"prawidłowy" - angielskie tłumaczenie

PL

"prawidłowy" po angielsku

PL prawidłowy
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

prawidłowy (też: odpowiedni, właściwy, słuszny, poprawny)
volume_up
correct {przym.}
Mam nadzieję, że będzie on ostateczny, decydujący i prawidłowy.
I hope it will be final, decisive and correct.
Prawidłowa dieta i wysiłek fizyczny to wymogi warunkujące prawidłowy wzrost i zdrowy rozwój dzieci.
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
na karcie Diagnostyka w Narzędziach Google dla webmasterów, to jest to stan prawidłowy.
page of the Diagnostic tab in Google Webmaster Tools, this is the correct status.
prawidłowy (też: standardowy, typowy, zwykły, normalny)
volume_up
normal {przym.}
jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek przeszkody uniemożliwiające prawidłowy rozwój
If you have any condition which would make a normal pregnancy impossible (e. g. absent
Prawidłowa dieta i wysiłek fizyczny to wymogi warunkujące prawidłowy wzrost i zdrowy rozwój dzieci.
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
Rapilysin rozpuszcza zakrzepy krwi i pomaga przywrócić prawidłowy przepływ krwi przez serce.
Rapilysin dissolves the blood clots and helps restore the normal blood flow to the heart.
prawidłowy (też: odpowiedni, właściwy, dobry, poprawny)
volume_up
right {przym.}
Byłby to prawidłowy sygnał, jaki należy wysłać, i do tego sygnał ważny.
That would be the right signal to send, and also an important one.
Jaki jest prawidłowy sposób postępowania w takich chwilach?
What would be the right course of action at a time like this?
Zrobię wszystko, żeby państwo byli przekonani, że ta decyzja była prawidłowa.
I will do everything to convince you that your decision was the right one.
prawidłowy (też: tak jak na recepcie)
Sprawdzić, czy jest to prawidłowa dawka zalecona przez lekarza.
Check that it is the correct dose that your doctor has prescribed.
prawidłowy (też: odpowiedni, sprawdzony, ważny, uzasadniony)
volume_up
valid {przym.}
Powyższe dane dotyczą sytuacji, kiedy farmakokinetyka leku jest prawidłowa.
The above data are valid in normal pharmacokinetic behaviour.
Za każdy niepowtarzalny tag Google pobiera opłatę najwyżej raz (przy założeniu, że kliknięcie zostanie uznane za prawidłowe).
Google charges at most once for each unique tag (if we determine that the click is valid).
Dowolna osoba może skonfigurować witrynę udającą inną witrynę, jednak tylko prawdziwa witryna ma prawidłowy certyfikat zabezpieczeń dotyczący URL-a, który chcesz odwiedzić.
Anyone can set up a website pretending to be another site, but only the real site possesses a valid security certificate for the URL you’re trying to reach.
prawidłowy (też: legalny)
volume_up
validated {przym.}

Synonimy (polski) dla "prawidłowy":

prawidłowy

Przykłady użycia - "prawidłowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWięc, albo bardzo dobrze oszukuję, lub -- ten model jest prawidłowy.
So, I'm either really good at faking it, or this particular model seems to work.
PolishPrawdopodobieństwo, że wynik testu był prawidłowy i prawdopodobieństwo bycia chorym a priori.
And the other one was the chance, a priori, that the person had the disease or not.
PolishInterwencja jest konieczna, kiedy rynek nie funkcjonuje w prawidłowy sposób.
Mr President, it is necessary to intervene when the market is not functioning.
PolishHamując rozpad cGMP, preparat Vivanza przywraca prawidłowy wzwód.
By blocking the break down of cGMP, Vivanza restores erectile function.
PolishHamując rozpad cGMP, preparat CIALIS przywraca prawidłowy wzwód.
By blocking the break down of cGMP, CIALIS restores erectile function.
PolishJeżeli my - Europejczycy - pragniemy działać w sposób prawidłowy, musimy zmienić nasze cele polityczne.
If we Europeans want to act correctly, we need to change our political goals.
PolishJeden system fizyczny, mózg, zawiera prawidłowy model roboczy innego systemu -- kwazara.
The one physical system, the brain, contains an accurate working model of the other -- the quasar.
PolishHamując rozpad cGMP, preparat Viagra przywraca prawidłowy wzwód.
By blocking the breakdown of cGMP, Viagra restores erectile function.
PolishŻądania reklam nie odniosą skutku, jeśli parametry te nie zostaną w nich umieszczone w prawidłowy sposób.
Ad requests will fail without these parameters included and well-formed.
PolishNiezbędne są także dalsze działania wspierające prawidłowy rozwój europejskiego rynku usług.
Further measures to support the proper development of the European services market are also essential.
PolishCelem badań jest sprawdzenie, czy wątroba pracuje w prawidłowy sposób.
This is to check that your liver is working normally.
PolishPowinniśmy zapewnić prawidłowy rozdział środków finansowych pomiędzy beneficjentów pomocy.
We must ensure that support is allocated correctly.
PolishJest to organ, którego zadanie polega na zapewnieniu, by pieniądze podatników były wykorzystywane w sposób prawidłowy.
It is a body which ensures that taxpayers' money is used appropriately.
PolishTest daje prawidłowy wynik w 99% przypadków, więc naturalna odpowiedź do 99%.
PolishLeki te są stosowane w leczeniu chorób, w których system obronny organizmu nie działa w sposób prawidłowy.
These are used to treat conditions where the body's defence system against disease is not working properly.
PolishW przypadku zahamowania enzymu, wirus nie namnaża się w prawidłowy sposób, co spowalnia szerzenie się infekcji.
When the enzyme is blocked, the virus does not reproduce normally, slowing down the spread of infection.
PolishTylko jeden aspekt tej nieszczęśliwej sytuacji może napawać nadzieją: prawidłowy, kompleksowy przegląd śródokresowy.
There is only one reassuring aspect to this unfortunate situation: a proper, comprehensive mid-term review.
PolishWszystkie transakcje i działania Komitetu Regionów wykonano w sposób zgodny z prawem i prawidłowy.
All transactions and activities carried out by the Committee of the Regions were completed in a wholly legal and regular manner.
PolishMyślę, że należy uwzględnić wszystkie te elementy, by korzystać z tego nowego instrumentu w sposób prawidłowy i efektywny.
I think it must include all these elements in order to make good and successful use of this new instrument.
PolishPrzedmiotowe umowy oznaczają proces dwukierunkowy i liczymy, że będzie Pan w stanie, Panie Komisarzu, egzekwować jego prawidłowy przebieg.
These agreements are a two-way process and we look to you, Commissioner, to be able to enforce it.