"powiedzieć" - angielskie tłumaczenie

PL

"powiedzieć" po angielsku

PL powiedzieć
volume_up
{czasownik dokonany}

volume_up
to say {czas.}
Więc mogę powiedzieć "Wczoraj kwitłem." Względnie, mogę powiedzieć "Wczoraj kwitnąłem."
And so I might say, "Yesterday, I throve." ~~~ Alternatively, I could say, "Yesterday, I thrived."
Możemy powiedzieć, że europejscy konsumenci doświadczają obecnie utraty zaufania.
Let me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Wystarczy powiedzieć, że czułyśmy się przytłamszone testosteronem.
Well let it suffice to say that we felt a bit overwhelmed with testosterone.
powiedzieć (też: dostrzec, kazać, powierzyć, wypowiadać)
volume_up
to tell {czas.}
Pragnę powiedzieć, iż nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Jeśli pacjent otrzymuje leczenie przeciwpasożytnicze, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
If you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
Mogę państwu powiedzieć, że powstała ważna inicjatywa dotycząca gwałtownej radykalizacji.
I can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation.
Jeśli występowały takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
If you develop these symptoms, speak to your doctor straight away.
Chciałbym w końcu powiedzieć o sytuacji mniejszości ujgurskiej.
Finally, I would like to speak about the situation of the Uyghur minority.
Można powiedzieć, że robotników użyto jako ludzkich worków z piaskiem.
The workers were used as human sandbags, so to speak.
powiedzieć (też: mówić bezgłośnie)
volume_up
to mouth {czas. przech.}
I pytali Barucha, mówiąc: Powiedz nam teraz, jakoś pisał wszystkie te słowa z ust jego?
And they asked Baruch, saying, Tell us now, How didst thou write all these words at his mouth?
Przetoż posłaliśmy Judasa i Sylę, którzy wam i ustnie toż powiedzą.
We have sent therefore Judas and Silas, who themselves also shall tell you the same things by word of mouth.
Któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi swego, powiedział: Przeczże się zburzyli narodowie, a ludzie próżne rzeczy przemyślali?
who by the Holy Spirit, [by] the mouth of our father David thy servant, didst say, Why did the Gentiles rage, And the peoples imagine vain things?

Przykłady użycia - "powiedzieć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishOczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale istnieją sygnały, że to działa.
That is easier said than done of course, but there are indications that it works.
PolishDość powiedzieć, że w 2006 r. rozwój gospodarczy Azerbejdżanu przekroczył 35%.
Suffice it to say that in 2006 economic development in Azerbaijan exceeded 35%.
PolishMogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
So I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
PolishPozwoli nam to powiedzieć na jej koniec, że zrealizował Pan swoje priorytety.
Then we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
PolishMożna rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
PolishMuszę powiedzieć sprawozdawcy, panu posłowi Krahmerowi, że droga nie była łatwa.
I have to say to Mr Krahmer, the rapporteur, that the road has not been easy.
PolishCA: Czy możesz nam powiedzieć coś o sobie, jak doszedłeś do tego wszystkiego.
CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
PolishTo samo można powiedzieć o społecznościach rumuńskich w Bułgarii i na Ukrainie.
The same things can be said about the Romanian communities in Bulgaria and Ukraine.
PolishChcę powiedzieć, że widoczny jest tu pewien stopień porozumienia odnośnie do Europy.
What I want to say is that we could see here a degree of consensus about Europe.
PolishBrakuje tu słynnej europejskiej solidarności i trzeba o tym głośno powiedzieć.
The famous European solidarity is completely lacking here and this has to be said.
PolishZ drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
On the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
PolishWreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.
Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
PolishNie może pan powiedzieć, że tak nie robimy, ponieważ zamierzamy zmienić dyrektywę.
You cannot say that we do not do so, because we are going to revise the directive.
PolishNie moglibyśmy byli tego powiedzieć w podobnej debacie w październiku 2008 roku.
We would not have been able to say this in a similar debate in October 2008.
PolishChcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że środki własne to nie kwestia zmiany traktatów.
Let me be clear that own resources is not a question of changing the treaties.
PolishPragnę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniano w żadnej z debat.
I want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
PolishMogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.
I can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
PolishMogę więc powiedzieć, że trochę się znam na procesie przedstawiania pomysłów.
So I think it's safe to say I know a little bit about the process of pitching.
PolishBędę bardzo niezadowolona, jeśli to, co chcę dziś powiedzieć nie będzie tłumaczone.
I will be very unhappy if there is no interpreting for what I wish to say tonight.
PolishJestem zmuszona to powiedzieć, gdyż uważam za okropne, że ta sytuacja nie ma końca.
I must say this because I think it is so terrible that it just goes on and on.