"powiadomienie" - angielskie tłumaczenie

PL

"powiadomienie" po angielsku

PL

powiadomienie {nijaki}

volume_up
Mogę zrozumieć dlaczego, po otrzymaniu informacji, że za epidemię odpowiadają ogórki, minister miałby wydać stosowane powiadomienie, ale gdzie jest szczegółowa koordynacja?
I can understand why a Minister, on receiving the information that the cucumbers are responsible, would issue a warning accordingly, but where is the detailed coordination?
Aby przesłać powiadomienie o naruszeniu, skorzystaj z tego Narzędzia do rozwiązywania problemów.
Please use this troubleshooter to appeal a violation notification.
W takiej sytuacji otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail.
When this happens, we'll send you a notification email.
Powiadomienie to jest wyświetlane tylko klientom, którzy zostali odesłani do Twojej witryny przez Google.
This notification appears only for customers who've been referred by Google to your site.
powiadomienie (też: alarm, komunikat, zawiadomienie, pogotowie)
Wiemy, że "powiadomienie o porwaniu” może być bardzo skutecznym środkiem, jeżeli następuje szybko.
We know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
I kiedy ktoś ją otworzy, dostajecie powiadomienie, i wiadomość o tym jest przesyłana na twojego iPhone'a.
And when someone opens your mailbox, you get a notification, an alert message goes to your iPhone.
powiadomienie (też: uwaga, ogłoszenie, wezwanie, wywieszka)
Powiadomienie to będzie podobne do tych wydawanych od czasu do czasu przez Komisję odnośnie do spraw związanych z konkurencją.
Such notice would be similar to those issued from time to time by the Commission with respect to competition matters.
Czy właściwe systemy wczesnego ostrzegania mogą zagwarantować odpowiednie powiadomienie ludności w przypadku awarii elektrowni jądrowych?
Do appropriate early warning systems exist to guarantee sufficient notice in the event of an operational problem?
W moim kraju istnieje reguła, że jeśli małżonkowie nie wychowują małych dzieci, to wystarczy, że złożą powiadomienie o rozwodzie.
The rule in my own county, Sweden, is that, unless they have young children together, it is enough for people merely to give notice of the divorce.

Synonimy (polski) dla "powiadomić":

powiadomić

Przykłady użycia - "powiadomienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo opublikowaniu zmiany online ponowne powiadomienie nie będzie już wysyłane.
You won’t be notified again when the change is published online.
PolishAby przesłać powiadomienie o naruszeniu, skorzystaj z tego Narzędzia do rozwiązywania problemów.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishSzczególnie ważne jest powiadomienie lekarza jeżeli pacjent zażywa leki zawierające:
It is especially important to mention to your doctor or pharmacist if you are taking medicines containing:
PolishMożna tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej lub powiadomienie telefoniczne w okresie dwóch tygodni.
This could be done by email or telephone within a two-week period.
PolishPragnę wyrazić wdzięczność panu posłowi Daulowi z grupy PPE-DE za powiadomienie mnie, że jego grupa popiera tę propozycję.
I am grateful to Mr Daul of the PPE-DE Group for indicating his group's support for this course of action.
PolishWszyscy posłowie ubiegający się o udzielenie im głosu uzyskają wcześniejsze powiadomienie o tym, czy zostali wybrani do zabrania głosu, czy też nie.
All Members who have requested the opportunity to speak will be told in advance if they have been chosen or not.
PolishPomocne może okazać się powiadomienie krewnego lub bliskiego przyjaciela o stanie depresyjnym lub lękowym i poproszenie o przeczytanie tej ulotki dla pacjenta.
You may find it helpful to tell a relative or close friend that you are depressed or have an anxiety disorder, and ask them to read this leaflet.
PolishW takim przypadku konieczne jest wyłącznie uprzednie powiadomienie Komisji Europejskiej i państw członkowskich, na wodach których prowadzona jest taka działalność.
In this case, just the European Commission and the Member States in whose waters the activity is being carried out need to be informed beforehand.