"pozyskać" - angielskie tłumaczenie

PL

"pozyskać" po angielsku

volume_up
pozyskać {czas. dk}

PL pozyskać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

pozyskać (też: podnosić, podnieść, zbierać, zebrać)
Za pomocą prezentacji w PowerPoint udało mi się pozyskać dziesiątki milionów dolarów od inwestorów VC.
And by the use of pitching PowerPoints to VCs, I have personally raised tens of millions of dollars from VCs through PowerPoint pitches.
Dzięki swojej znakomitej sytuacji finansowej mógł to zrobić nawet w momencie, kiedy trudno było pozyskać środki z rynków.
Due to its excellent financial standing, it was able to do so even at a time when it was difficult to raise finance from the markets.
Trzeba podkreślić, że ważnym rezultatem było pozyskanie 2,4 miliarda euro na naprawę gospodarczą.
We must emphasise that it is a real result that we have managed to raise the EUR 2.4 billion for economic recovery.
pozyskać (też: pozyskiwać, przejąć, kupić, nabyć)
Kraje takie jak Iran czy Korea Północna są w trakcie pozyskiwania, lub dysponują potencjałem do pozyskania broni jądrowej.
Countries like Iran and North Korea are in the process of acquiring, or have the capability to acquire, a nuclear weapon.
Potrzebny jest również czynny i nieprzerwany rozwój szkolnictwa wyższego w Europie, nawet jeśli nietrudno jest pozyskać przeszkolonych i wykształconych ludzi skądinąd.
There also needs to be active continued development of higher education in Europe, however, even if it is easy to acquire trained and educated people from elsewhere.
pozyskać
pozyskać (też: pozyskiwać, werbować, rekrutować)
Po drugie, najistotniejszym czynnikiem w pozyskaniu większej liczby dawców, ważniejszym nawet od przepisów, jest sposób organizacji systemu dawstwa.
Two, we think the most essential factor in recruiting more donors, even more important than legislation, is the way in which the donation system is organised.
Naprawdę nie udało się pozyskać społeczeństwa.
Really, society is not being won over.
Jest pan bardzo zręcznym politykiem, który potrafi pozyskać sobie poparcie wielu środowisk politycznych w naszym Parlamencie.
Mr President, Mr Diamandouros, you are a very skilful politician, Mr Diamandouros, and you know how to win the support of many political groupings in our Parliament.
pozyskać (też: pozyskiwać)
Nagle, wszyscy w indyjskim sporcie zrozumieli, że mogą pozyskać najlepszych za najlepszą cenę, z całego świata.
And all of a sudden, Indian sport had awakened to the reality that you can source the best product for the best price anywhere in the world.
Aby osiągnąć cel 20 % łącznie zużywanej energii musimy pozyskać ze źródeł odnawialnych około 35 % naszej energii elektrycznej.
In order to achieve the target of 20% of total energy consumption, we need around 35% of our electricity to be generated from renewable sources.
Pozyskane środki powinny być wykorzystane na konsolidację budżetu i jako odrębne źródło dochodów budżetu UE.
This money should be used both for budgetary consolidation and as a separate source of revenue for the EU budget.

2. "kogoś"

pozyskać (też: pozyskiwać)
volume_up
to drum up {czas.} (sb)

Przykłady użycia - "pozyskać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishIluż dobrych przyjaciół będziemy mogli pozyskać przez europejską bibliotekę cyfrową.
Just think how many good friends we could make through the European digital library!
PolishCieszę się, że udało się pozyskać znaczną większość na rzecz tego kompromisu.
I am pleased that we have achieved a large majority for this compromise.
PolishSkąd możemy pozyskać finansowanie wzrostu, zanim nabierze on charakteru samopodtrzymującego?
From where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
PolishBy pozyskać wojska do tej operacji, możemy wykorzystać nasze siły ze skandynawskich grup bojowych.
Troops could be pulled from the Nordic battle groups for this operation.
PolishTylko wtedy Europa będzie mogła pozyskać zaufanie wyborców.
Only then can Europe gain the confidence of the electorate.
PolishA bioróżnorodność jest wskaźnikiem równowagi zasobów wodnych, jak dużo leków można tutaj pozyskać.
And biodiversity is an indicator of how much water can be balanced, how many medicines can be kept here.
PolishMam nadzieję, że na sesji plenarnej uda się nam pozyskać znaczną większość na rzecz poparcia tego rozsądnego kompromisu.
I hope that we can achieve a large majority in plenary in support of this healthy compromise.
PolishObecnie trudno pozyskać kredyt na te wydatków.
It is now difficult to get loans to make those expenditures.
PolishJeśli zdołamy je pozyskać, cała reszta idzie gładko.
If we can get the 10 cents, all the rest of it flows.
PolishJestem tutaj by pozyskać do pomocy przy zmianie historii o tym jak ludzie i inne zwierzęta radzą sobie w życiu.
I'm here to enlist you in helping reshape the story about how humans and other critters get things done.
PolishMusimy pozyskać do współpracy innych ważnych uczestników.
We have to get other major players on board.
PolishPani Brantner, znów stara się pani pozyskać ode mnie jak najwięcej szczegółów: uważam to za bardzo ważne.
Mrs Brantner, again your common theme to me of trying to get as much detail as possible: I think it is very important.
PolishZ nich można by przecież pozyskać środki na walkę z ubóstwem i innymi uporczywymi problemami gospodarczymi i społecznymi.
These would be ways of bringing in revenue to combat poverty and other persistent economic and social problems.
PolishNaprawdę nie udało się pozyskać społeczeństwa.
PolishZa pomocą prezentacji w PowerPoint udało mi się pozyskać dziesiątki milionów dolarów od inwestorów VC.
And by the use of pitching PowerPoints to VCs, I have personally raised tens of millions of dollars from VCs through PowerPoint pitches.
PolishTreść można pozyskać i przechowywać dla potrzeb dochodzenia za pomocą instrumentu nazywanego przejmowaniem danych.
Content can be obtained and stored in the context of criminal investigations by means of the instrument known as lawful interception.
PolishNie mając własnych środków, nie mogą pozyskać pieniędzy z kasy państwowej, nie są w stanie startować w walce o unijne pieniądze.
Without resources of their own, they cannot obtain money from the state budget, nor are they able to apply for EU money.
PolishAle doskonale znajome są mi gwarancje, do jakich posunęła się UE w swojej kampanii perswazji, starając się pozyskać poparcie dla ESDZ.
But I am aware of the assurances given as the EU went about its campaign of persuasion, garnering support for the EEAS.
PolishCo roku w Amazonii, na obszarze o powierzchni Belgii, karczuje się dżunglę, by pozyskać teren do lukratywnej produkcji wołowiny przeznaczonej na eksport.
Each year, an area in the Amazon the size of Belgium is cleared for the lucrative beef export industry.
PolishJednakże jakość czarnej listy zależy od jakości źródeł, z których możemy pozyskać informacje na temat bezpieczeństwa przewoźników lotniczych.
However, the blacklist is only as good as the access we have to information relating to the safety of air carriers.