"pozwalać" - angielskie tłumaczenie

PL

"pozwalać" po angielsku

volume_up
pozwalać {czas. ndk}

PL pozwalać
volume_up
[pozwalam|pozwalałbym] {czasownik niedokonany}

Nie możemy pozwalać, by standardy UE były dostosowywane do amerykańskich.
We cannot allow EU standards to be tailored to those of the US.
Myślę, że przewodniczący nie powinien pozwalać w przyszłości na stosowanie takiego języka.
I think that the President should not allow such language to be used in future.
Nie możemy pozwalać, aby prawa człowieka były w tak drastyczny sposób łamane.
We must not allow human rights to be violated in such a drastic way.
pozwalać (też: puszczać, puścić, uwolnić, uwalniać)
Nie powinniśmy pozwalać, by zmyliło nas pierwsze wrażenie.
Don’t let the first impression be misleading.
Europa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.
Europe needs to take control of this situation instead of just letting it happen.
Nie pozwalają one reklamom, aby uniemożliwiły im uzyskanie niezależności.
They do not let the adverts stop them from simply becoming independent.
Oto argumenty, które pozwalają nam na odrzucenie skarg przeciwko państwu łotewskiemu.
These are arguments that permit us to reject the complaints against the Latvian state.
Nie można pozwalać na ciągłe lekceważenie ONZ i wspólnoty międzynarodowej przez Birmę.
Burma's continuing defiance of the UN and the international community must not be permitted.
Patriotyzm nie pozwala obrażać narodu i ojczyzny.
Patriotism does not permit offence to nations or countries.
pozwalać (też: być w zgodzie)
Obecnie planowane fundusze w budżecie UE nie pozwalają na jakiekolwiek wojskowe zastosowanie, zgodnie z obowiązującymi umowami.
Funding now being planned in the EU budget does not allow any military use according to the contracts in force.
Zdaniem Komisji takie podejście zapewni solidne ramy pozwalające na zwalczanie kryzysu gospodarczego i finansowego, jak również na kontynuację reformy strukturalnej.
According to the Commission, this approach will create a sound framework capable of tackling the economic and financial crisis as well as continuing structural reform.
Etykiety muszą być jednoznaczne i zawierać wyraźne informacje pozwalające klientom na dokonanie wyboru na podstawie własnych przemyśleń.
Labelling must be unambiguous and provide clear information to enable citizens to make their choice according to their own conceptions.
I don't have to admit anything!
Why don't you admit it?

Przykłady użycia - "pozwalać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishEuropa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.
Europe needs to take control of this situation instead of just letting it happen.
PolishNie wolno już dłużej pozwalać na dumping walutowy i związane z nim konsekwencje społeczne.
Currency dumping and the social consequences it entails must no longer be allowed.
PolishDemokracja europejska powinna pozwalać na prowadzenie dyskusji na temat celów i zadań Europy.
In European democracy we should be able to discuss Europe's aims and objectives.
PolishMusimy przestać pozwalać tym firmom stosować zasadę "złap mnie, jeśli potrafisz.”
We must stop allowing these companies to 'catch me if you can'.
PolishNie można pozwalać na ciągłe lekceważenie ONZ i wspólnoty międzynarodowej przez Birmę.
Burma's continuing defiance of the UN and the international community must not be permitted.
PolishDemokracja europejska powinna pozwalać na dyskusję nad europejską oraz narodową tożsamością.
In European democracy we should be able to debate European identity and national identities.
PolishPsom nie powinno się pozwalać pływać w zbiornikach wodnych przed upływem 4 dni od zastosowania preparatu.
Dogs should not be allowed to swim in surface waters for 4 days after treatment.
PolishFundusz powinien być elastyczny, pozwalać na reagowanie stosownie do sytuacji i działać kompleksowo.
The Fund must be elastic so it can adequately respond to situations, and do so comprehensively.
PolishNie sugeruję, że powinniśmy pozwalać na bronie i noże w szkołach.
You're not allowed to write about anything that has to do with video games -- these topics are banned.
PolishNie możemy sobie nadal pozwalać na czekanie, aż kto inny na świecie przejmie tę rolę.
Waiting for someone else at a global level to take this role away from us is not something we can continue to do.
PolishNie wolno dłużej pozwalać, aby banki wodziły Parlament za nos.
It goes without saying that the banks cannot be allowed to lead Parliament on a merry dance any longer.
PolishNie powinno się pozwalać, by imamowie sprawowali kontrolę nad polityką.
Imams should not be allowed to control politics.
PolishJak oświecona Europa może pozwalać na tak okropne rzeczy?
How can an enlightened Europe accept such a terrible thing?
PolishNa tak cyniczne wypowiedzi nie możemy tu pozwalać.
This form of cynicism cannot go unchallenged here.
PolishNie powinniśmy pozwalać, by władze lokalne, miasta i miejscowości w Europie same borykały się z tym problemem.
Local authorities and towns and cities in Europe should not be left to manage this challenging situation on their own.
PolishJak możemy pozwalać, by taka sytuacja się utrzymywała?
PolishNie można pozwalać, aby sytuacja ta dalej miała miejsce.
PolishNie możemy sobie na to dłużej pozwalać.
We cannot afford for this to happen any longer.
PolishW kraju wspomaganym przez Unię Europejską w XXI wieku nie można pozwalać na zabijanie ludzi w ten sposób.
In a country which is receiving help from the European Union, and in the 21st century, killing people in this way must not be allowed.
PolishWydaje się, że nie powinno się na to dłużej pozwalać, zwłaszcza że po obu stronach granicy działają banki siostrzane.
It seems wrong that this should be allowed to continue, particularly when there are sister banks on both sides of the border.