"pracownicy" - angielskie tłumaczenie

PL

"pracownicy" po angielsku

volume_up
pracownicy {męskoos.}

PL pracownicy
volume_up
{męskoosobowy}

pracownicy (też: robotnicy)
volume_up
workers {l.mn.}
Szwedzcy, austriaccy i holenderscy pracownicy są składani w ofierze globalizacji.
Swedish, Austrian and Dutch workers are being sacrificed to globalisation.
Wszyscy pracownicy w całej Europie mają prawo do godziwej pracy i do równego traktowania.
Workers across Europe have a right to decent work, to equality for all workers.
Europejscy pracownicy muszą być zdolni dostosować się do wymagań gospodarki.
Europe's workers must be able to adapt to the economy's requirements.
pracownicy (też: zatrudnieni)
Czasami pracownicy dowiadują się o czekającym na nich wypowiedzeniu z radia.
Sometimes employees hear on the radio that they are going to be made redundant.
Pracownicy odczuwają skutki realizacji tej strategii od siedmiu lat.
Employees have endured seven years of implementation of this strategy.
Jednak nie tylko pracownicy firmy Tekel pracują w przemyśle tytoniowym.
However, it is not only the Tekel employees who work in the tobacco industry.
pracownicy (też: zespół, personel, buława, laska)
volume_up
staff {rzecz.}
Ponadto w jaki sposób dodatkowi pracownicy będą przydzielani do sekretariatu?
Also, how will the extra staff for the secretariat be allocated?
    Pracownicy Banku podlegają przewodniczącemu.
The staff of the Bank shall be under the authority of the President.
Tego typu pracownicy stanowią około 15% wszystkich zatrudnionych.
Such contract agents represent approximately 15% of the total staff.

Przykłady użycia - "pracownicy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDomyślam się, że transkrypcję wiadomości głosowych robią pracownicy w Indiach.
I think basically it's like these guys in India with headsets, you know, listening in.
PolishPrzez 6 tygodni wszyscy pracownicy sektora bankowego udawali, że wybuchła pandemia.
Six weeks they had all people in the banking industry pretend a pandemic was underway.
PolishSą to pracownicy służby zdrowia i oczywiście dużo o nich rozmawialiśmy.
They are healthcare professionals, of course - we have spoken a lot about them.
PolishNajbardziej zaufanym źródłem informacji o lekach pozostają pracownicy służby zdrowia.
Healthcare professionals remain the most trusted source of information about medicines.
PolishOczekują, że ich pracownicy wykonają świetną robotę -- przynajmniej tak myślę.
And they expect these people who work for them to do great work -- I would hope, at least.
PolishBawimy się bardzo dobrze i sądzę, że pracownicy Virgin czerpią z pracy przyjemność.
We have a lot of fun and I think the people who work for it enjoy it.
PolishFirmy, w których pracownicy są ze sobą zżyci, bardzo na tym zyskują.
A lot of work happens in companies from people knowing each other, and informally.
PolishWszyscy pracownicy służby zdrowia prowadzący na terenie danego kraju leczenie preparatami
A Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) must be sent to all Health Care
PolishJaką nadzieję w tej sytuacji mają ubodzy i pracownicy poza granicami Europy?
What hope have the poor and working people outside the borders of Europe in view of that situation?
PolishPracownicy wszystkich tych kategorii będą mieli prawo do objęcia urzędu na takich samych zasadach.
All of these categories of personnel are to be entitled to take office on equal terms.
PolishZdecydowanie ją popieram i cieszę się, że pracownicy na Litwie otrzymają pomoc.
I support it wholeheartedly and am pleased that in this instance, people in Lithuania will receive aid.
PolishPracownicy nie zostają członkami związków zawodowych ze własnej woli.
The workforce is not members of trade unions of its own free will.
PolishMKB Bank, WęgryPracownicy czołowego banku mogą pracować w komforcie i zdrowych warunkach pracy.
MKB BANK, HungaryLeading bank experiences great comfort which secures healthy work environment.
PolishChrześcijańscy pisarze i pracownicy naukowi będą musieli się ukrywać.
Christian writers and academics are having to go into hiding.
PolishMaszyniści oraz inni pracownicy kolei muszą być właściwie przeszkoleni.
Train drivers and other personnel must be properly trained.
PolishPracownicy kontraktowi służą cenną pomocą o charakterze tymczasowym.
Contract agents provide valuable support on a temporary basis to the work of Commission officials.
PolishW nowej siedzibie wszyscy pracownicy znajdą się pod jednym dachem.
The new construction will bring them all together on one site.
PolishW przyszłości pracownicy sektora społecznego muszą być lepiej opłacani.
In future, jobs in the social sector must be better paid.
PolishWykwalifikowani pracownicy mogą znaleźć zatrudnienie w każdym zakątku Europy.
Skilled professionals can work anywhere in the EU.
PolishProfesjonalni pracownicy służby zdrowia będą monitorować stan pacjenta podczas podawania leku ORENCIA w infuzji.
Healthcare professionals will monitor you while you receive your ORENCIA infusion.