"powołanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"powołanie" po angielsku

volume_up
powołać {czas. dk}

PL powołanie
volume_up
{nijaki}

powołanie
volume_up
calling {rzecz.}
For behold your calling, brethren, that not many wise after the flesh, not many mighty, not many noble, [are called]:
Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którem jesteście powołani;
I therefore, the prisoner in the Lord, beseech you to walk worthily of the calling wherewith ye were called,
A najwyższe ludzkie powołanie to odnaleźć to światło, dostrzec je, zebrać odłamki, i robiąc to, naprawić świat.
And that the highest human calling is to look for this light, to point at it when we see it, to gather it up, and in so doing, to repair the world.
powołanie (też: profesja)
volume_up
métier {rzecz.}
powołanie
volume_up
vocation {rzecz.}
Swoje wystąpienie zakończę tym hasłem w języku greckim, który najlepiej wyraża nasze wspólne powołanie: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.
I will finish by saying it in Greek, which is the language that best expresses our universal vocation: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.
Chorwacja ma powołanie europejskie: dowodzą tego niedawne zaproszenie do NATO oraz trwające negocjacje w celu przystąpienia do UE.
Madam President, Croatia has a European vocation: the recent invitation to join NATO and the current negotiations to join the EU are a testimony to that.
Co najmniej jeden z ważnych przywódców europejskich powiedział - w kontekście mającej niedawno miejsce wojny z Rosją - że powołanie Gruzji do wstąpienia do NATO zostanie spełnione,
At least one important European leader has said - in the context of the recent war with Russia - that Georgia's vocation for NATO would be fulfilled,

Przykłady użycia - "powołanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPowołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.
It would be good to have a task force but it would be even better without it.
PolishPowołanie tej agencji to kolejny krok ku centralizacji polityki azylowej UE.
Establishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.
PolishUważam, że powołanie europejskiego rzecznika praw konsumenta jest dosyć wątpliwe.
I think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
PolishDlatego chciałabym wnioskować o powołanie Europejskiego Wysłannika ds.
Therefore, I should like to put the case for a European Envoy for Women's Rights.
PolishPowołanie na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Harald Wögerbauer - AT) (
Appointment of a Member of the European Court of Auditors (Mr Harald Wögerbauer - AT) (
PolishPodobnie jak pani poseł Andrikienė, popieramy również powołanie koordynatora ds.
We are also supporting - as is Mrs Andrikien- the creation of a coordinator for Tibet.
PolishWydaje mi się, że uzgodniono powołanie komisarza odpowiedzialnego za tę sferę.
I believe that it was agreed that there would be a commissioner responsible for this subject.
PolishPowołanie rumuńskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (głosowanie)
Nomination of the Romanian Member of the Court of Auditors (vote)
PolishPowołanie w pełni operacyjnego organu parlamentarnego jest w tym przypadku bardzo wskazane.
A fully functional parliamentary body is highly desirable for this purpose.
PolishJej powołanie przyczynia się do promowania równości płci w Służbie Działań Zewnętrznych.
Her appointment contributes to advancing gender equality in the External Action Service.
PolishTym większe znaczenie ma w tej sytuacji powołanie europejskich sił szybkiego reagowania.
The establishment of a European Rapid Reaction Force is therefore particularly necessary.
PolishProcedura przewidziana w treści tych poprawek znacznie opóźni powołanie dyrektora.
The procedure proposed by these amendments could considerably delay the director's appointment.
PolishW zakresie kształtowania kadr proponuje się powołanie Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.
As concerns training personnel, it is proposed to create a European diplomatic college.
PolishW pełni popierałem powołanie tej kandydatury; zatwierdziłem ją podczas Rady Europejskiej.
It is an appointment that I very much supported and approved during the European Council.
PolishJednakże nie uważam, by powołanie rzecznika praw konsumenta było w jakikolwiek sposób pomocne.
However, I do not think that a European Consumer Ombudsman will help us a great deal.
PolishKioto: początki starań o powołanie pokojowej organizacji. ~~~ G20.
Kyoto: the beginnings of struggling to create a treaty-based organization.
PolishPowołanie nowego przewodniczącego Rady Europejskiej zapewni kontynuację.
The new President of the European Council will ensure continuity.
PolishPowtarzam również mój wniosek o powołanie europejskiego organu oceniającego wiarygodność kredytową.
By the same token, I repeat my proposal to create a European credit rating authority.
PolishPowołanie Wysokiej Władzy w niczym nie przesądza o własności przedsiębiorstw.
The institution of the High Authority will in no way prejudge the methods of ownership of enterprises.
PolishJednym ze sposobów będzie powołanie klubu książkowego.
And one key way that we're going to do this is to introduce this book club.