PL post
volume_up
{męski}

post
volume_up
fast {rzecz.}
Izali to jest takowy post, jakim obrał, a dzień, w któryby trapił człowiek duszę swoję?
Is such the fast that I have chosen?
A zatem rozpocząłem post dziś rano po śniadaniu.
So this morning I started my fasting after my breakfast.
I uląkł się, a obrócił Jozafat twarz swoję, aby szukał Pana, i zapowiedział post wszystkiemu ludowi Judzkiemu.
And Jehoshaphat feared, and set himself to seek unto Jehovah; and he proclaimed a fast throughout all Judah.
post
volume_up
fasting {rzecz.}
A zatem rozpocząłem post dziś rano po śniadaniu.
So this morning I started my fasting after my breakfast.

Przykłady użycia - "post" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishA on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko przez modlitwę i przez post.
And he said unto them, This kind can come out by nothing, save by prayer.
Polish3. ~~~ W przypadku stosowania formularzy do przesyłania informacji pomiędzy domenami, użyj funkcji _linkByPost.
3. If you send information between domains using forms, you'll need to use the _linkByPost function.
PolishDługotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej. aż
Very rare - Diabetic retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy. no
PolishParlament podkreśla jednak, że dawstwo od żywych dawców należy traktować jako uzupełnienie dawstwa post mortem.
Parliament emphasises, however, that living donations must be considered complementary to donations after death.
PolishBardzo rzadko - retinopatia cukrzycowa Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej.
Uncommon - Diabetic retinopathy Long-term improved glycaemic control decreases the risk of progression of diabetic retinopathy.
PolishWyniki oceny ex-post 6.
This assessment of the overall impact of the different research activities will be carried out by high-level experts.
PolishPodczas zmiany preparatu z dwufazowej insuliny ludzkiej na preparat NovoMix 30, leczenie nale y rozpocz stosuj c tak sam dawk, w takim samym schemacie post powania.
When transferring a patient from biphasic human insulin to NovoMix 30, start with the same dose and regimen.
Polish_getTracker ~~~ (przedstawione w kroku 1) muszą zostać umieszczone na stronie ponad wywołaniem funkcji _linkByPost.
Your analytics tracking code and calls to _gat._getTracker (shown in Step 1) must be placed on the page above the call to _linkByPost.