"pozostawać" - angielskie tłumaczenie

PL

"pozostawać" po angielsku

PL pozostawać
volume_up
{czasownik niedokonany}

pozostawać (też: zostać, pozostać, zostawać, przetrwać)
Podczas stosowania leku Atripla należy pozostawać pod stałą opieką lekarską.
You must remain under the care of your doctor while taking Atripla.
Nie możemy dłużej pozostawać biernymi obserwatorami tych żywych protestów.
We can no longer remain passive observers of these vigorous protests.
To ponawiane przez naszą komisję wezwanie nie może pozostawać bez odpowiedzi.
This repeated call by our committee must not remain unanswered.
pozostawać (też: zatrzymać się, bywać, zostać, pozostać)
volume_up
to stay {czas.}
Pozostawać w miejscach zacienionych lub wychodzić w dni pochmurne.
Stay in shaded areas or go out when it is cloudy.
Nowoczesne środki komunikacji pozwoliły nam pozostawać ciągle w kontakcie i być cały czas informowanymi na bieżąco.
Modern communication has allowed us to stay in constant touch and to keep up to date at all times.
I co istotne, to, co dzieje się w Afryce Środkowej, nie pozostaje w Afryce Środkowej.
And critically, what happens in central Africa doesn't stay in Central Africa.
pozostawać (też: trwać, wytrzymać, wytrzymywać, cierpieć)
My, lewica, przestrzegamy zasady demokracji, lecz nasz niepokój o polityczny kierunek UE pozostaje.
We on the Left abide by the principle of democracy, but our concern over the political orientation of the EU remains.

Synonimy (polski) dla "pozostawać":

pozostawać

Przykłady użycia - "pozostawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWewnątrz wstrzykiwacza mogą pozostawać małe pęcherzyki powietrza, które są nieszkodliwe.
There may still be some small air bubbles left in the Pen - these are harmless.
PolishSzczepy HCMV oporne na gancyklowir mogą pozostawać wrażliwe na cydofowir.
HCMV strains resistant to ganciclovir may still be susceptible to cidofovir.
PolishCzasami należy podjąć większe kroki, inaczej zawsze będziemy pozostawać w tyle.
Sometimes it is necessary to take bigger steps, otherwise we will always be lagging behind.
PolishNiszczenie światowego dziedzictwa kulturowego nie może pozostawać bezkarne.
The destruction of the world's cultural heritage must not go unpunished.
PolishW związku z tym młodzi dorośli podczas leczenia powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą.
Young adults should therefore be monitored carefully throughout treatment.
PolishMyślę, że zasługują one na uwagę, ale powinniśmy pozostawać politycznie rozsądni.
I think that they merit a great deal of attention, but once again we must be politically wise.
PolishWewnątrz wstrzykiwacza KwikPen mogą pozostawać małe pęcherzyki powietrza, które są nieszkodliwe.
There may still be some small air bubbles left in the Pen - these are harmless.
PolishTo jest powód do tego, aby pozostawać czujnym nawet dzisiaj, w czasach Unii Europejskiej.
This is a reason for being vigilant even today, in the European Union.
PolishUważam, że sądownictwo karne powinno pozostawać w kompetencjach państw członkowskich, a nie UE.
I believe that criminal justice is a responsibility of Member States and not the EU.
PolishWe wstrzykiwaczu mogą w dalszym ciągu pozostawać niewielkie pęcherzyki powietrza.
There may still be some small air bubbles left in the pen.
PolishSystem transdermalny jest chroniony przez folię zabezpieczającą i może pozostawać nałożony
As the transdermal patch is protected by an outer waterproof backing film, it can also be worn
PolishKiedy obywatele Unii zwracają się do Komisji, ich pisma nie mogą pozostawać bez odpowiedzi.
When the citizens of the Union write to the Commission, their letters must not go unanswered.
PolishUnia Europejska nie może pozostawać bierna wobec takiej sytuacji.
The European Union cannot continue to stand idly by in this situation.
PolishNie możemy oczywiście pozostawać bezczynni wobec wydarzeń po drugiej stronie Morza Śródziemnego.
We cannot of course stand idle in the face of events on the other side of the Mediterranean.
PolishNie możemy pozostawać obojętni na dane dotyczące bezrobocia wśród młodzieży.
Youth unemployment figures cannot leave us indifferent.
PolishPrzez cały ten czas pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.
Patients should be closely monitored throughout this period.
PolishProszę nie pozostawać pod wpływem lobbystów z Komisji.
Do not allow yourself to be influenced by the lobbyists in the Commission.
PolishZ tego powodu każdy pacjent otrzymujący doksorubicynę musi pozostawać pod kontrolą hematologiczną.
Therefore, any patient treated with doxorubicin should be kept under haematological supervision.
PolishUważam, że ten problem jest zdecydowanie zbyt poważny, aby mógł pozostawać dłużej nierozwiązany.
I think that this problem is far too serious for us to allow it to continue unresolved any longer.
PolishDlatego też kwestią sporną jest, czy nadal powinni pozostawać na unijnej liście organizacji terrorystycznych.
It was therefore questionable if they should have remained on the EU banned terrorist list.