PL

podwyższyć {czasownik dokonany}

volume_up
Właśnie dlatego należy podwyższyć poziom dofinansowania, inaczej ryzykujemy, że w efekcie fundusze nie zostaną wykorzystane.
This is why this rate needs to be increased, otherwise we risk ending up with the funds not being used.
Czy Komisja podejmuje jakieś kroki, aby spróbować podwyższyć poziom świadomości nie tylko wśród konsumentów, ale także producentów?
Is the Commission taking any steps to try and increase that level of awareness, not just amongst consumers but amongst producers?
Po pierwsze, na kwietniowym szczycie G-20 w Londynie, głowy państw i szefowie rządów zobowiązali się podwyższyć fundusze MFW.
Firstly, at the G20 Summit in London last April, the Heads of State or Government made a commitment to increase the IMF's funds.
podwyższyć (też: podnieść, podnosić, podwyższać)
Naszym zadaniem jest więc podwyższyć temperaturę.
Our job is to turn up the heat.
Właśnie dlatego należy podwyższyć poziom dofinansowania, inaczej ryzykujemy, że w efekcie fundusze nie zostaną wykorzystane.
This is why this rate needs to be increased, otherwise we risk ending up with the funds not being used.
A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto myself.

Przykłady użycia - "podwyższyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW związku z tym oszczędność energii pozwoli nam nieco podwyższyć poziom celu klimatycznego.
Energy conservation therefore makes it even easier for us to raise our climate target a little.
PolishJest zatem niezbędne, by podwyższyć rangę naszych relacji.
It is therefore essential to upgrade the level of our relations.
PolishWłaśnie dlatego należy podwyższyć poziom dofinansowania, inaczej ryzykujemy, że w efekcie fundusze nie zostaną wykorzystane.
This is why this rate needs to be increased, otherwise we risk ending up with the funds not being used.
PolishNie sądzę, by wystarczyło powiedzieć, że trzeba zmniejszyć stopy o 0,5%, utrzymać te same stopy czy podwyższyć je o 0,5%.
I do not think it is enough to say you should reduce the rate by 0.5% or keep the same rate or increase it by 0.5%.
PolishNaszym zadaniem jest więc podwyższyć temperaturę.
PolishMusimy podwyższyć poziom ochrony.
PolishPo pierwsze, na kwietniowym szczycie G-20 w Londynie, głowy państw i szefowie rządów zobowiązali się podwyższyć fundusze MFW.
Firstly, at the G20 Summit in London last April, the Heads of State or Government made a commitment to increase the IMF's funds.
PolishNiestety, przyjmując perspektywę budżetową na lata 2007-2013 Rada Europejska nie uznała za stosowne podwyższyć poziomu budżetu Unii.
Sadly, in accepting the budgetary framework for 2007-2013, the Council did not see any need to raise the level of the EU budget.
PolishCzy Komisja podejmuje jakieś kroki, aby spróbować podwyższyć poziom świadomości nie tylko wśród konsumentów, ale także producentów?
Is the Commission taking any steps to try and increase that level of awareness, not just amongst consumers but amongst producers?
PolishDlatego musimy podjąć działania na poziomie Wspólnoty, tak aby w przyszłości utrzymać poziom bezpieczeństwa, a może nawet go podwyższyć.
Therefore, we must take action at Community level so that the level of safety is maintained, or perhaps even raised, in the future.
PolishUważam, że musimy w znacznie większym stopniu powiązać koncepcję trwałego rozwoju z naszymi celami w tej dziedzinie, aby podwyższyć poziom świadomości.
I believe we must associate the concept of sustainability far more closely with our objectives in this field in order to heighten awareness.
PolishMusimy się upewnić, że możemy pchnąć do przodu gospodarkę i podwyższyć standard życia ludzi korzystając z faktu, że ludzie będą czuli matematykę.
We have got to make sure that we can move our economies forward, and also our societies, based on the idea that people can really feel mathematics.
PolishWysyłamy światu słaby sygnał, zatem między innymi Bułgaria i Rumunia nadal sądzą, że mogą znacznie podwyższyć swoje kwoty emisji.
That is a poor signal to send to the rest of the world, and so Bulgaria and Romania, among others, still feel that they can raise their emissions quite considerably.
PolishZ tego względu moja poprawka ustna brzmi: "mając na uwadze, że reformy społeczno-polityczne w Gruzji powinny podwyższyć poziom życia szerszej populacji”.
My oral amendment would therefore read: 'whereas Georgia's economic and social reforms should raise the standard of living of the wider population'.
PolishSzczególnie dzieci rodziców uboższych winny mieć szansę otrzymania nieodpłatnie owoców w szkole, tak więc kwotę na realizację programu należy podwyższyć.
In particular, the children of poorer parents should have the chance to receive free fruit at school, and therefore the funding for the scheme should be increased.
PolishJeżeli nie powiodła się próba uzyskania docelowego ciśnienia krwi, dawkę można podwyższyć do 80 mg albo też można dodać inny lek przeciwnadciśnieniowy, jak hydrochlorotiazyd.
If the target blood pressure is not reached, the dose can be increased to 80 mg, or another medicine for hypertension can be added, such as hydrochlorothiazide.
PolishJeśli ciśnienie krwi zwiększa się, lekarz prowadzący może przepisać leki obniżające ciśnienie lub podwyższyć dawki już przyjmowanych leków obniżających ciśnienie krwi.
If your blood pressure rises, your doctor may give you medicines to reduce your blood pressure or increase the dosage of your existing blood pressure lowering medication.
PolishW tym tygodniu poznaliśmy ich plany: jak zamierzają dokonać cięć w usługach publicznych i podwyższyć wiek emerytalny, jak wspomogą zamożnych obniżając podatek od spadków.
And we have heard their plans this week: how they are going to cut public services and to increase pension ages, and how they will help the wealthy by cutting inheritance tax.
PolishW tym celu państwa w Europie muszą wprowadzić środki nadzwyczajne, ograniczyć wydatki budżetowe, czasowo zawiesić planowane obniżenia podatków, a nawet podwyższyć podatki.
To this end, countries in Europe are compelled to introduce emergency measures, reduce budgetary expenditures, temporarily suspend planned tax reductions and even raise taxes.
PolishW związku z tym sądzę, że Komisja powinna w przyszłości podwyższyć niskie poziomy wydatkowania budżetowego i poprzeć to działanie strategiczną wizją wykorzystania tych środków.
To this end, I believe that the Commission should increase the low levels of budget disbursement in the future, based on a strategic vision for better use of its instruments.

Synonimy (polski) dla "podwyższyć":

podwyższyć
podwyższony