"pozbawiony" - angielskie tłumaczenie

PL

"pozbawiony" po angielsku

volume_up
pozbawiony {przym. m.}
volume_up
pozbawić {czas. dk}

PL pozbawiony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

pozbawiony
Od takiego czasu jest on przetrzymywany w nieznanych warunkach i pozbawiony praw osobistych.
Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
Element ten nie sprawdza się w przypadku świadczeń alimentacyjnych i gdyby go zastosowano, omawiany akt prawny byłby pozbawiony wszelkiego sensu.
That does not work in the case of maintenance; were it the case, the measure would be deprived of any meaning.
Prawo rzymskie w czasach Justyniana stanowiło, że lepiej aby winny pozostał bez kary, niż aby niewinny został pozbawiony życia.
Roman law at the time of Justinian stated that it was better for a guilty person to go unpunished than for an innocent person to be deprived of their life.
pozbawiony (też: wyprany z)
volume_up
devoid of {przym.}
Aliskiren był pozbawiony działania mutagennego w badaniach mutagenności in vivo i in vitro.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.
W RPA najbardziej pozbawiony zaufania związek to ten pomiędzy białym policjantem a czarną społecznością.
In South Africa, the relationship most devoid of trust is that between a white policeman and the black community.
Naprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
pozbawiony (też: osamotniony, ogołocony)
volume_up
bereft {przym.}
pozbawiony
volume_up
devoid {przym.}
Aliskiren był pozbawiony działania mutagennego w badaniach mutagenności in vivo i in vitro.
Aliskiren was devoid of any mutagenic potential in the in vitro and in vivo mutagenicity studies.
W RPA najbardziej pozbawiony zaufania związek to ten pomiędzy białym policjantem a czarną społecznością.
In South Africa, the relationship most devoid of trust is that between a white policeman and the black community.
Naprawdę wierzę, że nadszedł już czas, by odłożyć na bok zwrot "nowe państwo członkowskie” jako anachronizm pozbawiony znaczenia.
Indeed, I believe it is time now to put aside the term 'new Member State' as an anachronism devoid of meaning.
pozbawiony

2. "z czegoś"

pozbawiony (też: ogołocony, odarty)
volume_up
denuded {przym.} (of sth)

3. "czegoś"

pozbawiony
volume_up
void {przym.} (of sth)

Przykłady użycia - "pozbawiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCel finansowy, ustanowiony przez samą Komisję Europejską, byłby pozbawiony znaczenia.
The financing goal set by the European Commission alone would be meaningless.
PolishCzy oznacza to reformy na rynku pracy, model flexicurity pozbawiony bezpieczeństwa?
Does it mean labour market reforms, 'flexicurity', without security?
PolishUzyskany roztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny, pozbawiony grudek, kłaczków i cząstek stałych.
The solution should be clear and colourless, with no lumps, flakes, or particles.
PolishSporządzony roztwór powinien być bezbarwny do bladożółtego i pozbawiony nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
The reconstituted solution should be clear to pale yellow and free of particles.
Polish& amp; #x201E; Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki.
& amp; amp; #x2018; No person shall be denied the right to education.
PolishReFacto AF zawiera pozbawiony domeny B, rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII (moroktokog alfa).
ReFacto AF contains B-domain deleted recombinant coagulation factor VIII (moroctocog alfa).
PolishOd takiego czasu jest on przetrzymywany w nieznanych warunkach i pozbawiony praw osobistych.
Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
PolishDynepo zawiera poniżej 1 mmol sodu (23mg) na dawkę, tj. jest właściwie „ pozbawiony sodu ”.
Dynepo contains less than 1mmol of sodium (23 mg) per dose, i. e. it is essentially " sodium-free ".
PolishDo momentu, kiedy zostałem jej pozbawiony, nigdy o niej nie pomyślałem.
Until it was stripped from me, I never thought about it.
PolishKomisja niewątpliwie przeanalizuje tę kwestię w sposób konstruktywny, pragmatyczny i pozbawiony uprzedzeń.
The Commission will certainly look at that with a constructive, pragmatic and open mind.
PolishLek GONAL- f zawiera mniej niż 1mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli praktycznie jest pozbawiony sodu.
GONAL-f contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishRozpuszczony lek jest pozbawiony konserwantów i powinien zostać zużyty niezwłocznie po przygotowaniu..
The reconstituted product is preservative free and should be used immediately after preparation.
PolishZostał pozbawiony prawa wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii, ale obecnie kontynuuje praktykę lekarską w Niemczech.
He was struck off in Britain yet he continues to practise in Germany today.
PolishPreparat GONAL- f zawiera mniej niż 1mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli praktycznie jest pozbawiony sodu.
GONAL-f contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishLek Pergoveris zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli jest praktycznie pozbawiony sodu.
Pergoveris contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishRoztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny lub bladożółty, pozbawiony grudek, kłaczków i cząstek stałych.
The solution should be clear, colourless or pale yellow, with no lumps or flakes or particles.
PolishDroga jest długa, ale musimy ją przebyć, ponieważ kobiety zasługują na lepszy los pozbawiony uprzedzeń.
The road is long, but we must travel it, because women deserve better opportunities without prejudice.
PolishProdukt Pergoveris zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej dawce, czyli praktycznie jest pozbawiony sodu.
Pergoveris contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i. e. essentially “ sodium-free”.
PolishRoztwór powinien być przezroczysty i bezbarwny do jasnożółtego i praktycznie pozbawiony cząstek stałych.
The solution should be clear and colourless or pale yellow and practically free from visible particles.
PolishJak powiedział Carlo Ciampi, nagły rozwój produktów pochodnych pozbawiony jest wszelkiej kontroli.
As Carlo Ciampi maintains, the tumultuous development of derivative products is free from any kind of control.