"próba" - angielskie tłumaczenie

PL

"próba" po angielsku

PL próba
volume_up
{żeński}

1. ogólne

próba
volume_up
assay {rzecz.}
Próba ta mierzy poziom przeciwciał w stosunku do pojedynczego epitopu neutralizującego dla każdego poszczególnego typu HPV.
This assay measures antibodies against a single neutralizing epitope for each individual HPV type.
próba (też: podejście, usiłowanie)
volume_up
attempt {rzecz.}
Nie jest to pierwsza próba porozumienia między rebeliantami a rządem.
This is not the first attempt by the rebels and the government to come to an agreement.
Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Więc jest to także próba wprowadzenia kompetencji tylnymi drzwiami.
So this is also an attempt to smuggle in a competence by the back door.
próba (też: konkurs, sprawdzian, egzamin, test)
volume_up
test {rzecz.}
Jest to druga próba procedury rocznej przewidzianej w traktacie lizbońskim.
This is now the second test of the annual procedure under the Treaty of Lisbon.
Obecny kryzys jest swoistą próbą zdeterminowania Mołdawii w tym kierunku.
The current crisis is a test over Moldova's resolve in this regard.
Pierwszą próbą będzie monitorowanie tanich bander należących do państw europejskich.
The first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.
volume_up
trial {rzecz.}
Nieuchronnie każda próba będzie musiała być przeprowadzona na niezwykle ograniczonym obszarze.
Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.
Moim zdaniem Södertälje musi zostać objęte próbą, do której odniósł się komisarz Barrot.
In my view Södertälje must be included in the kind of trial the Commissioner referred to.
Już od bardzo dawna ta walka była czymś więcej niż tylko próbą sił.
For a long time now, this fight has been more than simply a trial of strength.
próba (też: usiłowanie)
volume_up
try {rzecz.}
Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.
We have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Błędem byłaby również próba harmonizacji ostrzeżeń na etykietkach.
Equally, it is a mistake to try to harmonise labelling.
Próba budowania Europy w opozycji do narodów byłaby błędem o wymiarze historycznym.
It would be a mistake of historic proportions to try to build Europe in opposition to the nations.
próba (też: audycja)
volume_up
audition {rzecz.}
volume_up
bid {rzecz.}
Podobnie jak wszystkie grupy polityczne głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie Tunezji, będącego próbą wysłania sygnału poparcia dla tego kraju.
I voted in favour of the motion for a resolution on Tunisia, as did all the political groups, in a bid to send a message of support to this country.
volume_up
endeavour {rzecz.} [Bryt.]
Dlatego też uważam, że próba ta zasługuje na nasze szczere uznanie.
I believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.
volume_up
fineness {rzecz.}
próba (też: wgniecenie, balanga, ubaw, walnięcie)
volume_up
bash {rzecz.} [pot.]
próba
volume_up
dummy run {rzecz.}
Ja również jestem przychylny pomysłowi dokonania ewaluacji oraz poddaniu próbie stosowanych dotychczas środków. Potrzebny jest nam jednak również nowy impuls.
I, too, am in favour of an evaluation and of our now putting to the test the measures we have implemented, but we also need new momentum.
próba
próba (też: wycinek, przykład, próbka)
volume_up
sample {rzecz.}
Wreszcie, chciałbym wspomnieć o innym badaniu Eurobarometru, które dotyczyło nowych technologii i zostało przeprowadzone w 2005 r. na próbie 25 000 osób.
Finally, I would like to mention another Eurobarometer survey, which was about new technologies and was carried out in 2005 on a sample of 25 000 people.
Wspomniane europejskie programy pilotażowe na rzecz ofiar ataków terrorystycznych stanowią pozytywną przykład jako próba zaleczenia ran, wciąż jednak trzeba uczynić bardzo wiele.
The European pilot programmes referred to for the victims of terrorist attacks are a positive sample in terms of relieving the wounds, but a great deal still needs to be done.

2. Sport

próba
volume_up
attempt {rzecz.}
Nie jest to pierwsza próba porozumienia między rebeliantami a rządem.
This is not the first attempt by the rebels and the government to come to an agreement.
Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Więc jest to także próba wprowadzenia kompetencji tylnymi drzwiami.
So this is also an attempt to smuggle in a competence by the back door.

