"powstać" - angielskie tłumaczenie

PL

"powstać" po angielsku

volume_up
powstać {czas. dk}

PL powstać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Mówi pan, w tym wypadku, że konflikt w dalszym ciągu może powstać.
You say that, in this case, conflict could still arise.
Może to utrudnić postęp Europy, lecz przy wykorzystaniu właściwych środków ostrożności mogą powstać nowe możliwości.
It could hinder the progress of Europe but, with the relevant precautions in place, new possibilities may arise.
Gdyby powstał między wami prorok, albo sny miewający, i ukazałciby znak, albo cud;
If there arise in the midst of thee a prophet, or a dreamer of dreams, and he give thee a sign or a wonder,
powstać (też: wstać)
volume_up
to be upstanding {czas.} [form.]
Szkocja odrzuca plany londyńskiego rządu budowy broni atomowej nowej generacji i w pełni popiera prace rządu szkockiego służące zapewnieniu, by broń taka nie powstała.
Scotland rejects the London government's plans to build a new generation of nuclear weapons and I fully support the Scottish Government's work to ensure these weapons do not come into existence.
Czasem myślę, że lepiej jest zagłębić się w swój nastrój podły, aż możesz powstać znowu, nucąc ten gitarowy blues.
Sometimes I think it's better just to sink way down in your funky mood 'til you can rise up humming these steel guitar blues.
Jeźliby powstał świadek kłamliwy przeciw komu, świadcząc przeciw niemu, że odstąpił od Boga:
If an unrighteous witness rise up against any man to testify against him of wrong-doing,
Takci, jeźli szatan powstał sam przeciwko sobie i jest rozdzielony, nie może się ostać, ale koniec bierze.
And if Satan hath rise up against himself, and is divided, he cannot stand, but hath an end.
powstać (też: wstać)
volume_up
to upstand {czas.} [form.]

2. "przeciw komuś/czemuś"

powstać (też: powstawać)
volume_up
to rise up {czas.} [poet.] (against sb/sth)
Czasem myślę, że lepiej jest zagłębić się w swój nastrój podły, aż możesz powstać znowu, nucąc ten gitarowy blues.
Sometimes I think it's better just to sink way down in your funky mood 'til you can rise up humming these steel guitar blues.
Jeźliby powstał świadek kłamliwy przeciw komu, świadcząc przeciw niemu, że odstąpił od Boga:
If an unrighteous witness rise up against any man to testify against him of wrong-doing,
Takci, jeźli szatan powstał sam przeciwko sobie i jest rozdzielony, nie może się ostać, ale koniec bierze.
And if Satan hath rise up against himself, and is divided, he cannot stand, but hath an end.

Przykłady użycia - "powstać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
This report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
PolishDlatego dyrektywa w sprawie równego traktowania w ogólne nie powinna powstać.
The directive on equal treatment should therefore not come into being at all.
PolishMożemy bardzo skorzystać na tych stosunkach, ale też może powstać wiele szkód.
We could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.
PolishJeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.
Unless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
PolishW ten sposób może powstać kontynent zombi nieświadomych swojego pochodzenia.
It might create a continent of zombies, unaware of their national identities.
PolishCoś takiego może powstać kiedyś w przyszłości, z użyciem nanotechnologii.
So it's a floating island with water, fresh water, that can fly from place to place.
PolishDzięki temu mogą powstać uczciwsze warunki z korzyścią dla wszystkich stron.
This can create fairer conditions that would benefit everyone involved.
PolishAby osiągnąć te wspólne cele, pomiędzy UE a OBWE koniecznie musi powstać synergia.
It is essential to develop synergies between the EU and the OSCE to achieve these common aims.
PolishPowinny powstać ramy regulacyjne uwzględniające cele długoterminowe.
A regulatory policy-based framework should be developed with long-term goals in mind.
PolishTen film nie był o internecie, ale nie mógłby powstać bez niego.
This film was not about the Internet, but it could not have been made without it.
PolishWierzę, że mający powstać pakiet PNR stworzy wyjątkową okazję do zrealizowania tych celów.
I believe with the forthcoming PNR package we have a unique opportunity to get it right.
PolishDzięki niej mają szansę powstać użyteczne nowe trasy lotnicze i wiele nowych miejsc pracy.
It can thus create useful new air routes and a large number of new jobs.
PolishŻycie powstało szybko... ...a to znaczy, że mogło też powstać gdzie indziej.
Life happened very quickly, and that bodes well for the potential of life elsewhere in the cosmos.
PolishCzy taki wielki nieregulowany rynek ma powstać do 2010 czy 2015 roku?
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
PolishWreszcie po trzecie, powinien wewnątrz budżetu Unii powstać wspólny budżet dla wspólnych działań.
Finally, thirdly, within the EU budget, there should be a joint budget for joint action.
Polishze W trakcie przechowywania w komponencie DTPw- HBV może powstać biały osad i przezroczysty
Upon storage, a white deposit and clear supernatant may be observed for the DTPw-HBV component.
PolishMiała na tyle dobrą odległość od gwiazdy, by mogły powstać otwarte akweny w postaci gigantycznych oceanów.
It was just the right distance from its star to contain huge oceans of open water.
PolishMusi powstać korzyść netto dla klimatu, najlepiej w ujęciu ogólnoświatowym.
A net climate benefit must emerge, preferably worldwide.
PolishAle teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.
But now it actually might be more technically accurate because it might bang. ~~~ It might make a sound.
PolishGuantanamo nigdy nie powinno powstać i należało je zamknąć.
Guantánamo should never have been created and it needed to be closed.