"powstawać" - angielskie tłumaczenie

PL

"powstawać" po angielsku

volume_up
powstawać {czas. ndk}

PL powstawać
volume_up
{czasownik niedokonany}

1. ogólne

W praktyce nadal powstają poważne problemy prawne w związku z adopcjami międzynarodowymi.
In practice, major legal problems still arise in connection with international adoptions.
Z chwilą tego zawiadomienia w składzie sędziowskim powstaje wakat.
Upon this notification a vacancy shall arise on the bench.
Powstaje szereg pytań wymagających odpowiedzi.
These are all questions that arise and need to be answered.
powstawać (też: podnosić, powstać, piętrzyć, rosnąć)
volume_up
to rise {czas.}
Na Węgrzech społeczeństwo powstaje w 1956 r. przeciwko reżimowi narzuconemu przez Związek Radziecki.
In Hungary, people rise against the Soviet-backed regime in 1956.
Z samic powstają samice, a z nich nowe samice.
Females giving rise to females giving rise to other females.
And where does the river rise?
powstawać (też: wznosić się)
volume_up
to uprise {czas.} [arch.]

2. "przeciw komuś/czemuś"

powstawać (też: powstać)
volume_up
to rise up {czas.} [poet.] (against sb/sth)
Jak każdy wie, Neapol jest znany z filmu Cztery dni Neapolu, w którym społeczność lokalna powstaje się przeciwko zagranicznym najeźdźcom.
As everybody knows, Naples is famous for the film The Four Days of Naples, in which the local people rise up against the foreign invaders.
Który mię wywodzi od nieprzyjaciół moich, a nad tymi, którzy powstają przeciwko mnie, wywyższasz mię, od człowieka niepobożnego wybawiasz mię.
And that bringeth me forth from mine enemies: Yea, thou liftest me up above them that rise up against me; Thou deliverest me from the violent man.

Synonimy (polski) dla "powstawać":

powstawać

Przykłady użycia - "powstawać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChciałabym również zapytać Komisję, czy powinny powstawać nowe agencje ratingowe.
I would also like to ask the Commission whether new credit rating agencies are to be set up.
PolishW czasie ciężkiego zakażenia, w naczyniach krwionośnych mogą powstawać skrzepliny.
When your body has a severe infection, clots can form in your blood.
PolishPodczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.
During treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.
PolishW trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty, bezbarwny płyn powyżej.
Upon storage, a fine white deposit with a clear colourless supernatant can be observed.
PolishW trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty, bezbarwny płyn powyżej.
Upon storage, a fine white deposit with a clear colourless supernatant may be observed.
PolishOsiągnęliśmy moment od którego może zacząć powstawać świetne społeczeństwo wewnątrz jednego pokolenia.
We have reached a moment from which can emerge a great society within one generation.
PolishW surowicy mogą powstawać przeciwciała neutralizujące, skierowane przeciw interferonowi beta- 1a.
Serum neutralising antibodies against interferon beta-1a may develop.
PolishWystarczy popatrzeć: widać już, jak zaczynają powstawać.
And if you look, you can see them happening, already beginning to emerge.
PolishTak jak zaznaczyła pani poseł Gräßle ten wniosek zaczął powstawać w 2004 roku, kiedy czasy były zupełnie inne.
As Ms Gräßle mentioned, this proposal started in 2004, when times were completely different.
PolishDobra telewizja, przyjaciele, nie może powstawać za grosze.
Good television, my friends, cannot be made on the cheap.
PolishPo raz pierwszy zaczęły powstawać metropolie z ponad 5 milionami mieszkańców w krajach rozwijających się.
You had for the first time mega-cities, [of] 5 million or more, which were occurring in the developing world.
PolishDlatego ta regulacja musi być udoskonalona i niekiedy musi powstawać w sytuacjach, w których ma znaczenie decydujące.
This regulation must therefore be improved and at times must be created in situations in which it is vital.
PolishTo jest główny element strategii zdrowotnej, w związku z którym w najbliższych latach będą powstawać różne inicjatywy.
This is a key component of the health strategy, and initiatives will be developed in the next couple of years.
PolishNiestety w styczniowym rozporządzeniu nie uwzględniono kwestii efektywności energetycznej, dzięki której mogłyby powstawać miejsca pracy.
Unfortunately, energy efficiency, which can create jobs, does not feature in January's regulation.
PolishPrzewiduję, że w tym roku, na kolejnym szczycie, a także na każdym następnym, powstawać będą teksty o podobnej wymowie.
I presume that a similar passage will be written again this year at the next summit, and also at all the other summits.
PolishZe względu na naturę białkową produktu w rozpuszczonym roztworze i docelowych workach do infuzji mogą powstawać cząstki stałe.
Due to the proteinaceous nature of the product, particle formation may occur in the reconstituted solution and final infusion bags.
PolishUznawanie partii wiąże się z koniecznością zapewnienia konkurencji, tak by w Europie mogły powstawać nowe partie z nowymi programami i nowymi twarzami.
Recognition means that there must be free competition so that new parties with new issues and new faces can be formed in Europe.
PolishIstnieją i mogą jeszcze powstawać porozumienia wiążące, istnieją porozumienia sektorowe, dochodzi do transferu technologii i wspiera się badania.
There are and may be binding agreements, there are sectoral agreements, there is technology transfer and there is support for research.
PolishNie trzeba specjalnego wysiłku aby wyobrazić sobie, jak bardzo demotywująco działa to na kraje uboższe czy te, w których pomoc rozwojowa dopiero zaczyna powstawać.
It does not require much effort to imagine what a very disincentivising effect this has on countries that are less wealthy than these, in which development aid is only just beginning to appear.
PolishNa szczycie muszą powstawać konkretne decyzje, zwłaszcza w odniesieniu do współpracy w oczyszczaniu terenów skażonych oraz wspólnych badań i rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej.
The summit must produce concrete decisions, particularly in relation to cooperation in clearing contaminated areas and joint research and development in the area of renewable energy.