PL

ponownie {przysłówek}

volume_up
ponownie (też: znowu, jeszcze raz, znów, od nowa, na nowo)
Pozostaje kwestia stosowania, która ponownie pozostaje w gestii państw członkowskich.
The question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Podsumowując, chciałbym ponownie pogratulować sprawozdawcy doskonałego sprawozdania.
In conclusion, allow me to once again congratulate the rapporteur on his good report.
Wymiar społeczny musi ponownie zostać uwzględniony w zintegrowanych wytycznych.
The social dimension must again feature in the integrated guidelines.
Wysoki przedstawiciel ponownie mówił dziś o egzekucjach i stosowaniu tortur.
The High Representative spoke once more today of executions and torture.
Chciałbym ponownie podziękować za doskonałą współpracę.
I would like to express my thanks once more for this excellent cooperation.
Następnie Czesi i Słowacy ponownie stali się częścią Europy.
Subsequently, the Czech and Slovak people once more became part of Europe.
ponownie (też: znowu, od nowa, na nowo)
Wyniki analizy automatycznej powinny zawsze być ponownie przeanalizowane ręcznie przez wyspecjalizowanego funkcjonariusza.
The results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.
Obserwujemy jak "europejska konstytucja”, odrzucona w sposób demokratyczny w dwóch państwach członkowskich znaczną większością głosów elektoratu, zostaje przedstawiona ponownie.
We are seeing a 'European Constitution', democratically rejected in two Member States by a large majority of the electorate, dished up to us afresh.
ponownie (też: od nowa, znowu)
Wówczas moglibyśmy ponownie przyjrzeć się tej sprawie.
Then we could examine this all over again.
Chciałabym zatem ponownie zadać pytanie: czy nie nadszedł czas, w którym Komisja powinna dokonać przeglądu procedury odnoszącej się do jej własnego funduszu i modelu finansowania?
I should therefore like to stress this question anew: is it not time for the Commission to review the procedure for its own fund and funding model?
Podsumowując, chciałbym ponownie pogratulować sprawozdawcy doskonałego sprawozdania.
In conclusion, allow me to once again congratulate the rapporteur on his good report.
Ponownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
Once again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
Ponownie chcielibyśmy jednak skrytykować opóźnienia w uruchamianiu funduszu.
Once again, however, we would like to criticise the delays in mobilising the fund.
ponownie (też: jeszcze raz)
Wahania występują, kiedy lek przestaje działać i ponownie występują objawy.
Fluctuations are when the effects of the medicines wear off and symptoms re-emerge.
I jakoś nigdy nie zapraszają Cię ponownie, co mnie trochę dziwi.
(Laughter) You're not asked. ~~~ And you're never asked back, curiously.
Po zmniejszeniu nasilenia działań niepożądanych można ponownie stopniowo zwiększać dawkę.
If the undesirable effect abates, gradual up-titration can be re-instituted.
ponownie
Był on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
Wówczas moglibyśmy ponownie przyjrzeć się tej sprawie.
Then we could examine this all over again.
Nie zamierzam ponownie komentować wczorajszej debaty.
(NL) Madam President, I am not going to go over yesterday's debate again.

Przykłady użycia - "ponownie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishEpoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
Epoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
PolishJeśli objawy powracają, należy ponownie zastosować Protopy 0, 1 % dwa razy na dobę.
If symptoms recur, twice daily treatment with Protopy 0.1 % should be restarted.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
You should check with your/your child’s doctor or pharmacist if you are not sure.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure about this.
PolishW tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
At this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
PolishWybuchł ponownie w czerwcu 2008 roku, a od początku tego miesiąca przybrał na sile.
It re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
PolishPonownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
Once again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
PolishPonownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
Once again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
PolishBył on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
PolishW imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.
For my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
PolishPo drugie, pragnę ponownie podkreślić, że środki te naprawdę są tymczasowe.
Secondly, I would like to restate here that these measures are indeed temporary.
PolishW przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
You should always check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
PolishTam są one rozmrażane, filetowane, ponownie zamrażane i transportowane do Europy.
Over there it is thawed, filleted, frozen again and shipped back to Europe.
PolishPonownie chcielibyśmy jednak skrytykować opóźnienia w uruchamianiu funduszu.
Once again, however, we would like to criticise the delays in mobilising the fund.
PolishOsoba mądra wie, jak improwizować, tak jak Luke wiedział, gdy zmył ponownie podłogę.
A wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.
Polishnależy przypomnieć pacjentowi, nadwrażliwemu na abakawir, że nie może nigdy ponownie
Patients who are hypersensitive to abacavir should be reminded that they must never
PolishOdwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
Turn the vial upside down, gently draw the solution back into the syringe.
PolishWyciągnijmy nauki z tych przykładów, abyśmy ponownie nie popełniali tych samych błędów.
Let us learn from these examples so that we do not make the same mistakes again.
PolishPozostaje kwestia stosowania, która ponownie pozostaje w gestii państw członkowskich.
The question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
PolishZaproszono mnie do Tegucigalpa i rozmawiano ze mną ponownie 4 i 5 stycznia.
I was asked to come to Tegucigalpa and talk again on January fourth and fifth.