"poruszyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"poruszyć" po angielsku

volume_up
poruszyć {czas. dk}

PL poruszyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

poruszyć (też: przenieść, ruszać, ruszyć, skłonić)
volume_up
to move {czas.}
Chciałbym poruszyć kwestię tej poprawki w imieniu grup S&D, EPP, Liberałów i Zielonych.
Madam President, I would like to move this amendment on behalf of the S&D, EPP, Liberal and Green Groups.
Chcemy coś poruszyć; chcemy uniknąć statycznego budżetu i przede wszystkim chcemy poruszyć Radę.
We want to set something in motion; we want to avoid a static budget and, above all, we want to move the Council.
Jeżeli używając komputera, poruszysz myszką, kursor na ekranie również się poruszy.
On the computer, when you move your mouse, that arrow moves around.
poruszyć (też: podnosić, podnieść, zbierać, zebrać)
Chciałabym również poruszyć sprawę odpowiedzialności producentów.
I also wish to raise the matter of the manufacturer's responsibility.
W dzisiejszej debacie pragnę poruszyć trzy zagadnienia.
Madam President, in today's debate I would like to raise three issues.
Drugą sprawą, którą chcieliśmy poruszyć, jest monitorowanie i zarządzanie.
The second point that we wished to raise concerns the issue of monitoring and governance.
poruszyć (też: dotknąć, dotykać, poruszać, ruszyć)
volume_up
to touch on {czas.} (subject, matter)
Na koniec chciałabym poruszyć bardziej szczegółowo jeden z aspektów sprawozdania.
In conclusion, I would like to touch more deeply on one aspect of the report.
Chcę tylko poruszyć dwa zagadnienia dotyczące zgody.
Mr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
Innym tematem, który chcę poruszyć, są obligacje na finansowanie projektów.
Another subject which I want to touch on is project bonds.
poruszyć (też: dotknąć, dotykać, poruszać, ruszyć)
volume_up
to touch upon {czas.} (subject, matter)
. - Madam President, I should just like to touch upon two points.
Dlatego spróbuję poruszyć najważniejsze kwestie.
I will, however, touch upon some of the most important issues.
W sferze prawodawczej chciałabym znów poruszyć kwestię bezpieczeństwa granic.
In the legislative sphere, I would like to touch upon the border security issue again in particular.

2. "czymś"

poruszyć (też: poruszać)
volume_up
to waggle {czas. przech.} (screw)

Przykłady użycia - "poruszyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishTo kwestie do dyskusji, oczywiście otwartej, które możemy poruszyć w ciągu 2008 r.
These are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
PolishPiątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
As my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
PolishChciałabym w dużym skrócie poruszyć cztery kwestie.
(DE) Madam President, there are four issues I would like to address very briefly.
PolishDruga kwestia, jaką chciałabym poruszyć, dotyczy porozumienia międzyinstytucjonalnego.
The second point I would like to make is about the interinstitutional agreement.
PolishMam niewiele czasu na wypowiedź, mogę więc niestety poruszyć tylko jedną kwestię.
Given the small amount of time available, I can unfortunately only look at one point.
PolishMówiąc o rezerwach ropy, należy poruszyć kwestię przejrzystości na rynkach energii.
The question of transparency on oil reserves must be raised in this context.
PolishW dniu Europy chciałabym poruszyć kwestię wspólnotowości.
(HU) Madam President, on Europe Day, I would like to speak about the Community idea.
PolishChciałbym poruszyć dwie kluczowe kwestie. Pierwsza dotyczy kwot mlecznych.
I would like to talk about two key points: the first is the issue of milk quotas.
PolishChciałbym poruszyć kilka spraw z mojego sprawozdania o monitorowaniu ruchu statków.
I should like to say a couple of things about my report on vessel traffic monitoring.
PolishChcę krótko poruszyć jedną konkretną kwestię: samoregulacja a prawodawstwo.
I want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation.
PolishUE musi poruszyć kwestię walki z bezkarnością, co dotyczy wszystkich relacji z Meksykiem.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
PolishWreszcie pragnę poruszyć szczególny problem związany z wykorzystaniem zasobów.
Finally, I would like to mention a particular problem relating to the use of resources.
PolishIstnieje jednak szereg aspektów tego zagadnienia, których nie mamy czasu poruszyć.
However, there are many aspects of this matter which time does not permit us to discuss.
PolishOprócz tych kwestii gospodarczych pragnę poruszyć dwie dodatkowe sprawy.
In addition to these economic issues, I would like to make two further points.
Polish- (SK) Chciałbym poruszyć dwie kwestie dotyczące przedmiotowego sprawozdania.
- (SK) There are a couple of things I would like to say about the report.
PolishJeśli chodzi o transport drogowy, to chciałbym poruszyć dwa ważne punkty.
With regard to road transport, there are two important points I should like to make.
PolishJest to kwestia zasadniczej wagi, którą chciałem poruszyć podczas tej debaty.
This is a fundamental issue that I wished to introduce into this debate.
PolishDziś chciałbym więc poruszyć dwa z tych problemów, i omówić ich obecny status.
So this morning I'm going to share two of these problems and talk about where they stand.
PolishPragnę poruszyć kilka kwestii.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I would like to address a few points.
PolishPodczas tych obrad można poruszyć każdą kwestię związaną z przedmiotem obrad.
Anything connected with these debates can be addressed in these debates.