"postawić" - angielskie tłumaczenie

PL

"postawić" po angielsku

EN
PL

postawić {czasownik}

volume_up
W ten sposób trzeba postawić zapobieganie przed egzekwowaniem prawa.
That is how to put prevention before law enforcement.
Politycy albańscy muszą pilnie postawić interesy albańskich obywateli na pierwszym miejscu.
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
Jednocześnie musimy postawić tę sprawę w kontekście wrześniowych wyborów parlamentarnych.
At the same time, we must also put this case in the context of the parliamentary elections in September.
Są to kwestie, które musimy postawić także w imieniu obywateli i pasażerów.
These are questions that we want to raise on behalf of citizens and passengers, too.
Jak wspomniał przewodniczący Barroso, to odpowiednia pora, by postawić pytanie o cele polityczne unijnych państw.
As Mr Barroso said, this is the right time to raise the question of the economic objectives of the countries of the Union.
Chciałabym postawić cztery pytania w odniesieniu do dialogu międzykulturowego, przede wszystkim co, dlaczego, kto i jak.
I would like to raise four questions, basically with regard to the what, why, who and how of intercultural dialogue.
Takie jest główne zadanie, które powinniśmy sobie postawić jako politycy.
That is the main task that we as politicians should set ourselves.
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Po zdjęciu zakrętki butelkę należy postawić pionowo na blacie stołu.
After removing the cap, set the bottle upright on a table-top.
Postawić fiolkę i pozwolić bąbelkom znajdującym się w roztworze unieść się do góry.
Stand the vial upright and let any bubbles present in the solution rise to the top of the solution.
Dyrektor szkoły nie chciał postawić się rodzicowi, bo nie chciał być ciągany po sądach.
The principal didn't want to stand up to the parent because he didn't want to get dragged into some legal proceedings.
Oczywiście, nie zdołamy postawić policjanta przed każdym kościołem, meczetem czy synagogą.
Of course, we cannot have a policeman standing in front of every church, mosque or synagogue.
Z tego względu UE musi bezzwłocznie postawić operatorom elektrowni jądrowych wymóg uzyskania obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
For this reason, the EU must immediately lay down a requirement for the operators of nuclear power plants to hold mandatory public liability insurance.
postawić (też: stawiać, podwajać stawkę)
volume_up
to parlay {czas.} [Amer.] (bet)
Niemniej jednak, niezależnie od tego, ile ogrodzeń postawimy i jakich dołożymy starań, musimy dysponować ogólną strategią i mieć zapewnioną solidarność państw europejskich.
However many fences we put up, whatever efforts we make, we need a global strategy and solidarity between the European states.

Synonimy (polski) dla "postawić":

postawić

Przykłady użycia - "postawić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
This helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
PolishJest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
There is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
PolishPonieważ w każdej chwili mógł, w razie konieczności używając siły, postawić na swoim.
Because, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
PolishMusimy zmienić perspektywę i postawić obywateli z powrotem w centrum problemu.
We need to change that angle and place the citizens back at the heart of the problem.
PolishNazwijmy ich po imieniu: musimy postawić przed sądem pułkownika Kaddafiego.
Let us call them by their real name: we need to bring Mr Gaddafi to justice.
PolishJednak teraz po raz pierwszy można postawić wniosek: innowacja zamiast subsydiów!
Now, though, for the first time, it is: innovation instead of subsidy!
PolishZastanawiam się, co się zmieniło i wydaję mi się, że takie pytanie mogą postawić obywatele.
I wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
PolishMusimy zmienić naszą politykę rozwoju, postawić żywność i rolnictwo na pierwszym miejscu.
We need to change our development policy, making food agriculture a priority.
PolishDlatego musimy teraz postawić kropkę nad i w sprawie tego porozumienia.
It is therefore crucial that we now cross the t's and dot the i's on this agreement.
PolishMusimy postawić sobie pytanie, czy to naprawdę nam pomoże w perspektywie długoterminowej.
We do need to ask ourselves whether this will really help in the long term.
PolishEuropa powinna postawić na zdrową żywność produkowaną z zastosowaniem tradycyjnych metod.
Instead, Europe should opt for the production of healthy food using traditional methods.
PolishAle musisz postawić lunch każdemu, kto przyjdzie na seminarium".
But if you come, you have to buy lunch for everybody who comes to the seminar."
PolishSprawiedliwość zwycięży, tylko jeśli odpowiedzialnych będzie można postawić przed sądem.
Justice will prevail only if those responsible can be taken to court.
PolishPostawić fiolkę na sztywnej powierzchni przeciwpoślizgowej, trzymając ją stabilnie w jednej ręce.
Place the vial on a rigid, non-slip surface and hold it firmly with one hand.
PolishMożna więc sprawę postawić prosto: musimy uporać się z tą kwestią.
Basically, what I am saying is this: we need to tackle this issue head-on.
PolishOstrożnie postawić pionowo otwartą ampułkę na przygotowanej uprzednio powierzchni.
Carefully place the open ampoule upright on the work surface.
PolishTrzeba postawić to pytanie, zmieniające je z problemu świata w zadanie matematyczne.
So the next thing is take that problem and turn it from a real world problem into a math problem.
PolishW Irlandii mawiamy, że można postawić na jedną z dwóch much wspinających się po ścianie.
As we say in Ireland, you could bet on two flies going up a wall.
PolishOczywiście, nie zdołamy postawić policjanta przed każdym kościołem, meczetem czy synagogą.
Of course, we cannot have a policeman standing in front of every church, mosque or synagogue.
PolishZatem prawdziwe pytanie, jakie należy postawić nie brzmi: „Czy możemy być optymistami?”.
And so, the real question to pose is not, "Can we be optimistic?"