"pozyskiwać" - angielskie tłumaczenie

PL

"pozyskiwać" po angielsku

PL pozyskiwać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

pozyskiwać (też: pozyskać, przejąć, kupić, nabyć)
Kraje takie jak Iran czy Korea Północna są w trakcie pozyskiwania, lub dysponują potencjałem do pozyskania broni jądrowej.
Countries like Iran and North Korea are in the process of acquiring, or have the capability to acquire, a nuclear weapon.
Przede wszystkim musimy określić kryteria i uproszczone warunki pozyskiwania środków z funduszy UE, a także zapewnić równe szanse w dostępie do nich.
Above all, we must set criteria, simplified terms and an equal chance of acquiring resources from the EU funds.
Należy jednak zwrócić uwagę na zapewnienie wysokiego stopnia poufności w procesie pozyskiwania i wykorzystywania danych biometrycznych.
Attention needs to be paid to ensuring a high degree of confidentiality in the process of acquiring and using biometric data.
Oczywiście będziemy się również starać pozyskiwać środki z innych źródeł, także od państw członkowskich.
Of course we shall be trying to leverage additional resources from elsewhere, including Member States.
pozyskiwać (też: podnosić, podnieść, zbierać, zebrać)
To organizacja, która może pozyskiwać fundusze za granicą, a która jest także zdolna przeprowadzać ataki w więcej niż jednym kraju.
This is an organization that can raise money across border.
(FR) Nie korzystamy z pieniędzy podatników. Korzystamy ze środków, jakie każdego dnia pozyskujemy na światowych rynkach finansowych.
(FR) We do not use taxpayers' money; we use the funds that we raise every day on the world's financial markets.
Ale z kolei twierdzi, że UE nie dość rygorystycznie traktuje kraje, w których przeprowadza się wyrąb lasów deszczowych w celu pozyskiwania terenów do hodowli bydła.
Yet they see the EU failing to be rigorous in dealing with countries where they are clearing rain forests to raise cattle.
pozyskiwać (też: pozyskać, werbować, rekrutować)
volume_up
to win {czas.}
pozyskiwać (też: pozyskać, skaptować, kaptować, zjednać)
pozyskiwać (też: pozyskać)
W 2030 roku Europa będzie zmuszona pozyskiwać 65 % importowanej energii ze źródeł spoza UE.
By 2030, Europe will be forced to secure 65% of its energy imports from non-EU sources.
Bardzo szybko pojawiły się wielokomórcowce, mogły replikować, prowadzić fotosyntezę aby pozyskiwać energię.
And very rapidly, they became multi-cellular, they could replicate, they could use photosynthesis as a way of getting their energy source.
We Francji jeden z każdych dwóch konsumowanych udźców jagnięcych jest pozyskiwany zagranicą.
In France one out of every two legs of lamb consumed is sourced abroad.

2. "kogoś"

pozyskiwać (też: pozyskać)
volume_up
to drum up {czas.} (sb)

Przykłady użycia - "pozyskiwać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo pozwala im pozyskiwać środki i udzielać ich na stosunkowo korzystnych warunkach.
This enables them to obtain and provide financing on relatively favourable terms.
PolishW 2030 roku Europa będzie zmuszona pozyskiwać 65 % importowanej energii ze źródeł spoza UE.
By 2030, Europe will be forced to secure 65% of its energy imports from non-EU sources.
PolishNie należy pozyskiwać mleka od krów przez 5 dni od zakończenia leczenia preparatem Pirsue.
After the last day of treatment with Pirsue, milk from treated cows should not be used for 5 days.
PolishNie godzi się pozyskiwać tych środków poprzez dokonywanie cięć w ważnych programach dla krajów ubogich.
It is not fair to obtain this money by cutting down on important programmes for poor countries.
PolishWiecie, możemy pozyskiwać ozon z samochodowych rur wydechowych.
You know, we can make ozone from car tailpipes.
Polish(Brawa) Możemy pozyskiwać więcej zielonej energii.
(Applause) Here we can get more green energy all over.
PolishNie muszą się nawet logować by móc używać tego narzędzia, pozyskiwać danych i szukać interesujących informacji.
They don't even have to log in to come use this tool, mine this data, find interesting things out with this.
PolishPrezentowane w tej komisji opinie, że produkty rolne należy po prostu pozyskiwać na rynku, są zadziwiające.
The views that are put forward in this committee simply to get agricultural products on the market are astounding.
PolishDlatego, aby dane były porównywalne, musimy pozyskiwać je w sposób całkowicie zautomatyzowany, z wykorzystaniem prób losowych.
We therefore need to collect the data in a fully automated manner using random samples, so that they are then comparable.
PolishI sposób, w jaki będziemy pozyskiwać energię w przyszłości, nie będzie zależeć od eksploatacji surowców naturalnych lecz raczej z umiejętności wykorzystania wiedzy.
And the way we'll make energy in the future is not from resource, it's really from knowledge.
PolishPodobnie nie będzie już dłużej mogło być mowy o innowacyjnej polityce przemysłowej, jeżeli Unia Europejska nie będzie mogła pozyskiwać surowców.
Likewise, if Europe cannot access raw materials, we will no longer be able to talk about an innovative industrial policy.
PolishMapa drogowa na rzecz energii odnawialnej jest dokumentem ważnym, dzięki któremu można by pozyskiwać energię odnawialną.
(PL) Mr President, the road map for renewable energy is an important document, thanks to which it will be possible to obtain renewable energy.
PolishWstrzymałem się od głosu w sprawie tego dokumentu, ponieważ nie wierzę, by informacje takie można było pozyskiwać wyłącznie z rachunków środowiska.
I abstained from the vote on this document because I do not believe that such information can be gleaned purely from environmental accounts.
PolishCo więcej, pasza dla zwierząt stanowi większą część kosztów ogólnych dla pięciu milionów hodowców bydła w Unii Europejskiej, którym w ogóle niełatwo tę paszę pozyskiwać.
Moreover, animal feed is the largest overhead for the five million cattle farmers in the European Union who have not got it easy to begin with.
PolishBudżety publiczne zostały zredukowane, a wobec tego należy pozyskiwać środki prywatne na sfinansowanie najbliższego, ósmego programu ramowego w zakresie badań.
Public budgets have been cut and, as such, private funding should be mobilised in order to finance the forthcoming Eighth Framework Programme for research.