"powiadomienia" - angielskie tłumaczenie

PL

"powiadomienia" po angielsku

volume_up
powiadomienia {niemęskoos.}

PL powiadomienia
volume_up
{niemęskoosobowy}

volume_up
notices {l.mn.}
Webmasterom witryn dotkniętych tym problemem wysyłamy również powiadomienia na następujące adresy e-mail w ich domenie:.
We also send notices to webmasters of affected sites at the following email addresses for the site:
powiadomienia
Powiadomienia dotyczące dyskusji możesz łatwo kontrolować.
From the Comments drop-down menu, select Notifications settings...
Eurostat otrzymuje powiadomienia od państw członkowskich.
Eurostat receives notifications from the Member States.
Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym możesz określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail.
If you opt to receive email notifications, you can also select what type of notifications you’d like to receive.

Synonimy (polski) dla "powiadomić":

powiadomić

Przykłady użycia - "powiadomienia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
PolishWitryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.
Your site will be reviewed again after 3 days from which you received your notification.
PolishPowinien on brzmieć "W ciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia”.
That should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
PolishAby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach, podaj swój adres e-mail.
Leave your e-mail address if you want to be informed about the latest changes and updates.
PolishDodanie osoby do komentarza spowoduje wysłanie do niej powiadomienia e-mail z wątkiem komentarza.
Adding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
PolishTwoje dane przetwarzamy, aby móc wysyłać Ci powiadomienia, biuletyny i zaproszenia do udziału w ankietach.
To send you information updates, newsletters, or invitations to participate in surveys.
PolishObok powiadomienia o odmowie powinna być widoczna ikona lub link prowadzący do dalszych informacji.
Next to the denial you should see a icon or a link to learn more.
PolishW przypadku braku możliwości powiadomienia lekarza należy udać się do najbliższego szpitala na izbę przyjęć.
If you cannot contact your doctor, go to the nearest accident and emergency department.
PolishPowiadomienia dotyczące dyskusji możesz łatwo kontrolować.
From the Comments drop-down menu, select Notification settings...
PolishRAPEX działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co oznacza, że powiadomienia za pomocą RAPEX następują bezzwłocznie.
RAPEX works 24 hours a day, 7 days a week, which means that there is no delay in notification through RAPEX.
PolishPodjęliśmy propozycję Komisji, by powiadomienia o naruszeniach bezpieczeństwa stały się obowiązkowe, a nawet ją ulepszyliśmy.
We have taken up the Commission's proposal to make the notification of security breaches compulsory, and have improved it.
PolishPołączenie dwóch przedsiębiorstw wymaga powiadomienia o tym Komisji Europejskiej; dlaczego więc wymóg ten nie dotyczy restrukturyzacji?
If two businesses merge, the European Commission must be notified, so why can this not be the case with restructuring?
PolishZ wyjątkiem należycie uzasadnionych pilnych przypadków, czas przyznany na opuszczenie terytorium nie może być krótszy niż jeden miesiąc od daty powiadomienia.
Except in emergencies, the subject of such decisions must be allowed at least one month in which to leave the Member State.
PolishJeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o przyszłych promocjach, zachęcamy do włączenia opcji otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail z usługi Portfel Google.
If you'd like to be notified of future promotions, we recommend opting in to receive promotional emails from Google Wallet.
PolishJednak, pomimo obowiązku powiadomienia, przestrzeganie tego wymogu nadal stanowi problem i prognozy będą ściśle monitorowane.
However, despite the mandatory nature of the notification procedure, compliance is still considered to be an issue, and the forecast will be closely monitored.
PolishApeluję o powiadomienia Rady i Komisji o tych protestach, aby mogły one podjąć odpowiednie działania zanim będzie za późno.
I call on you to convey this protest by the Turkish Cypriots both to the Council and to the Commission, so that they can take appropriate action before it is too late.
PolishPowiadomienia o dostępności elementu do wyświetlania offline będą wyświetlane w prawym górnym (telefon) lub prawym dolnym (tablet) rogu ekranu.
A notification that indicates if an item is available for offline viewing will appear in the top (phone) or the bottom right (tablet) of your screen.
PolishWydaje się, że - z kilkoma wyjątkami - żadna zanieczyszczona żywność nie została wprowadzona do obrotu ani wyeksportowana z Niemiec od czasu powiadomienia o incydencie.
It appears that no contaminated food was traded or exported from Germany since the incident was notified, with a few exceptions.
PolishOsoby cierpiące na choroby układu oddechowego, na przykład astmę, mogą odnieść poważne szkody, jeżeli nie otrzymają wcześniejszego powiadomienia o takich opryskach.
People suffering from respiratory conditions such as asthma could be severely affected if they have no advance notice of such spraying.
PolishZbadamy Twój przypadek i w zależności od wyniku dochodzenia prześlemy szczegółowe informacje dotyczące tego problemu lub poprosimy o zignorowanie otrzymanego powiadomienia.
After we've investigated the issue, we'll either contact you with further information regarding the issue or let you know you can disregard the notification.