali.
And his pictures, everything's accurate and it's all to scale.
Precyzyjne działanie wymaga bezchmurnego nieba.
It needs cloudless sky to be really accurate.
precyzyjny (też: akuratny, niezwykle dokładny)
volume_up
clocklike {przym.}

Przykłady użycia - "precyzyjny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJest niewiarygodnym sposobem koordynowania, w bardzo precyzyjny sposób, przepływu informacji.
It's an incredible means of coordinating, in a very fine-grained way, information flows.
PolishDlatego pochwalam poprawkę 120, dzięki której wniosek Komisji jest o wiele bardziej precyzyjny.
That is why I welcome Amendment 120, which makes the Commission's proposal much less ambiguous.
PolishW związku z tym podczas obecnej debaty na temat budżetu musimy wypowiadać się w sposób bardzo precyzyjny.
In this context, we must be very clear about this debate on the budget.
PolishJestem precyzyjny, o, przepraszam, opanowany i dysponuję nadzwyczajną... i dysponuję nadzwyczajną... pamięcią.
I work with precision -- oh, sorry -- control and a very powerful ... memory system, right?
PolishByć może mógłby pan być bardziej precyzyjny w swojej odpowiedzi.
Perhaps you could be more specific in your answer.
PolishPrecyzyjny atak o minimalnym oddziaływaniu na cywilów może być jedynym sposobem działania w warunkach wojny.
Targeted attacks with a minimum effect on civilians can be the only way to act in a war situation.
PolishWniosek Komisji nie jest wystarczająco precyzyjny.
The Commission proposal does not provide the required clarity.
PolishPrezydencja otrzymała precyzyjny mandat.
The mandate given to the Presidency was clear.
PolishZaleca się zachowanie ostrożności oraz szczególnie precyzyjny dobór dawki w przypadku leczenia pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.
Caution and careful dose titration is recommended when treating patients with mild to moderate hepatic impairment.
PolishUzasadnianie występowania o dane masowe brakiem technicznych możliwości określenia ich w sposób bardziej precyzyjny wydaje mi się argumentem co najmniej dziwnym.
The grounds given for requesting data in bulk - that it is technically impossible to do things any more precisely - strikes me as a strange argument.
PolishMam szczerą nadzieję, że Urząd ten dysponuje zasobami ludzkimi i środkami niezbędnymi do tego, by pełnić swą nadzorczą rolę w sposób poważny i precyzyjny.
I sincerely hope that the Authority is provided with the human and economic resources it needs so as to ensure that its supervisory role is implemented seriously and precisely.
PolishW pewnym stopniu ukazuje to również sytuację, w jakiej mogłaby się znaleźć Unia Europejska, jeżeli nie sformułujemy ponownie polityki europejskiej w bardziej precyzyjny i stanowczy sposób.
It is also to some extent a demonstration of the situation in which the European Union could find itself if we do not once again formulate European policy in a more careful and more resolute way.