"powrócić" - angielskie tłumaczenie

PL

"powrócić" po angielsku

PL

powrócić {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Dlatego powinniśmy powrócić do systemu środków własnych jako podstawy finansowania.
We must therefore return to these own resources as the basis of financing.
Ta wola polityczna musi powrócić do Rady, Komisji i Parlamentu.
This political will must return to the Council, to the Commission and to Parliament.
(NL) Mr President, I would like to return to the situation with regard to Serbia.
Sądzę, że musimy powrócić do znakomitych zaleceń przedstawionych 10 marca 2009 r., warto im się ponownie przyjrzeć.
I think we have got to revert to the excellent recommendations made on 10 March 2009, which are worth looking at again.
W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii należy powrócić do uprzednio stosowanego leczenia skojarzonego i odpowiednio dostosować dawkę glimepirydu.
If hypoglycaemic symptoms occur, the patient should revert to concomitant therapy and adjust the glimepiride dose as appropriate.
Powodem jest fakt, że Rosja powróciła do XIX-wiecznego podejścia opartego na strefach wpływów lub, mówiąc prościej, do doktryny realpolitik.
The reason for this is that Russia has reverted to the 19th-century 'spheres of influence' approach or, simply put, the doctrine of realpolitik.
2. "do"
powrócić (też: powracać)
volume_up
to relapse {czas.} (into sth)
3. "do czegoś"
powrócić (też: przełączyć z powrotem)

Synonimy (polski) dla "powrócić":

powrócić

Przykłady użycia - "powrócić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo 22 dniu większość pacjentów może powrócić do swojego normalnego trybu życia.
Most people will be able to go back to their normal routine by Day 22.
PolishMusimy powrócić do prawdziwych priorytetów wspólnej polityki rolnej.
We have to get back to the real priorities of the common agricultural policy.
PolishMyślę, że należałoby powrócić do przedmiotowej propozycji na kolejnym posiedzeniu.
I think that this proposal should be revisited at the next sitting.
PolishPo 22 dniu większość pacjentów może powrócić do normalnego trybu życia.
Most people will be able to go back to their normal routine by Day 22.
PolishMuszą być w stanie odchylać się od środka symetrii żeby potem do niego powrócić.
It has to be able to come off of the centerline and then be able to work back toward that centerline.
PolishLekarz prowadzący zadecyduje, kiedy powrócić do leczenia Nexavar.
Nexavar may increase the effects and, in particular, the side effects of these medicines.
PolishTeraz do ciebie należy dowiedzieć się jak i kiedy ma powrócić po was.
Now you have to figure out... how and when it's coming back at you.
PolishPotem "BILD-Zeitung” napisze: euro należy znieść - musimy powrócić do marki niemieckiej.
Then BILD-Zeitung will write: the euro must be abolished - we must bring back the Deutsche mark.
PolishJeżeli chodzi o pytanie o statystykę, chciałbym powrócić do dyskusji z panią poseł Doyle.
In reply to the question on statistics, I should like to go back to an exchange with Mrs Doyle.
Polish(RO) Muszę raz jeszcze powrócić do dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego.
(RO) I must refer again to the Maternity Leave Directive.
PolishChciałabym powrócić do czterech istotnych kwestii, które zostały rozstrzygnięte za pomocą tej dyrektywy.
I would like to go back over four important points achieved in this directive.
PolishZwolnić tłok, który może powrócić do swojego pierwotnego położenia.
Release the plunger, which may go back to its original position.
PolishW razie pominięcia dawki, następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania.
If you miss a dose, just resume your usual schedule the following day.
PolishTo wstyd, że posłowie do PE z ramienia Partii Pracy chcą powrócić do sytemu, na który właśnie zagłosowali.
That is the system which, to their shame, Labour MEPs have just voted to go back to.
PolishUważam, że byłyby to skuteczne akty prawne, dzięki którym moglibyśmy powrócić na ścieżkę wzrostu.
I believe that these would be powerful acts that might well put us back on the path to growth.
PolishWzywam państwa do głosowania za przyjęciem poprawki 23, aby powrócić do władz...
Ladies and gentlemen, I urge you to vote for Amendment 23, to drive home to the authorities ...
Polishworykonazolem, należy powrócić do początkowej dawki efawirenzu.
When treatment with voriconazole is stopped, the initial dosage of efavirenz should be restored.
PolishI tak chciałbym powrócić do kwestii poruszonych na początku naszej popołudniowej debaty.
That brings me back to the beginning of our afternoon.
PolishJeśli przerwanie przyjmowania Tamiflu nastąpi wcześniej, niż zalecił to lekarz, objawy grypy mogą powrócić.
If Tamiflu is stopped earlier than your doctor told you, the symptoms of influenza may reoccur.
PolishPo zaprzestaniu podawania leku worykonazol należy powrócić do stosowania początkowej dawki leku efawirenz.
When treatment with voriconazole is stopped, the initial dosage of efavirenz should be restored.