"ponieważ" - angielskie tłumaczenie

PL

"ponieważ" po angielsku

PL ponieważ
volume_up
{spójnik}

ponieważ (też: gdy, bo, gdyż, według)
volume_up
as {spójn.}
Losartan nie jest zalecany u dzieci ze wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (GFR) < 30 ml/ min/ 1, 73 m2, ponieważ nie ma odpowiednich dostępnych danych (zob. punkt 4. 2).
Losartan is not recommended in children with glomerular filtration rate < 30ml/ min/ 1.73 m2as no data are available (see section 4.2).
ponieważ (też: bo, gdyż, albowiem, skoro)
volume_up
because {spójn.}
Jest tak, ponieważ rzeczywistym celem tego rozporządzenia nie jest przejrzystość.
That is because the real objective of this regulation is not transparency.
Jest to możliwe, ponieważ protokół symbolizuje osiągnięcie długo oczekiwanego celu.
That is because this Protocol represents the achievement of a long-held ambition.
Rada ponosi odpowiedzialność, ponieważ traci zainteresowanie: nie ma jej tutaj.
The Council is responsible because it is losing interest: it is not here.
ponieważ (też: bo, bowiem, aby, ażeby)
volume_up
for {spójn.}
Uważam to za rzecz niewłaściwą, ponieważ energii nuklearnej nie popieramy.
I do not think that is right for us, as we are not in favour of nuclear energy.
Zagłosowałam za sprawozdaniem, ponieważ uważam je za wyjątkowo istotne.
I voted for the report because I believe it to be exceptionally important.
Ponieważ uważam, że tylko przez w niepewności jest potencjał rozumienia.
Because I think only through uncertainty is there potential for understanding.
ponieważ (też: bo, bowiem, gdyż, albowiem)
volume_up
since {spójn.}
Ponieważ propozycja ta przeszła, nad pierwotnym sprawozdaniem nie głosowano.
Since this proposal went through there was no vote on the original report.
Należy unikać kontaktu ze środkami dezynfekującymi, ponieważ mogą one inaktywować wirusa.
Contact with disinfectants is to be avoided since they may inactivate the virus.
Należy unikać kontaktu ze środkami dezynfekującymi, ponieważ mogą one inaktywować wirusa.
Contact with disinfectant is to be avoided since they may inactivate the virus.
ponieważ (też: bo)
volume_up
cause {spójn.}
w przypadku wystąpienia gorączki (zwiększenia temperatury), ponieważ lek RILUTEK może
if you experience any fever (increase in temperature) because RILUTEK may cause a decrease
Należy uważać, aby nie wstrzyknąć wody do proszku zbyt szybko, ponieważ może to spowodować spienienie.
Be careful not to forcefully shoot water into the powder, since this can cause foaming.
Nie usuwaj tego tagu ze strony, ponieważ spowoduje to cofnięcie weryfikacji Twojej witryny.
Don't delete the tag from the page, as this will cause your site to become unverified.

Synonimy (polski) dla "ponieważ":

ponieważ

Przykłady użycia - "ponieważ" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPonieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
As there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
PolishPonieważ buprenorfina jest opioidem, ból, jako objaw chorobowy, może być osłabiony.
As buprenorphine is an opioid, pain as a symptom of a disease may be attenuated.
PolishNie mogliśmy zatem głosować nad ustępem 47, ponieważ zajmowaliśmy się poprawką 27.
We could not therefore vote on paragraph 47, as we have voted on Amendment 27.
PolishBardzo tego żałuję, ponieważ ta bardzo ważna dla konsumenta informacja zniknie.
I deeply regret this, as it means that important consumer information will be lost.
PolishJednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i senność.
However, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported.
PolishPodanie domięśniowe nie jest zalecane, ponieważ nie było ono przedmiotem badań.
Intramuscular administration is not recommended as it has not been studied.
PolishDlatego też, ponieważ taki jest mój obowiązek, pozwoliłem panu mówić, zgodnie z art.
Therefore, as is my duty, I allowed you to speak, in accordance with Rule 145.
PolishSzczególne znaczenie ma projekt Desertec, ponieważ wybiega on w przyszłość.
The Desertec project is especially significant in that it points to the future.
PolishPotrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
PolishA ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
PolishUważam to za rzecz niewłaściwą, ponieważ energii nuklearnej nie popieramy.
I do not think that is right for us, as we are not in favour of nuclear energy.
PolishNie muszę go odczytywać, ponieważ mają państwo tekst projektu przed sobą.
I do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
PolishNie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
PolishAlbowiem ponieważ się to na zielonem drzewie dzieje, a cóż będzie na suchem?
For if they do these things in the green tree, what shall be done in the dry?
PolishSprowadzę to do poziomu pokoleń, ponieważ ludziom ciężko wyobrazić sobie czas.
But they lived only 18,000 years ago, and that is truly extraordinary to think about.
PolishPonieważ rezolucja praktycznie nie uwzględnia tej dziedziny, wstrzymałem się od głosu.
As the resolution hardly, if at all, covers this area, I abstained from the vote.
PolishMówię to możliwie jak najbardziej osobiście, ponieważ byłem trzy dni temu w Poznaniu.
I am saying this as personally as possible, as I was in Poznań three days ago.
PolishZabrał ze sobą kartę bankową, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.
He took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
PolishPonieważ autor pytania 44, pan poseł Heaton-Harris jest nieobecny, pytanie to upada.
As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.
PolishNauczmy dzieci kultury żywieniowej, ponieważ jest to bardzo ważne zadanie.
Let us teach children about nutritional culture, as this is a very important task.