"powitać" - angielskie tłumaczenie

PL

"powitać" po angielsku

volume_up
powitać {czas. dk}

PL powitać
volume_up
{czasownik dokonany}

powitać (też: oferować, proponować, wzywać, kazać)
volume_up
to bid {czas.}
Chcielibyśmy gorąco powitać pana w Parlamencie Europejskim!
We would like to bid you a warm welcome to the European Parliament!
Raz jeszcze pragnę wszystkich państwa serdecznie powitać.
Once again, I would like to sincerely bid you all welcome.
Było to jego życzeniem, i pozwolę sobie szczególnie wymienić, biskupa Antoine'a Audo, głowę Kościoła Katolickiego w Syrii i gorąco go powitać.
That was his express wish, and may I make special mention of Bishop Antoine Audo, head of the Chaldean Catholic Church in Syria, and bid him a warm welcome.
Chciałbym gorąco powitać wszystkich, którzy ujęli się za Ingrid Betancourt i są dziś z nami w Parlamencie Europejskim.
I would like to greet and extend a warm welcome to all of you who spoke up on behalf of Ingrid Betancourt and are here in the European Parliament today.
Jako Brandenburczyk chciałbym oczywiście w sposób szczególny powitać panią komisarz Hübner.
. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, as a Brandenburger I would of course particularly like to greet Mrs Hübner.
A zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy przyszli mnie powitać i stali wzdłuż klifu klaszcząc i pozdrawiając mnie, czułam się jak gwiazda filmowa.
And to see all the people coming out to greet me and standing along the cliff tops and clapping and cheering, I just felt like a movie star.
powitać (też: witać)
Pragnę powitać pana komisarza Fülego i pana ministra.
Madam President, I should like to welcome Commissioner Füle and the Minister.
Pragnę powitać naszych gości - obywateli na dzisiejszej debacie.
Madam President, I would like to welcome our visitors, the citizens, to this debate.
Szczególnie chciałbym też powitać odpowiedzialną komisarz, panią Benitę Ferrero-Waldner.
In particular I welcome the responsible Commissioner, Benita Ferrero-Waldner.

Synonimy (polski) dla "powitać":

powitać

Przykłady użycia - "powitać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish(NL) Na wstępie chciałabym gorąco powitać nowego urzędującego przewodniczącego Rady, pana Bildta.
(NL) May I start by warmly welcoming the new President-in-Office of the Council, Mr Bildt.
PolishTeraz nadeszła chwila, aby powitać panią tutaj jako naszego gościa.
Now the moment has come for you to be here as our guest.
PolishNie da się tym samym gestem powitać i uderzyć. ~~~ Istnieją naturalne antidota na emocje, które są niszczące dla dobrego samopoczucia.
So, there are natural antidotes to emotions that are destructive to our inner well-being.
PolishRaz jeszcze musimy powitać rozwój tego wielkiego organu policyjnego, znanego jako Europol.
- (EL) Madam President, once again we must salute the development of this large police body known as Europol.
PolishDziś mamy przyjemność powitać w Parlamencie delegację z parlamentu Islamskiej Republiki Afganistanu.
Today we have great pleasure in welcoming to our Parliament a delegation from the parliament of the Islamic Republic of Afghanistan.
PolishTeraz kolej na mnie, by powitać pana.
on behalf of the ALDE Group. - (FR) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, now it is my turn to extend greetings to you this evening.
PolishChciałbym, podobnie jak moi koledzy, powitać pana premiera, jednak w nieco inny sposób.
on behalf of the UEN Group. - Mr President, I would like to join my colleagues in welcoming the Prime Minister, but in a different way.
PolishDlatego chciałbym przeprosić w jego imieniu za tę nieobecność i przekazać wyrazy uznania pani posłance Vassiliou oraz powitać ją w Komisji.
So he sends his apologies for his absence and also sends his greatest respects to Ms Vassiliou and welcomes her to the Commission.
PolishIslandię należy powitać.
PolishNa zakończenie pragnę powitać zasiadających na trybunie honorowej naszych przyjaciół z kongijskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pokoju i Sprawiedliwości.
Let me just finish by welcoming the presence in the gallery of our friends from the Congolese Association for Peace and Justice.
Polish., należy powitać z uznaniem.
Every step towards simplifying provisions, as indicated in the Commission communication of 10 July 2007 should therefore be welcomed.
PolishOczekują, aby powitać setki tysięcy, a nawet miliony tureckich imigrantów, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu Turcji do UE.
They look forward to welcoming the hundreds of thousands, or even millions, of Turkish immigrants who will come to Britain if Turkey joins the EU.
PolishPrzede wszystkim chciałbym powitać Panią, Pani Przewodnicząca, pana komisarza oraz wszystkich zgromadzonych tu kolegów i koleżanki posłów.
Madam President, first of all, let me offer my greetings to you, Madam President, to the Commissioner and to all my fellow Members who are here.
PolishW związku z tym ja oraz cała Izba mamy zaszczyt powitać naszych przyjaciół z Senatu: mamy nadzieję, że ta wizyta przyniesie ogromne efekty.
Therefore, I and the entire House have the pleasure once again of welcoming our friends and colleagues from the Senate: we hope that your visit will be very productive.
PolishWłaśnie dlatego przedmiotowy program, dzięki któremu każde dziecko w wieku 3-10 lat otrzyma minimum jedną porcję owoców, należy powitać z otwartymi ramionami.
This is why this scheme, which makes at least one piece of fruit available to each child between the ages of 3 and 10, is to be welcomed with open arms.
PolishNie ma wątpliwości, że poddanie tego projektu prawodawstwa pod debatę w Parlamencie po 18 miesiącach intensywnych prac należy powitać z zadowoleniem.
(IT) Madam President, there is no doubt that bringing this draft legislation to Parliament for debate after 18 months of intense work should be greeted favourably.
PolishPrzede wszystkim pragnę skorzystać z okazji i powitać pana, panie komisarzu, na tym stanowisku oraz życzyć udanej kadencji.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, first of all, can I take the opportunity of welcoming you, Commissioner, to your new post, and may you have a very successful term.
PolishKilka tygodni później mieliśmy wielką przyjemność powitać na naszej galerii przywódców demokratycznych partii politycznych z tego kraju, którzy wkroczyli właśnie na nową drogę.
A few weeks later, we had the great pleasure of welcoming here in our gallery the leaders of the democratic political parties from that country, embarked on a new path.
Polish. - Regulację dot. lobbingu należy powitać z zadowoleniem, ponieważ wreszcie jest szansa na transparentną współpracę Parlamentu z grupami interesu (lobbystami).
in writing. - (PL) Regulation of lobbying should certainly be welcomed. At last there is a chance of transparent cooperation between Parliament and interested groups, namely lobbyists.