3. Teatr

próba
volume_up
rehearsal {rzecz.}
Myśli sobie: „Czy to ciągle próba, czy może powinienem go rozwiązać?”.
He's like, "Is this still the rehearsal, or should I untie him?"
Oficer wkońcu myśli: „No cóż, ta próba musi się kiedyś skończyć”.
And the first mate thinks, "Well, I guess at some point the rehearsal has to end."
Ta próba była dla mnie wielkim wyzwaniem.
Because the rehearsal meant a great challenge to me.

Przykłady użycia - "próba" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProjekt ten jest próbą zmierzenia się z tematem tabu, zatem jest on szczególnie ważny.
This project confronts a taboo subject, and this is particularly important.
PolishNaszym celem jest próba przewidzenia przyszłości dostaw energii dla Unii Europejskiej.
The task is to predict the future of the European Union's energy supply.
PolishWięc to była pierwsza udana próba złamania kodu DNA i wszystko to wydarzyło się do roku 1966.
So that's the first cracking of the genetic code, and it was all over by 1966.
PolishPróba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.
We were unable to verify your file because we received a server timeout.
PolishJednakże to tylko bezczelna próba uprzedzenia decyzji politycznych.
However this is just an audacious way of pre-empting a political decision.
PolishJednakże błędem jest próba rozwiązania tych problemów za pomocą ogólnoeuropejskiej bazy danych.
To seek to address these problems by creating an EU-wide database is, however, a mistake.
PolishPacjenci, dla których zidentyfikowano dawkę skuteczną wchodzili w fazę badania z podwójnie ślepą próbą.
Patients who identified an effective dose entered the double-blind phase of the study.
PolishW pozostałych przypadkach zazwyczaj druga lub trzecia próba wskazywała prawidłową odpowiedź.
In the rest of the cases, typically the second best guess or third best guess was the right answer.
PolishTrwało to nadal w czasie drugiej wojny światowej, która była straszliwą próbą dla całej Europy.
This also continued during the Second World War, which was a terrible ordeal for Europe as a whole.
PolishTo całkowicie nieudana próba komunikacji informacji medycznej.
This is a bankrupt effort at communicating health information.
PolishW lutym 2007 roku w Monachium miała miejsce prapremiera sztuki „Die Probe” („Próba”) Lukasa Bärfussa.
This was followed in February 2007 by the world premiere of Lukas Bärfuss's "The Proof" at Munich.
PolishDesperacka próba przywrócenia porządku i normalności.
They did not want to do this, it just happened -- they lost control.
PolishSkupianie się na nim jest próbą ucieczki od odpowiedzialności.
Focussing on this is a way of escaping our responsibility.
PolishGłosowałem za odrzuceniem sprawozdania, ponieważ jest to kolejns próba wprowadzenia tylnymi drzwiami kwestii aborcji.
I voted against the report because it once again promotes abortion by the back door.
PolishGłosowałem za odrzuceniem sprawozdania, ponieważ jest to kolejna próba wprowadzenia aborcji tylnymi drzwiami.
I voted against the report because it once again seeks to introduce abortion by the back door.
PolishW jednym badaniu z podwójnie ślepą próbą 177 pacjentów otrzymywało rotygotynę i 96 pacjentów otrzymywało placebo.
In one double blind study, 177 patients received rotigotine and 96 patients received placebo.
PolishWprawdzie nie jest to łatwa próba pogodzenia interesów, ale dla ludzi chorych może to być kwestią przeżycia.
Admittedly it is not an easy balancing act, but for people who are ill it may be a matter of survival.
PolishSkuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójną ślepą próbą badaniu klinicznym kontrolowanym placebo.
The efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.
PolishPrzeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane z użyciem placebo obejmujące 83 pacjentów z FAP.
A randomized double-blind placebo controlled study was conducted in 83 patients with FAP.
PolishSkuteczność produktu Enbrel oceniano w randomizowanym, z podwójnie slepą próbą badaniu klinicznym kontrolowanym placebo.
The efficacy of Enbrel was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.