"pomóc" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o pomoc
PL

"pomóc" po angielsku

volume_up
pomóc {czas. dk}

PL pomóc
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Dlatego wasze żądania mogą mi pomóc i pomóc Komisji osiągać lepsze wyniki.
Therefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
Powinniśmy pomóc naszym własnym obywatelom, a tym samym pomóc także innym.
We should try to help our own people and by the same token help others.
Może pomóc ulepszyć edukację oraz wyeliminować analfabetyzm.
It can help improve education and it can help eliminate illiteracy.
pomóc
pomóc (też: pomagać, wspomóc)
volume_up
to aid {czas.}
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
Will aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Potrzebna jest konkretna pomoc i na nią mieszkańcy Zimbabwe czekają.
What we need, and what the population of Zimbabwe are waiting for, is practical aid.
Niektórzy producenci, tacy jak hodowcy owiec nie proszą o pomoc.
Some producers, such as sheep producers, are not asking for aid.
Nie rozumiemy, w jaki sposób misja ta może pomóc w budowie państwa.
We do not understand how this mission can contribute to state-building.
Może on pomóc obywatelom Europy w bezpośrednim uczestnictwie w europejskiej debacie politycznej.
It can contribute to enabling European citizens to participate directly in the European political debate.
Na tym obszarze UE mogłaby pośrednio wnieść swój wkład i pomóc państwom członkowskim unowocześnić ich polityki.
In this area the EU could indirectly contribute and help Member States to modernise their policies.

2. "komuś"

volume_up
to tide over {czas.} (tide sb over)

Synonimy (polski) dla "pomóc":

pomóc

Przykłady użycia - "pomóc" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPlanujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
PolishZarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
PolishWskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
We also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
PolishDziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
I thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
PolishCzy pani komisarz zbada tą sprawę i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc?
Will the Commissioner investigate this matter and use all her powers to assist?
PolishNie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
We cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
PolishOficjalna pomoc rozwojowa zamyka się aktualnie w kwocie ponad 120 miliardów dolarów.
Official Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.
PolishUE przyjęła na siebie podstawową odpowiedzialność za pomoc wewnątrz Kosowa.
The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
PolishOczywiście musimy zapewnić Grecji pomoc.
Mr President, ladies and gentlemen, we must, of course, provide assistance to Greece.
PolishBrytyjska symulacja w sektorze bankowym pokazała, że tele-praca może pomóc.
At a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
PolishJesteśmy gotowi pomóc Włochom, Tunezji i innym krajom dotkniętym tym problemem.
We are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.
PolishFinansowanie z UE może pomóc Ci w zdobywaniu doświadczeń i rozwijaniu kariery naukowej:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
PolishOto dlaczego regulacje na szczeblu unijnym są konieczne, a pomoc UE niezbędna.
This is why EU regulation is necessary and why the assistance of the EU is necessary.
PolishKomisja zwiększy swoją pomoc rozwojową o jedną trzecią - do 200 milionów euro.
The Commission is raising its development assistance by one third to EUR 200 million.
PolishPomoc gospodarcza i humanitarna jest ważna, ale sama w sobie nie wystarczy.
Economic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
PolishNie sądzę, aby mogło to pomóc komukolwiek, a z pewnością nie krajom uboższym.
I do not think that it is helpful to anyone, and certainly not the poorer countries.
PolishOkazuje się jednak, że unijna "pomoc” ma niewiele wspólnego z solidarnością.
However, EU 'assistance' has demonstrated that it has little to do with solidarity.
PolishArtykuł 1 powinien obejmować nie tylko pracę domową, ale również pomoc domową.
Article 1 should cover not only domestic work, but also household services.
PolishPomoc w sytuacjach kryzysowych z definicji jest niemal zawsze krótkotrwała.
Disaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
PolishNasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.
Our services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.